Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 01/2007/TT-BKHCN; "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 180922 văn bản

1

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2007/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2006/NĐ-CP

Ban hành: 14/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

2

Quyết định 3340/QĐ-BKHCN năm 2014 đính chính Thông tư 13/2010/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 17/2009/TT-BKHCN01/2007/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

13/2010/TT-BKHCN NGÀY 30/7/2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 17/2009/TT-BKHCN NGÀY 18/6/2009 VÀ THÔNG TƯ SỐ 01/2007/TT-BKHCN NGÀY 14/02/2007 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 03/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2014

3

Thông tư 13/2010/TT-BKHCN sửa đổi quy định của Thông tư 17/2009/TT-BKHCN01/2007/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TƯ SỐ 17/2009/TT-BKHCN NGÀY 18/6/2009 VÀ THÔNG TƯ SỐ 01/2007/TT-BKHCN NGÀY 14/02/2007 Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá 258 thủ tục hành chính

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2010

4

Thông tư 16/2016/TT-BKHCN về sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

SỐ 01/2007/TT-BKHCN NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2006/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-BKHCN NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2010, THÔNG TƯ SỐ 18/2011/TT-BKHCN NGÀY

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2017

5

Thông tư 05/2013/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP về Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN và 18/2011/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

SỐ 01/2007/TT-BKHCN NGÀY 14/02/2007 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2006/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-BKHCN NGÀY 30/7/2010 VÀ THÔNG TƯ SỐ 18/2011/TT-BKHCN NGÀY 22/7/2011 Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ

Ban hành: 20/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

6

Thông tư 18/2011/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, được sửa đổi theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN và Thông tư 01/2008/TT-BKHCN, được sửa đổi theo Thông tư 04/2009/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TƯ SỐ 01/2007/TT-BKHCN NGÀY 14/02/2007, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-BKHCN NGÀY 31/7/2010 VÀ THÔNG TƯ SỐ 01/2008/TT-BKHCN NGÀY 25/02/2008, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2009/TT-BKHCN NGÀY 27/3/2009 Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

Ban hành: 22/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2011

7

Thông tư 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN PHÓNG

Ban hành: 30/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

8

Thông tư 01/2018/TT-BKHCN quy định về tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2018/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ ĐỀ ÁN "HỖ

Ban hành: 12/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

9

Thông tư 01/2017/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2017/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2017

10

Thông tư 01/2015/TT-BKHCN về Quy chế giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2015/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2015

11

Thông tư 01/2014/TT-BKHCN hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2014/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN VẬN

Ban hành: 18/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2014

12

Thông tư 01/2013/TT-BKHCN quy định về xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2013/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐỀ TÀI,

Ban hành: 14/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2013

13

Thông tư 01/2012/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2012/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2012

14

Thông tư 01/2011/TT-BKHCN hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/2011/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

Ban hành: 16/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2011

15

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28

Ban hành: 09/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

16

Thông tư 01/2010/TT-BKHCN quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, ĐÁNH GIÁ VÀ

Ban hành: 25/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2010

17

Thông tư 01/2009/TT-BKHCN quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 01/2009/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Ban hành: 20/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2009

18

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2017 quy định quản lý chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BKHCN Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THỊ

Ban hành: 24/02/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

19

Thông tư 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2008 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, THU HỒI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN SỞ

Ban hành: 25/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2008

20

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2015 Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/VBHN-BKHCN Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG

Ban hành: 06/01/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126