Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" điều 50 luật đất đai "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 37178 văn bản

1

Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2010 quy định giấy tờ nhà, đất theo khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai 2003, áp dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

KHOẢN 1, ĐIỀU 50 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003, ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành

Ban hành: 24/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2010

2

Hướng dẫn 94/HDLN-STP-STNMT về trình tự, thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất và áp dụng thống nhất biểu mẫu khi làm thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người sử dụng đất đã chết mà nhà, đất để lại thừa kế không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 50 Luật Đất đai do Sở Tư pháp - Sở

NGÀNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ VIỆC ÁP DỤNG THỐNG NHẤT CÁC BIỂU MẪU KHI LÀM THỦ TỤC THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CHẾT MÀ NHÀ, ĐẤT ĐỂ LẠI THỪA KẾ KHÔNG CÓ CÁC LOẠI GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 50 LUẬT ĐẤT ĐAI Thực hiện

Ban hành: 17/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2012

3

Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước với cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai do tỉnh Bình Phước ban hành

cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai 2013; Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở

Ban hành: 16/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2017

4

Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2017

5

Quyết định 50/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. 1. Phê duyệt Danh mục xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành năm 2016 (theo Phụ lục 1 gửi

Ban hành: 29/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2016

6

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND năm 2016 Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

dạy nghề Việt Đức 900.000 540.000 Huyện Lộc Bình BẢNG GIÁ ĐẤT ĐIỀU CHỈNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỘC BÌNH (Kèm theo Quyết định số:50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 22/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

7

Luật Xây dựng 2014

chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1.

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

8

Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2017 về danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và khuyến khích thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp; đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Tổng chiều dài 4,14km, thiết kế đạt tiêu chuẩn đường đô thị loại III (TCVN 104-2007). 8 Đường giao thông từ khách sạn Sinh Thái

Ban hành: 15/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2017

9

Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

mạng, năng lực trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, tiếp tục góp phần thực hiện chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo, phục vụ nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở 1. Địa vị pháp lý: Hội có tư cách pháp nhân, con

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2016

10

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1, 2 điều 4 của Quyết định 14/2016/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

KHOẢN 2 ĐIỀU 4 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2016/QĐ-UBND NGÀY 14/3/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11

Ban hành: 28/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2016

11

Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (sau đây gọi tắt là Nghị định số 73/2016/NĐ-CP), bao gồm hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo

Ban hành: 15/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

12

Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

tiêu chung Thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả ở địa phương các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025, góp phần cùng cả nước đạt được các mục tiêu khu vực về xây dựng một cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội. 2. Mục tiêu cụ thể - Nâng cao nhận thức và năng lực

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

13

Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2017 về thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch do tỉnh Cà Mau ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/KH-UBND Cà Mau, ngày 13 tháng 6 năm 2017 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH

Ban hành: 13/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2017

14

Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 do tỉnh Ninh Bình ban hành

vị có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác theo Kế hoạch. 1.2. Sở Y tế - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động trong lĩnh vực y tế có liên quan đến đăng ký, thống kê hộ tịch; tăng

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2017

15

Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2017 về Khởi nghiệp giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU: 1. Mục đích: Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm những ý tưởng kinh doanh mới, ý tưởng kinh doanh sáng tạo của các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, từ đó có những giải pháp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để hiện

Ban hành: 08/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2017

16

Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND sửa đổi Điều 3 Nghị quyết 147/2014/NQ-HĐND thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất và số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 quy định về khung giá đất; Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2017

17

Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

18

Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Phước (huyện Quảng Điền); Phú Hải, Phú An (huyện Phú Vang); Thượng Quảng Thượng Nhật (huyện Nam Đông); Phú Vinh (huyện A Lưới); Thủy Phù (thị xã Hương Thủy). - Duy trì và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí đã có điều chỉnh nâng cao (Tỷ lệ hộ nghèo Thu nhập;..), phấn đấu có

Ban hành: 16/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

19

Kế hoạch 50/KH-UBND Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017 do thành phố Hà Nội ban hành

: - Tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật về quản lý nhà nước trong công tác an toàn thực phẩm phù hợp với thực tiễn thuộc chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao. - Các chính sách khuyến khích, tạo động lực cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, liên kết chuỗi sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn được rà soát, điều chỉnh bổ sung

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2017

20

Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2016 về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Kiên Giang ban hành

ngành, các cấp, các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra trong việc quản lý và sử dụng ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng. Điều 2. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status