Số điện thoại Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em là gì? 04 chính sách hỗ trợ đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2022?

Cho hỏi tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em là số nào? Có những chính sách hỗ trợ nào đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2022? - Câu hỏi của anh Hưng đến từ Thanh Hóa.

Số điện thoại Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em là gì? Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em có các nhiệm vụ gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trẻ em như sau:

Nhiệm vụ của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em
1. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em qua điện thoại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.
2. Tiếp nhận thông báo, tố giác từ cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân qua điện thoại.
3. Liên hệ với các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc có thẩm quyền; khai thác thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, môi trường mạng về nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em để kiểm tra thông tin, thông báo, tố giác ban đầu.
4. Chuyển, cung cấp thông tin, thông báo, tố giác hoặc giới thiệu trẻ em có nguy cơ hoặc bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, chức năng bảo vệ trẻ em.
5. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cá nhân có thẩm quyền, chức năng bảo vệ trẻ em trong phạm vi toàn quốc để đáp ứng việc tiếp nhận, trao đổi, xác minh thông tin, thông báo, tố giác về trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi.
6. Hỗ trợ người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với từng trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; theo dõi, đánh giá việc xây dựng và thực hiện kế hoạch này.
7. Tư vấn tâm lý, pháp luật, chính sách cho trẻ em, cha, mẹ, thành viên gia đình, người chăm sóc trẻ em.
8. Lưu trữ, phân tích, tổng hợp thông tin để cung cấp, thông tin, thông báo, tố giác khi có yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, đối với vụ việc xâm hại trẻ em và các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất cho cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em và các cơ quan khác có thẩm quyền, trách nhiệm về bảo vệ trẻ em.

Như vậy, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em) thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tiếp nhận thông tin, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ, tư vấn các vấn đề liên quan đến trẻ em và các vấn đề khác được đề cập theo quy định trên.

Hiện nay, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em có đường dây nóng là 111 (do Cục trẻ em thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý).

Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em có các nhiệm vụ gì? Thời gian hoạt động của tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em như thế nào?

Số điện thoại Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em là gì? 04 chính sách hỗ trợ đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2022? (Hình từ internet)

Thời gian hoạt động của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em?

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trẻ em, điều kiện bảo đảm hoạt động của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em như sau:

Điều kiện bảo đảm hoạt động của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em
1. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em hoạt động 24 giờ tất cả các ngày, được Nhà nước bảo đảm nguồn lực hoạt động.
2. Được sử dụng số điện thoại ngắn 03 số, không thu phí viễn thông và phí tư vấn đối với người gọi đến Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em.
3. Được tiếp nhận viện trợ, hỗ trợ tài chính, kỹ thuật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; được quảng bá số điện thoại và các dịch vụ của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần, được Nhà nước bảo đảm nguồn lực hoạt động.

04 chính sách hỗ trợ đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt?

Căn cứ theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21 Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trẻ em như sau:

* Chính sách chăm sóc sức khỏe

- Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

- Nhà nước trả hoặc hỗ trợ trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh hoặc giám định sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng các chính sách chăm sóc sức khỏe khác theo quy định của pháp luật.

* Chính sách trợ giúp xã hội

- Nhà nước thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng đối với cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế; hỗ trợ chi phí mai táng và chế độ trợ cấp, trợ giúp khác cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội.

- Nhà nước hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp xã hội cho trẻ em bị xâm hại và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được bảo vệ khẩn cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định này.

* Chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của pháp luật giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp.

* Chính sách trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em khác theo quy định tại Điều 48, 49, 50 Luật trẻ em.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại Điều 17 Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trẻ em việc xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Tuân thủ nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em quy định tại Điều 5 Luật trẻ em 2016 và các yêu cầu bảo vệ trẻ em quy định tại Điều 47 Luật trẻ em 2016.

- Độ tuổi, định mức, thời hạn, phương thức thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quy định trong pháp luật về các lĩnh vực có liên quan phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Trịnh Ngọc Diệp

Trẻ em
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện của trẻ em trong việc xây dựng chương trình, nội dung giáo dục là trách nhiệm của ai?
Pháp luật
Giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em là gì? Cơ quan nào là tổ chức đại diện giám sát việc thực hiện các quyền trẻ em?
Pháp luật
Việc chăm sóc thay thế cho trẻ em được chấm dứt trong trường hợp nào? Ai có trách nhiệm ban hành quyết định chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em?
Pháp luật
Việc tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ được thực hiện trong trường hợp nào? Ai có quyền ra quyết định tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ?
Pháp luật
Xúi giục trẻ em vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý như thế nào? Mức xử phạt đối với hành vi xúi giục trẻ em được quy định ra sao?
Pháp luật
Trẻ em bị bỏ rơi được gia đình người được giao và trung tâm muốn nhận nuôi thì giải quyết như thế nào?
Pháp luật
Trẻ em độ tuổi mẫu giáo mồ côi cha mẹ có được hưởng tiền hỗ trợ ăn trưa dành cho trẻ mẫu giáo hay không?
Pháp luật
Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về mức xử phạt dành cho hành vi xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi?
Pháp luật
15 hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em hiện nay? Những điều cần biết để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng?
Pháp luật
Thủ tục thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi do chuyển nơi thường trú thì liên hệ cơ quan nào để thực hiện?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Lao Động 247
Pháp Luật Doanh Nghiệp
Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Trẻ em
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Trẻ em
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào