Công chức cấp xã kiêm nhiệm Trưởng Ban quản lý chợ có trái quy định pháp luật không? Nếu có thì xử lý như thế nào?

Cho tôi hỏi hiện nay có quy định nào về việc công chức cấp xã kiêm nhiệm Trưởng Ban quản lý chợ không? Nếu không cho phép mà vẫn thực hiện thì sẽ bị xử lý như thế nào? Mong ban hỗ trợ giải đáp giúp tôi?

Tiêu chuẩn để trở thành công chức cấp xã là gì?

Căn cứ theo Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BNV, được sửa đổi Điều 1 Thông tư 04/2022/TT-BNV quy định như sau:

"Điều 1. Tiêu chuẩn cụ thể
1. Công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP) và các tiêu chuẩn cụ thể như sau:
a) Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;
b) Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
c) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đối với công chức làm việc tại các xã: miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, xã đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
d) Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.
2. Căn cứ tiêu chuẩn của công chức cấp xã quy định tại khoản 1 Điều này và điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định:
a) Ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trong từng kỳ tuyển dụng;
b) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với từng chức danh công chức cấp xã về quản lý nhà nước, lý luận chính trị; ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số (đối với địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động công vụ).
3. Các quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP và Thông tư này là căn cứ để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức thực hiện việc quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thực hiện các chế độ, chính sách hoặc thực hiện tinh giản biên chế. Đối với công chức đã tuyển dụng trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa đạt đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều này thì trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành phải đáp ứng đủ theo quy định."

Công chức cấp xã

Công chức cấp xã (Hình từ Internet)

Công chức cấp xã kiêm nhiệm Trưởng Ban quản lý chợ có trái quy định pháp luật không?

Hiện tại không có văn bản nào quy định công chức cấp xã không được kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban quản lý chợ.

Căn cứ theo tiểu mục 3 Mục II Thông tư 06/2003/TT-BTM hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý chợ do Bộ Thương mại ban hành:

"II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ CHỢ
[...] 3. Về tổ chức:
3.1. Ban Quản lý chợ có Trưởng ban và 1 đến 2 Phó trưởng ban.
Trưởng ban, Phó trưởng ban do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật.
3.2. Trưởng ban Quản lý chợ chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền về toàn bộ hoạt động của chợ và của Ban Quản lý chợ. Phó trưởng ban có trách nhiệm giúp Trưởng ban và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ do Trưởng ban phân công.
3.3. Căn cứ tính chất, đặc điểm, khối lượng công việc và khả năng tài chính, Trưởng ban quản lý chợ quyết định việc tổ chức các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ giúp việc quản lý, điều hành chợ hoạt động và tổ chức các dịch vụ tại chợ; ký hợp đồng tuyển dụng lao động, các hợp đồng khác với các cơ quan, doanh nghiệp về bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự... trong phạm vi chợ theo quy định của pháp luật."

Như vậy, tùy vào quy mô, tính chất công việc mà cơ quan có thẩm quyền có thể cho công chức cấp xã kiêm nhiệm Trưởng Ban quản lý chợ.

Và anh xem thêm các quy định tại địa phương để có thêm thông tin chính xác nhất cho nội dung câu hỏi của mình.

Điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 8 Nghị định 112/2011/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định như sau:

"Điều 8. Ưu tiên trong tuyển dụng
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 và điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định này.”
Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Công chức cấp xã

Nhật Vy

Công chức cấp xã
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công chức cấp xã có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Công chức cấp xã
MỚI NHẤT
Pháp luật
Chuyển từ cán bộ xã sang công chức xã có được không? Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt
Pháp luật
Nhiệm vụ của chức danh công chức địa chính cấp xã ra sao? Bố trí số lượng công chức cấp xã là bao nhiêu?
Pháp luật
Nhiệm vụ công chức địa chính xã hiện nay được quy định ra sao? Ngoài ra các nhiệm vụ khác của công chức cấp xã như thế nào?
Pháp luật
Công chức cấp xã kiêm nhiệm Trưởng Ban quản lý chợ có trái quy định pháp luật không? Nếu có thì xử lý như thế nào?
Pháp luật
Công chức cấp xã kiêm nhiệm vị trí của một công chức cấp xã khác nghỉ thai sản 6 tháng thì có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không?
Pháp luật
Xếp lương đối với công chức cấp xã có bằng đại học theo quyết định cử đi đào tạo được quy định như thế nào?
Pháp luật
Công chức cấp xã có yêu cầu về trình độ và độ tuổi vào làm như thế nào? Mức lương đối với công chức cấp xã có bằng thạc sĩ được quy định như thế nào?
Pháp luật
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ công chức cấp xã được phê duyệt và khoảng thời gian nào trong năm?
Pháp luật
Sau khi hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh thì ai sẽ có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho cán bộ công chức cấp xã?
Pháp luật
Công chức cấp xã bị mất năng lực hành vi dân sự thì có bị xử lý kỷ luật hay không?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào