Thông báo thay đổi chủ sở hữu trang thông tin điện tử tổng hợp trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

Khi công ty hợp danh chuyển nhượng, bán, tặng, cho, ... trang thông tin điện tử tổng hợp dẫn đến thay đổi chủ sở hữu của trang đó, công ty hợp danh phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi chủ sở hữu với Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đó.

Thời hạn thông báo: 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi chủ sở hữu trang thông tin điện tử tổng hợp. 

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi chủ sở hữu của trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm các nội dung: Tên công ty hợp danh; số giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; nội dung thay đổi là "thay đổi chủ sở hữu trang thông tin điện tử tổng hợp". 

2. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu người thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Thông tin - Truyền thông nơi cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho công ty hợp danh. 

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của công ty hợp danh, Sở Thông tin - Truyền thông phải gửi giấy xác nhận cho công ty hợp danh. 

Sau khi hoàn tất chuyển giao, chủ sở hữu mới của trang thông tin điện tử tổng hợp cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp như đối với trường hợp cấp mới - xem chi tiết tại công việc "Đăng ký thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp", trong thành phần hồ sơ nộp kèm bản sao Giấy phép đã được cấp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

377