Thay đổi đơn đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí trong Hộ kinh doanh

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, thì tùy từng trường hợp hộ kinh doanh có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung đơn hoặc chuyển giao đơn cho người khác.

I. Sửa đổi, bổ sung đơn

Hộ kinh doanh có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn, tác giả.

Để yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hộ kinh doanh phải nộp:

1. Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN).

2. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký thiết kế bố trí cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký thiết kế bố trí cho tổ chức (nếu nộp thông qua đại diện).

Hộ kinh doanh có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn, với điều kiện hộ kinh doanh phải nộp lệ phí theo số lượng đơn tương ứng.

II. Chuyển giao đơn

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra một trong các thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, hộ kinh doanh có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển giao đơn cho người khác.

Để yêu cầu chuyển giao đơn, hộ kinh doanh cần nộp các giấy tờ sau đến Cục Sở hữu trí tuệ:

1. Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 02-CGĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN).

2. Tài liệu chứng minh người được chuyển giao đáp ứng yêu cầu về quyền đăng ký như:

- Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký thiết kế bố trí.

- Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký thiết kế bố trí cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký thiết kế bố trí cho tổ chức (trường hợp nộp thông qua đại diện).

- Các tài liệu cụ thể khác (nếu có).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

590