Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng kí website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

Trường hợp phải thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Công ty hợp danh phải thực hiện thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi xảy ra một trong số những thay đổi dưới đây:

- Thay đổi tên công ty hợp danh. 

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh, người chịu trách nhiệm đối với website cung cấp dịch vụ của công ty hợp danh. 

- Thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch hoặc thông tin liên hệ. 

- Thay đổi tên miền. 

- Thay đổi quy chế và điều kiện giao dịch trên website cung cấp dịch vụ.

- Thay đổi các điều khoản của hợp đồng cung cấp dịch vụ.

- Thay đổi hoặc bổ sung dịch vụ cung cấp trên website.

- Các thay đổi khác do Bộ Công thương quy định.

Thời hạn thông báo: 7 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi các thông tin trên. 

Phương thức thông báo:

Công ty hợp danh thông báo trực tuyến thông qua tài khoản đã được cấp tại Cổng thông tin quản lý hoạt động website thương mại điện tử. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

- Hoặc, gửi trực tiếp về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

- Hoặc, gửi qua đường bưu điện về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Hồ sơ thông báo:

- Văn bản thông báo thay đổi nội dung đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

- Bản sao các giấy tờ, tài liệu chứng minh sự thay đổi (nếu có). 

- Nếu người thay mặt công ty hợp danh thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác.

Kết quả giải quyết: Bộ Công Thương tiến hành xem xét việc xác nhận hoặc không xác nhận thông tin sửa đổi, bổ sung và phản hồi lại cho thương nhân, tổ chức qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp; trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

965