Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển và vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân

Tổ chức chỉ được vận chuyển vật liệu phóng xạ (bao gồm chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân) sau khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép, trừ trường hợp đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ có hoạt độ từ mức miễn trừ cấp phép trở xuống.

Việc vận chuyển vật liệu phóng xạ, vật liệu hạt nhân quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép và phải chịu sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

 Cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển và vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân

Hình từ Internet

1. Đóng gói các kiện hàng phóng xạ để vận chuyển

Vật liệu phóng xạ phải được đóng gói trong các kiện hàng như sau:

- Vật liệu phóng xạ phải được đóng gói trong các kiện hàng phóng xạ trước khi vận chuyển, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

- Kiện hàng phóng xạ được thiết kế, chế tạo, thử nghiệm bảo đảm an toàn tương xứng với mức độ nguy hiểm của vật liệu phóng xạ và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép sử dụng.

- Kiện hàng phóng xạ chỉ được dùng để chứa vật liệu phóng xạ và các tài liệu, vật phụ trợ cần thiết liên quan đến vật liệu phóng xạ được vận chuyển.

- Việc đóng gói vật liệu phóng xạ để vận chuyển được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

2. Điều kiện đóng gói, vận chuyển, vận chuyển quá cảnh nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân

Doanh nghiệp có đủ các điều kiện đóng gói, vận chuyển và vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật;

- Tiến hành đóng gói, vận chuyển và vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhânn phù hợp với chức năng hoạt động;

- Có đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất – kỹ thuật phù hợp;

- Đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh đối với công việc đóng gói, vận chuyển và vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân theo quy định của Luật năng lượng nguyên tử;

- Hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

(Điều kiện về nhân lực, bảo đảm an toàn - an ninh và điều kiện về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 142/2020/NĐ-CP)

3. Khai báo chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân

Chất phóng xạ (hoặc chất thải phóng xạ) với hoạt động trên mức miễn trừ khai báo, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân thì doanh nghiệp cần phải thực hiện khai báo về số lượng, loại, đặc tính, xuất xứ và các thông tin khác quy định tại khoản 3 Điều 22 của Luật Năng lượng nguyên tử 2008.

Việc khai báo được thực hiện như sau:

- Doanh nghiệp phải khai báo với Cục an toàn bức xạ và hạt nhân trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có chất phóng xạ không thuộc diện được miễn trừ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân.

- Trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp phép đóng gói, vận chuyển chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân trong thời hạn 07 ngày làm việc nêu trên thì được miễn thủ tục khai báo.

Trước khi xin cấp phép, tổ chức phải lập báo cáo đánh giá an toàn đối với đóng gói, vận chuyển, vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân. Báo cáo đánh giá an toàn phải phù hợp với công việc và có các nội dung chính sau đây:

- Quy trình tiến hành đóng gói, vận chuyển, vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân gồm các bước chuẩn bị, triển khai và kết thúc công việc;

- Quy định về việc đo liều chiếu xạ cá nhân và kiểm xạ khu vực làm việc;

- Quy định về việc ghi nhật ký tiến hành công việc;

- Nội quy tiến hành công việc;

- Dự kiến sự cố có thể xảy ra và biện pháp khắc phục;

- Phân công trách nhiệm cá nhân tiến hành công việc;

- Phân công trách nhiệm giám sát, phụ trách an toàn và điều hành chung.

 Cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển và vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân

Hình từ Internet

4. Thủ tục xin cấp phép đóng gói, vận chuyển và vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân được tiến hành như sau:

3.1. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - đóng gói, vận chuyển nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (theo Mẫu số 03 Phụ lục IV của Nghị định 142/2020/NĐ-CP);

- Bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương;

(Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ban hành)

- Phiếu khai báo nhân viên áp tải hàng (theo Mẫu số 02 Phụ lục III của Nghị định 142/2020/NĐ-CP);

- Phiếu khai báo nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục III của Nghị định 142/2020/NĐ-CP;

- Bản sao Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách ứng phó sự cố;

(Trường hợp nhân viên này chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 35 của Nghị định 142/2020/NĐ-CP cùng hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Xem chi tiết công việc: Đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.)

- Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ của nhân viên bức xạ;

- Báo cáo đánh giá an toàn chứng minh đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 142/2020/NĐ-CP. Báo cáo đánh giá an toàn thực hiện theo Mẫu số 11 Phụ lục V của Nghị định 142/2020/NĐ-CP;

- Hợp đồng vận chuyển nếu tổ chức, cá nhân gửi hàng không phải là tổ chức, cá nhân vận chuyển;

- Kế hoạch ứng phó sự cố theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định 142/2020/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo Mẫu số 04 Phụ lục IV của Nghị định 142/2020/NĐ-CP;

- Bản sao văn bản xác nhận tư cách pháp nhân của tổ chức đề nghị cấp phép;

- Phiếu khai báo nhân viên áp tải hàng theo Mẫu số 02 Phụ lục III của Nghị định 142/2020/NĐ-CP;

- Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ của nhân viên áp tải;

- Phiếu khai báo nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục III của Nghị định 142/2020/NĐ-CP;

- Bản sao Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn, người phụ trách tẩy xạ và người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ;

(Trường hợp các nhân viên này chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 35 của Nghị định 142/2020/NĐ-CP cùng hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ)

- Báo cáo đánh giá an toàn chứng minh đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 142/2020/NĐ-CP. Báo cáo đánh giá an toàn thực hiện theo Mẫu số 11 Phụ lục V của Nghị định 142/2020/NĐ-CP;

- Bản sao hợp đồng vận chuyển nếu tổ chức, cá nhân gửi hàng không phải là tổ chức, cá nhân vận chuyển;

- Kế hoạch ứng phó sự cố theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định 142/2020/NĐ-CP.

Nơi nộp hồ sơ: 

- Tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đối với đóng gói, vận chyển, vận chuyển quá cảnh nguồn phóng xạ, chất thải phóng xạ;

- Tại Bộ Khoa học và Công nghệ đối với đóng gói, vận chuyển, vận chuyển quá cảnh vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân.

Thời hạn giải quyết: sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

- Giấy phép vận chuyển quá cảnh chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân có thời hạn 06 tháng.

- Giấy phép đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân có thời hạn 03 năm.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,541
Công việc tương tự: