TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

1 Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Công ty Cổ Phần
2 Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Công ty TNHH MTV
3 Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Công ty Hợp Danh
4 Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Doanh Nghiệp Tư Nhân
5 Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Hộ kinh doanh
6 Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Công ty TNHH
7 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Công ty TNHH

Tại thời điểm công ty nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, ...) thì công ty phải đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

8 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Công ty Hợp Danh

Tại thời điểm công ty nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, ...) thì công ty phải đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

9 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Tại thời điểm công ty nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, ...) thì công ty phải đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

10 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Công ty Cổ Phần

Tại thời điểm công ty nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, ...) thì công ty phải đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

11 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Công ty TNHH MTV

Tại thời điểm công ty nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, ...) thì công ty phải đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

12 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Công ty TNHH

Hình từ Internet 1. Trình tự thực hiện hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: - Trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên

13 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

nghiệp của mình. Thành phần hồ sơ: 1. Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-10 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).

14 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Công ty Hợp Danh

công ty hợp danh phải thực hiện hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau: Thành phần hồ sơ: 1. Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

15 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Công ty Cổ Phần

doanh nghiệp; Thì, công ty phải thực hiện hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp của mình. Thành phần hồ sơ: 1. Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký

16 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Công ty TNHH MTV

dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Thành phần hồ sơ: 1. Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục

17 Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân (về việc chia lợi nhuận, về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp...) trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh

18 Những điều cần lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (tên, địa chỉ, vốn, ngành nghề...) trong Công ty Hợp Danh

kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp đổi

19 Những điều cần lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (tên, địa chỉ, vốn, ngành nghề...) trong Công ty TNHH

kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp đổi

20 Những điều cần lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (tên, địa chỉ, vốn, ngành nghề...) trong Công ty TNHH MTV

kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp đổi