TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

1 Thay đổi thành viên hợp danh trong Công ty Hợp Danh

Công ty hợp danh phải thực hiện đăng ký thay đổi thành viên hợp danh của công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo

2 Thay đổi kế toán trưởng trong Công ty TNHH MTV

doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm cập nhật thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo

3 Thay đổi kế toán trưởng trong Công ty TNHH

doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm cập nhật thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo

4 Thay đổi kế toán trưởng trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm cập nhật thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo

5 Thay đổi kế toán trưởng trong Công ty Hợp Danh

doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm cập nhật thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo

6 Thay đổi kế toán trưởng trong Công ty Cổ Phần

doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm cập nhật thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo

7 Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên hợp danh trong Công ty Hợp Danh

dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT); 2. Danh sách thành viên công ty hợp danh (mẫu Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) - đã đính kèm Thông báo thay đổi nội dung đăng ký

8 Thay đổi vốn đầu tư trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Trường hợp có sự tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký thì doanh nghiệp phải thực hiện thông báo về việc thay đổi vốn trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu

9 Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong Công ty TNHH

thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên thì công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban

10 Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty Cổ Phần

phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT). 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi công đông là nhà đầu tư nước ngoài. 3. Bản sao hợp lệ

11 Thay đổi nội dung đăng ký thuế trong Công ty TNHH MTV

nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở của mình mà dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ

12 Thay đổi nội dung đăng ký thuế trong Công ty Hợp Danh

nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở của mình mà dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ

13 Thay đổi nội dung đăng ký thuế trong Công ty TNHH

nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở của mình mà dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ

14 Thay đổi nội dung đăng ký thuế trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở của mình mà dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ

15 Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hình từ Internet Trường hợp có sự thay đổi hay bổ sung ngành, nghề kinh doanh thì doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện thông báo trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội

16 Thay đổi tên công ty trong Công ty TNHH

đăng ký doanh nghiệp"). Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT); 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi tên công ty; 3. Nghị

17 Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Công ty Hợp Danh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh ký (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT). 2. Nghị quyết, Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành, nghề

18 Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Công ty TNHH MTV

Trường hợp có sự thay đổi hay bổ sung ngành, nghề kinh doanh thì công ty phải thực hiện thông báo trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi. Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1

19 Thay đổi tên công ty trong Công ty TNHH MTV

tuân thủ các quy định trong việc đặt tên của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản liên quan (xem chi tiết tại công việc ''Những điều cần lưu ý khi đăng ký doanh nghiệp"). Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh

20 Thay đổi tên công ty trong Công ty Cổ Phần

Thành phần hồ sơ: 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT); 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên của công ty; 3. Bản sao hợp lệ biên bản họp