TRA CỨU CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Chọn loại hình doanh nghiệp và nhập từ khóa để tìm kiếm công việc pháp lý mà mình cần giải quyết:

1 Cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Công ty TNHH

Hình từ Internet 1. Trách nhiệm của công ty TNHH 2 thành viên trong việc cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng

2 Cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hình từ Internet Doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của mình, bao gồm các thông tin: số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện

3 Cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet Công ty hợp danh có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của mình, bao gồm các thông tin: số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử

4 Cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet Công ty cổ phần có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của mình, bao gồm các thông tin: số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử

5 Cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Công ty TNHH MTV

Nguồn: Internet Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của mình, bao gồm các thông tin: số điện thoại, số