Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Lu���t thu��� thu nh���p doanh nghi���p "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5686 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông báo 214/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với P-MOD (YDCM065UNG13) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25

Ban hành: 13/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2023

2

Quyết định 4835/QĐ-BNN-TCTS năm 2015 về Hướng dẫn áp dụng VietGAP đối với nuôi thương phẩm tôm chân trắng (P.vannamei), tôm sú (P.monodon) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 4835/QĐ-BNN-TCTS Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG VIETGAP ĐỐI VỚI NUÔI THƯƠNG PHẨM TÔM CHÂN TRẮNG (P.VANNAMEI), TÔM SÚ (P.MONODON) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị

Ban hành: 24/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

3

Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2013 công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

ng�y 15 th�ng 4 năm 2010 của Ch�nh phủ về đăng k� doanh nghiệp. Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ng�y 10 th�ng 10 năm 2010 của Ch�nh phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi h�nh một số điều của Luật Doanh nghiệp. Căn cứ Nghị định

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

4

Quyết định 2479/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Sơn La

số 48/2013/N�-CP ng�y 14 th�ng 5 n�m 2013 của Ch�nh phủ về sửa �ổi, bổ sung một số �iều của c�c Nghị �ịnh li�n quan �ến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; C�n cứ Th�ng t� số 05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 n�m 2014 của Bộ T� ph�p về h�ớng dẫn c�ng bố, ni�m yết thủ tục h�nh ch�nh v� b�o c�o về tình hình kết quả thực hiện kiểm so�t thủ tục h�nh

Ban hành: 22/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

5

Quyết định 235/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

động của Chi nh�nh doanh nghiệp đấu gi� t�i sản 05 ng�y l�m việc kể từ ng�y nhận được giấy đề nghị - như tr�n- Kh�ng Quyết định số 2571/QĐ-BTP ng�y 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư ph�p 10 Thu hồi Giấy đăng k� hoạt động của doanh nghiệp đấu gi� t

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

6

Quyết định 2137/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC C�NG BỐ THỦ TỤC H�NH CH�NH MỚI BAN H�NH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ C�NG THƯƠNG TỈNH S�C TRĂNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH S�C TRĂNG Căn cứ Luật Tổ chức Ch�nh quyền địa phương ng�y 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08/6/2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

7

Quyết định 704/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023

21 DNTN Mỹ Lợi 5900727855 41 A Hoàng Văn Thụ, P. Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai Chi cục TĐC Năm 2023 Quý II, III, IV Kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trong kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ

Ban hành: 16/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2023

8

Quyết định 2376/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

thu ngân sách, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành. e) Kiến nghị kịp thời cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn. g) Chấn chỉnh và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp kinh doanh trái phép, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kê khai, nộp thuế phí

Ban hành: 22/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2021

9

Quyết định 1688/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về

Ban hành: 23/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

10

Thông báo 1443/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Matrice 30 Series (M30T) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015; Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 22/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2022

11

Quyết định 2893/QĐ-UBND năm 2019 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang

người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; + Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành. Lý do: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ dùng bản chính để đối chiếu, người dân không cần chứng thực bản sao; nhằm giảm thời gian, chi phí và thuận tiện cho công dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính. 1.2. Kiến nghị

Ban hành: 12/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

12

Kế hoạch 205/KH-UBND năm 2020 về hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan giai đoạn 2020-2025 do thành phố Hà Nội ban hành

--------------- Số: 205/KH-UBND Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 Thực hiện Luật Thủ đô số 25/2012/QH13, Luật Hải quan số 54/2013/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

13

Thông tư 43-TC/TDT/P2 năm 1958 về việc thu phí tổn sửa đường do Bộ Tài Chính ban hành

1958 THÔNG TƯ VỀ VIỆC THU PHÍ TỔN SỬA ĐƯỜNG Kính gửi: - Ty Tài chính các tỉnh và thành phố - Khu Tài chính Việt bắc Thái Mèo - Khu Tài chính Liên khu 3, 4, Tả ngạn - Phòng Tài chính Lao Hà Yên Thủ tướng phủ đã ban hành nghị định thu phí tổn

Ban hành: 18/04/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

14

Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08/6/2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ng�y 07/8/2017 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Th�ng tư số 02/2017/TT-VPCP ng�y 31/10/2017 của Văn ph�ng Ch�nh phủ hướng dẫn nghiệp vụ

Ban hành: 08/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

15

Quyết định 1851/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2021

việc phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2021. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2021 như sau: I. Đối tượng và mức đóng góp: 1. Đối tượng và mức đóng góp: Thực hiện theo Điều 5, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

16

Quyết định 864/QĐ-UBND về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày

Ban hành: 26/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2017

17

Quyết định 2669/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh; các điểm dừng đỗ phục vụ cho phương tiện kinh doanh vận tải đón, trả khách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

13/11/2008; Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Xét Tờ trình số

Ban hành: 19/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2021

18

Nghị định 119-NĐ-P3 năm 1956 quy định việc xếp các công nhân, nhân viên tuyển dụng chính thức từ ngày hòa bình lập lại đến nay, làm việc ở xí nghiệp đóng tàu Nam định, Hải phòng, Quốc doanh vận tải Thủy, Cảnh Hải phòng, Ty tàu cuốc vào các thang lương chung do Bộ trưởng Bộ giao thông và Bưu điện ban hành

Hải phòng, Quốc doanh vận tải Thủy, Cảng Hải phòng, Ty tàu cuốc được xếp vào các thang lương chung, hưởng theo chỉ số mức lương sản nghiệp loại 2 và loại 3 theo nghị định số 650-TTg của Thủ tướng Phủ đã qui định. Điều 2. Để chiếu cố một phần đến các quyền lợi về cung cấp tập thể phí (như nhà ở, đèn điện, nước, cấp dưỡng, nay quy định mức

Ban hành: 21/11/1956

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

19

Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp. Điều 3. Áp dụng quy định pháp luật liên quan 1. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng và xổ số ngoài việc tuân thủ quy định của Nghị định

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

20

Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

hoạch này, đồng thời thu thập ý kiến của doanh nghiệp trong hiệp hội, kịp thời kiến nghị việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. m) Liên minh Hợp tác xã tỉnh: nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các hợp tác xã gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời gửi Sở Kế

Ban hành: 30/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.29.69