Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Lu���t K��� To��n "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13766 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 141/QĐ-K2ĐT năm 2015 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu” do Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành

141/QD-K2DT,Quyết định 141 2015,Cục Khoa học công nghệ và Đào ,Thử nghiệm lâm sàng,Nghiên cứu thử thuốc lâm sàng,Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2019

2

Quyết định 108/QĐ-K2ĐT năm 2014 về bộ chương trình và tài liệu "Quản lý chất thải y tế" do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành

108/QD-K2DT,Quyết định 108 2014,Cục Khoa học công nghệ và Đào ,Quản lý chất thải y tế,Xử lý chất thải y tế ,Kế hoạch quản lý chất thải y tế ,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

3

Nghị quyết 51/2005/NQ-HNND.K7 về phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2006-2010 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

51/2005/NQ-HNND.K7,Nghị quyết 51 2005,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/2005/NQ-HĐND.K7 Thị xã Cao

Ban hành: 16/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

4

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

--------------- Số: 16/2022/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 06 tháng 6 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật sửa

Ban hành: 06/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2022

5

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (k) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

phúc --------------- Số: 06/2021/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 11 tháng 3 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

6

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

20 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

7

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

Ban hành: 04/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

8

Quyết định 850/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022

- Hạnh phúc --------------- Số: 850/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2022 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 12/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2022

9

Nghị quyết 184/NQ-HĐND về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022

--------------- Số: 184/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 16 tháng 3 năm 2022 NGHỊ QUYẾT VỀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2022 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ SÁU Căn cứ Luật Tổ chức chính

Ban hành: 16/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

10

Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án chuyển đấu nối chữ T thành chuyển tiếp trên các đường dây 110kV - giai đoạn 1 (nhánh rẽ TBA 110kV Bình Vàng)” do tỉnh Hà Giang ban hành

đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường. Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 40/TTr-STNMT ngày 22 tháng 02 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án chuyển đấu nối chữ T thành chuyển tiếp trên các đường dây 110kV - giai đoạn 1 (nhánh rẽ TBA 110k

Ban hành: 03/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2016

11

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

20 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 20/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

12

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

’Đăm 1,0 15.21 Đường Trục N21 Đường Ngô Thì Nhậm Đường Phan Đình Phùng 1,0 15.22 Đường Ngô Tất Tố Đường Ngô Thì Nhậm Đường Y Ngông Niê K’Đăm 1,2 15.23

Ban hành: 21/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

13

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm

Ban hành: 13/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

14

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

tháng 3 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

15

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

--------------- Số: 15/2020/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 22 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

16

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất (k) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày

Ban hành: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2017

17

Thông báo 2519/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Cao su tái sinh BUTYL-K RECLAIM do Tổng cục Hải quan ban hành

22/10/2019 (thay thế Thông báo số 1491/TB-KĐ4 ngày 30/9/2019) và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Cao su tái sinh- BUTYL-K RECLAIM (cho gd tai tk 101818520162) (mục 04 PLTK). 2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cao Su

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2022

18

Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Đảm bảo an ninh, trật tự Hệ thống Truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

điện 500kV nhằm chủ động ứng phó với các sự cố thiên tai, lụt, cháy nổ... - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý chất thải trong quá trình bảo trì các thiết bị Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân phải đảm bảo an toàn về môi trường theo quy định. Phần IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Phân công trách nhiệm thực hiện Đề án 1.1. Công an

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

19

Quyết định 183/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 Quy định về xử lý kỷ luật trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số: 183/QĐ-VKSTC-T1 Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

20

Quyết định 59/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 về Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

59/QD-VKSTC-T1,Quyết định 59 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thanh tra,Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra,Báo cáo tổng kết công tác thanh tra,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.186.94