Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 91/2009/NĐ-CP, br "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 816 văn bản

21

Quyết định 542/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013; Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền tại Tờ

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

22

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 510/TTr-SNV ngày 18 tháng 11 năm 2019 về dự thảo Quyết định sửa đổi một số nội dung của Quy chế

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2019

23

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về tạm dừng thực hiện Quyết định 37/2014/QĐ-UBND Quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

RỊA - VŨNG TÀU. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ phiên về phiên họp thường kỳ tháng 9/2015; Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu,

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

24

Quyết định 851/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành thuộc lĩnh vực ngành công thương

dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Căn cứ Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

25

Quyết định 46/2010/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 26/2007/QĐ-UBND về ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định của Luật Xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

Ban hành: 14/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2010

26

Quyết định 60/2009/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2009 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân

Ban hành: 17/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

27

Quyết định 33/2009/QĐ-UBND ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước giải tỏa đăng đáy để giải phóng luồng đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

33/2009/QD-UBND,Quyết định 33 2009,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chính sách bồi thường,Bồi thường hỗ trợ,Giải phóng luồng đường thủy nội địa ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 15/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2010

28

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2013 tăng cường thực hiện Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2013,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đăng ký giao dịch bảo đảm ,Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm ,Thực hiện Nghị định 83/2010/NĐ-CP ,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2013

29

Quyết định 1623/QĐ-BXD năm 2018 công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH BỘ CÂU HỎI PHỤC VỤ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TỔ HỢP LĨNH VỰC THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2018/NĐ-CP BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

30

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2014 trích nộp kinh phí công đoàn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN Thực hiện Luật Công đoàn năm 2012, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn; thời gian qua, hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh BR-VT đã tích cực thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định của pháp

Ban hành: 26/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

31

Quyết định 2113/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020. - Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL, ngày 15 tháng 10 năm 2018 của BVHTTDL Quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu. - Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

32

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/QĐ-UBND Quy định việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho người đang thuê do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

tục thực hiện bán ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/NĐ-CP; Theo Tờ trình số 03/TTr-SXD-STC-STNMT ngày 05 tháng 01 năm 2009 của liên Sở Xây dựng - Tài chính - Tài nguyên và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 1995 của

Ban hành: 18/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2010

33

Quyết định 47/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

chưa thống nhất và chưa tập trung vào một đầu mối. - Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vì người nghèo” các cấp do Ban chỉ đạo các cấp thống nhất quản lý theo chế độ tài chính hiện hành (Theo Nghị định số 45/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế xây dựng quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc

Ban hành: 29/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2010

34

Quyết định 2029/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số

Ban hành: 19/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2016

35

Quyết định 64/2009/QĐ-UBND chấm dứt thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn và thu hút của địa phương đối với một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo và giải quyết trợ cấp khuyến khích cho một số đối tượng cán bộ, công chức, viên chức công tác tại huyện côn đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh

64/2009/QD-UBND,Quyết định 64 2009,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chế độ trợ cấp khó khăn,Cán bộ công chức viên chức,Chế độ trợ cấp thu hút,Vùng sâu vùng xa hải đảo ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Ban hành: 21/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2010

36

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

HỮU NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính

Ban hành: 17/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2010

37

Quyết định 36/2009/QĐ-UBND sửa đổi khoản 3 điều 1 Quyết định 13/2007/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2001-2010, xét đến 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

36/2009/QD-UBND,Quyết định 36 2009,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Sửa đổi,Cụm công nghiệp,Quy hoạch phát triển,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 36/2009

Ban hành: 20/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2010

38

Quyết định 2667/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đồ án rà soát quy hoạch chi tiết tuyến luồng giao thông đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

23/2004/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/6/2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014; Căn cứ Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Ban hành: 03/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

39

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND về danh mục các loài cây mục đích, đối tượng rừng và tiêu chí áp dụng để cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

03/2009/QD-UBND,Quyết định 03 2009,Tỉnh Quảng Bình,Danh mục cây mục đích,Cải tạo rừng tự nhiên,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 03/2009

Ban hành: 12/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2009

40

Quyết định 15/2009/QĐ-UBND về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về phát triển kinh tế du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2015

các sự kiện văn hóa nhằm tăng nhanh lượng khách du lịch đến Tỉnh: Khai hội Văn hóa - Du lịch trong dịp Tết Nguyên đán với nội dung và hình thức hấp dẫn, luôn được đổi mới... nhằm thu hút sự chú ý của nhân dân trong nước và khách quốc tế đối với du lịch BR-VT, Hoa hậu quí bà thành đạt vào năm 2009. - Khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh khách

Ban hành: 20/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177