Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 32398 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

141

Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do Chính phủ ban hành

11/NQ-CP,Nghị quyết 11 2022,Chính phủ,Triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15,Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội,Triển khai chính sách tài khóa tiền tệ,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2022

142

Nghị quyết 13/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2022 do Chính phủ ban hành

13/NQ-CP,Nghị quyết 13 2022,Chính phủ,Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật,Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01,Phiên họp xây dựng pháp luật tháng 01 2022,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2022

143

Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2022 về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành

10/NQ-CP,Nghị quyết 10 2022,Chính phủ,Chiến lược công tác dân tộc ,Chiến lược công tác dân tộc 2021 2030,Chiến lược công tác dân tộc đến 2045,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

144

Nghị quyết 8/NQ-CP năm 2022 về ký Hiệp định tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu ÂU (EU) cho Chương trình “Tăng cường Quản trị kinh tế tại Việt Nam” sử dụng viện trợ không hoàn lại của EU do Chính phủ ban hành

8/NQ-CP,Nghị quyết 8 2022,Chính phủ,Chương trình Quản trị kinh tế tại Việt Nam,Hiệp định tài chính sử dụng viện trợ của EU,Hệp định tài chính Việt Nam và EU,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2022

145

Nghị quyết 7/NQ-CP năm 2022 phê duyệt gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Italia về khoản vay ưu đãi cho Dự án “Lĩnh vực nước tỉnh Bình Thuận” do Chính phủ ban hành

7/NQ-CP,Nghị quyết 7 2022,Chính phủ,Gia hạn Biên bản ghi nhớ khoản vay ưu đãi,Gia hạn Biên bản ghi nhớ khoản vay ưu đãi với Italia,Gia hạn khoản vay Dự án Lĩnh vực nước Bình Thuận,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2022

146

Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2022 về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước do Chính phủ ban hành

04/NQ-CP,Nghị quyết 04 2022,Chính phủ,Phân cấp trong quản lý Nhà nước,Phân quyền trong quản lý Nhà nước,Đẩy mạnh phân cấp trong quản lý Nhà nước,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2022

147

Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do Chính phủ ban hành

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. b) Văn phòng Chính phủ: - Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ

Ban hành: 10/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2022

148

Nghị quyết 03/NQ-CP năm 2022 về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính Phủ thường kỳ tháng 12 năm 2021

03/NQ-CP,Nghị quyết 03 2022,Chính phủ,Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương 2021,Phiên họp Chính Phủ thường kỳ tháng 12 năm 2021,Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 12 2021,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2022

149

Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Chính phủ ban hành

01/NQ-CP,Nghị quyết 01 2022,Chính phủ,Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2022,Giải pháp phát triển kinh tế xã hội 2022,Dự toán ngân sách nhà nước 2022,Đầu tư,Thương mại,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2022

150

Nghị quyết 168/NQ-CP năm 2021 về cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

168/NQ-CP,Nghị quyết 168 2021,Chính phủ,Chính sách phòng chống dịch COVID19,Cơ chế phòng chống dịch COVID19,Chính sách đặc biệt phòng chống dịch COVID19,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2022

151

Nghị quyết 167/NQ-CP năm 2021 về ký Hiệp định Tài chính giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) do Chính phủ ban hành

167/NQ-CP,Nghị quyết 167 2021,Chính phủ,Ký Hiệp định Tài chính,Ký Hiệp định Tài chính với Liên minh châu Âu,Ký Hiệp định Tài chính giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2022

152

Nghị quyết 169/NQ-CP năm 2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026 do Chính phủ ban hành

169/NQ-CP,Nghị quyết 169 2021,Chính phủ,Chương trình đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW,Công tác người Việt Nam ở nước ngoài 2021 2026,Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2022

153

Nghị quyết 165/NQ-CP năm 2021 về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do phải thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

165/NQ-CP,Nghị quyết 165 2021,Chính phủ,Tháo gỡ vướng mắc cấp Giấy phép lĩnh vực nông nghiệp,Giấy chứng nhận trong lĩnh vực nông nghiệp,Kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2021

154

Nghị quyết 163/NQ-CP năm 2021 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bưu chính, viễn thông; Dân sự; Giáo dục, đào tạo; Tài chính; Tài nguyên; Văn hóa, thể thao, du lịch; Y tế, dược và 20 đề mục do Chính phủ ban hành

163/NQ-CP,Nghị quyết 163 2021,Chính phủ,Kết quả pháp điển chủ đề Bưu chính viễn thông,Kết quả pháp điển chủ đề Giáo dục Tài chính,Kết quả pháp điển hệ thống pháp luật chủ đề Dân sự,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2021

155

Nghị quyết 162/NQ-CP năm 2021 ký Bản ghi nhớ về loại và số lượng xe thương mại đối với việc thực hiện Hiệp định và Nghị định thư giữa Việt Nam - Campuchia về vận tải đường bộ do Chính phủ ban hành

162/NQ-CP,Nghị quyết 162 2021,Chính phủ,Ký Bản ghi nhớ Hiệp định Campuchia vận tải đường bộ,Bản ghi nhớ thực hiện Hiệp định Campuchia vận tải đường bộ,Ký Bản ghi nhớ loại xe thương mại Hiệp định vận tải đường bộ,Thương mại,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2021

156

Nghị quyết 160/NQ-CP năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 do Chính phủ ban hành

160/NQ-CP,Nghị quyết 160 2021,Chính phủ,Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW,Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo bền vững,Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng giảm nghèo bền vững,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2021

157

Nghị quyết 158/NQ-CP năm 2021 phê duyệt gia hạn thời gian giải ngân tại Nghị định thư tài chính của Pháp cho Dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên” do Chính phủ ban hành

158/NQ-CP,Nghị quyết 158 2021,Chính phủ,Gia hạn giải ngân Nghị định thư tài chính Pháp,Gia hạn giải ngân dự án xử lý nước thải Thái Nguyên,Giải ngân dự án hệ thống thoát nước Thái Nguyên,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2022

158

Nghị quyết 157/NQ-CP năm 2021 thông qua Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Chính phủ ban hành

157/NQ-CP,Nghị quyết 157 2021,Chính phủ,Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay,Nghị quyết mức thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay,Dự thảo Nghị quyết thuế bảo vệ môi trường nhiên liệu bay,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2021

159

Nghị quyết 156/NQ-CP năm 2021 về ký Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc do Chính phủ ban hành

156/NQ-CP,Nghị quyết 156 2021,Chính phủ,Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam Hàn Quốc,Ký Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc,Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc,Bảo hiểm CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2021

160

Nghị quyết 155/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021

COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà và cộng đồng, kịp thời đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp yêu cầu thực tế. đ) Tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo các Nghị quyết số 68/NQ-CP, số 105/NQ-CP, số 116/NQ-CP, số 126/NQ-CP của

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.185