Tra cứu 63/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 63/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 36905 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 63/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022

Số: 63/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2022 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 4 NĂM 2022 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm

Ban hành: 03/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

2

Nghị quyết 63/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do Chính phủ ban hành

Số: 63/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ XUẤT KHẨU BỀN VỮNG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2021 VÀ ĐẦU NĂM 2022 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

3

Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2019 về Danh mục quy hoạch đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ do Chính phủ ban hành

63/NQ-CP,Nghị quyết 63 2019 Chính phủ,Nghị quyết 63 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 63 Chính phủ ban hành 2019,NQ 63 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 63 Chính phủ áp dụng 2019,NQ 63 Chính phủ mới nhất,NQ số 63 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 26/08/2019,Nghị quyết 63 Chính phủ về Dịch vụ 2019,NQ 63 Chính phủ về Dịch vụ 2019,Nghị quyết Dịch vụ

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2019

4

Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Lào Cai do Chính phủ ban hành

63/NQ-CP,Nghị quyết 63 2018,Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất,Sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/NQ-CP

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

5

Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2017 thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành

63/NQ-CP,Nghị quyết 63 2017,Chính phủ,Hỗ trợ nhà ở,Chính sách hỗ trợ,Người có công với cách mạng ,Bất động sản,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 25/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

6

Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 do Chính phủ ban hành

63/NQ-CP,Nghị quyết 63 2016,Chính phủ,Chương trình hành động ,Thực hiện Nghị quyết,Phát triển kinh tế xã hội,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2016

7

Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2015 về ký Thỏa thuận tài trợ Dự án “Nâng cao năng lực hoạch định chính sách tài chính có tính đến yếu tố bình đẳng giới” giữa Việt Nam và Ca-na-đa do Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 63/NQ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ THỎA THUẬN TÀI TRỢ DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CÓ TÍNH ĐẾN YẾU TỐ BÌNH ĐẲNG GIỚI” GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ

Ban hành: 14/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

8

Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2014 giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

63/NQ-CP,Nghị quyết 63 2014 Chính phủ,Nghị quyết 63 năm 2014 Chính phủ,Nghị quyết 63 Chính phủ ban hành 2014,NQ 63 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 63 Chính phủ áp dụng 2014,NQ 63 Chính phủ mới nhất,NQ số 63 năm 2014 Chính phủ,Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/08/2014,Nghị quyết 63 Chính phủ về Phát triển doanh nghiệp 2014,NQ 63 Chính phủ về Phát triển doanh

Ban hành: 25/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

9

Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Kiên Giang do Chính phủ ban hành

63/NQ-CP,Nghị quyết 63 2013,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất đai,Kế hoạch sử dụng đất 5 năm ,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 63/NQ-CP

Ban hành: 23/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2013

10

Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016 do Chính phủ ban hành

63/NQ-CP,Nghị quyết 63 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 63/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2011

11

Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2010 về đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Chính phủ ban hành

63/NQ-CP,Nghị quyết 63 2010 Chính phủ,Nghị quyết 63 năm 2010 Chính phủ,Nghị quyết 63 Chính phủ ban hành 2010,NQ 63 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 63 Chính phủ áp dụng 2010,NQ 63 Chính phủ mới nhất,NQ số 63 năm 2010 Chính phủ,Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 21/12/2010 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2011

12

Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2009 về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia do Chính phủ ban hành

63/NQ-CP,Nghị quyết 63 2009,Chính phủ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 63/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

13

Nghị quyết 63/NQ-HĐND về chủ trương đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 (bổ sung đợt 1)

63/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2023 Tỉnh Cao Bằng,Nghị quyết 63 năm 2023 Tỉnh Cao Bằng,Nghị quyết 63 Tỉnh Cao Bằng ban hành 2023,NQ 63 Tỉnh Cao Bằng còn hiệu lực,NQ 63 Tỉnh Cao Bằng áp dụng 2023,NQ 63 Tỉnh Cao Bằng mới nhất,NQ số 63 năm 2023 Tỉnh Cao Bằng,Nghị quyết 63/NQ-HDND ngày 25/09/2023,Nghị quyết 63 Tỉnh Cao Bằng về Chuyển mục đích sử dụng rừng

Ban hành: 25/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2023

14

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2023 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số của tỉnh Bình Định

63/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2023 Tỉnh Bình Định,Nghị quyết 63 năm 2023 Tỉnh Bình Định,Nghị quyết 63 Tỉnh Bình Định ban hành 2023,NQ 63 Tỉnh Bình Định còn hiệu lực,NQ 63 Tỉnh Bình Định áp dụng 2023,NQ 63 Tỉnh Bình Định mới nhất,NQ số 63 năm 2023 Tỉnh Bình Định,Nghị quyết 63/NQ-HDND ngày 21/09/2023,Nghị quyết 63 Tỉnh Bình Định về Danh mục dịch vụ sự

Ban hành: 21/09/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2023

15

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2023 về tăng cường công tác quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

63/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2023 Tỉnh Bắc Kạn,Nghị quyết 63 năm 2023 Tỉnh Bắc Kạn,Nghị quyết 63 Tỉnh Bắc Kạn ban hành 2023,NQ 63 Tỉnh Bắc Kạn còn hiệu lực,NQ 63 Tỉnh Bắc Kạn áp dụng 2023,NQ 63 Tỉnh Bắc Kạn mới nhất,NQ số 63 năm 2023 Tỉnh Bắc Kạn,Nghị quyết 63/NQ-HDND ngày 01/08/2023,Nghị quyết 63 Tỉnh Bắc Kạn về tăng cường công tác quản lý đất công

Ban hành: 01/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2023

16

Báo cáo 63/BC-CP năm 2022 bổ sung, làm rõ nội dung về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13 đến năm 2020-2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo do Chính phủ ban hành

63/BC-CP,Báo cáo 63 2022 Chính phủ,Báo cáo 63 năm 2022 Chính phủ,Báo cáo 63 Chính phủ ban hành 2022,BC 63 Chính phủ còn hiệu lực,BC 63 Chính phủ áp dụng 2022,BC 63 Chính phủ mới nhất,BC số 63 năm 2022 Chính phủ,Báo cáo 63/BC-CP ngày 09/03/2022,Báo cáo 63 Chính phủ về Đánh giá thực hiện Nghị quyết 66/2013/QH13 2022,BC 63 Chính phủ về Đánh giá thực

Ban hành: 09/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2023

17

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2022 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của 05 lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Đắk Nông: Đào tạo; Y tế - Dân số; Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và Du lịch; Tư pháp; Nội vụ

63/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2022,Tỉnh Đắk Nông,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực y tế dân số Đắk Nông,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực tư pháp nội vụ,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa gia đình,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 14/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2023

18

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2022 thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

63/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2022,Tỉnh Yên Bái,Quản lý kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái,Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Yên Bái,Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2023

19

Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2022 sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 21/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

63/NQ-HDND,Nghị quyết 63 2022,Tỉnh Quảng Nam,Quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất Quảng Nam,Quản lý quy hoạch sử dụng đất Quảng Nam,Sửa đổi Nghị quyết 21/NQ-HĐND Quảng Nam,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2023

20

Nghị định 63/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tần số vô tuyến điện 42/2009/QH12, được sửa đổi theo Luật 09/2022/QH15

63/2023/ND-CP,Nghị định 63 2023 Chính phủ,Nghị định 63 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 63 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 63 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 63 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 63 Chính phủ mới nhất,NĐ số 63 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 63/2023/ND-CP ngày 18/08/2023,Nghị định 63 Chính phủ về hướng dẫn Luật Tần số vô tuyến điện 42/2009/QH12 2023,NĐ 63

Ban hành: 18/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!