Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 28/2011/TT-BTC ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 3895 văn bản

121

Thông tư 08/2003/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành

08/2003/TT-BTC,Thông tư 08 2003,Bộ Tài chính,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Cơ quan đại diện ngoại giao,Cơ quan lãnh sự,Cơ quan đại diện tổ chức quốc tế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

122

Nghị quyết 27/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn từ 2013 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020

Căn cứ Luật Kho�ng sản số 60/2010/QH12, ng�y 17 th�ng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP, ng�y 09 th�ng 3 năm 2012 của Ch�nh phủ Quy định chi tiết thi h�nh một số điều của Luật Kho�ng sản; Căn cứ Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg, ng�y 28 th�ng 11 năm 2008 của Thủ tướng Ch�nh phủ ph� duyệt Quy hoạch thăm d�, khai th�c, chế

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2013

123

Thông tư 133/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

133/2004/TT-BTC,Thông tư 133 2004,Bộ Tài chính,Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Thuế đánh vào tài sản,Thuế đánh vào thu nhập,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 133/2004/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

124

Quyết định 1056/QĐ-UBND năm 2014 công bố Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 của Ch�nh phủ quy định về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c Nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Th�ng tư số 05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 năm

Ban hành: 05/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

125

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp

báo Tỉnh; - Lưu: VT, NC/NC (Đức). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Dương QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIAO TH NG VẬN T I TỈNH ĐỒNG THÁP (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban

Ban hành: 23/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

126

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2011 tỉnh Thái Nguyên

28/2012/QD-UBND,Quyết định 28 2012,Tỉnh Thái Nguyên,Công khai quyết toán,Công khai quyết toán ngân sách ,Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011,Quyết toán ngân sách,Quyết toán ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2013

127

Thông tư 29/2004/TT-BTC hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành

29/2004/TT-BTC,Thông tư 29 2004,Bộ Tài chính,Đại lý phát hành trái phiếu,Bảo lãnh phát hành trái phiếu,Phát hành trái phiếu Chính phủ,Trái phiếu Chính quyền địa phương,Trái phiếu chính phủ,Chứng khoán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2012

128

Thông tư 81/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 147/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao do Bộ Tài chính ban hành

81/2004/TT-BTC,Thông tư 81 2004,Bộ Tài chính,Pháp lệnh Thuế thu nhập,Thuế thu nhập người có thu nhập cao,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Sô:81/2004/TT-BTC Hà Nội,ngày13 tháng08 năm2004

Ban hành: 13/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

129

Quyết định 29/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng cho cơ quan, đơn vị năm 2014 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 5 năm 2012 của Ch�nh phủ quy định vị tr� việc l�m trong c�c đơn vị sự nghiệp c�ng lập; Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-BNV ng�y 28 th�ng 11 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc giao bi�n chế c�ng chức năm 2014 trong c�c cơ quan, tổ chức h�nh ch�nh của tỉnh, th�nh phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Nghị

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2014

130

Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trong năm 2017 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

28/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/NQ-HĐND Lâm Đồng, ngày 08

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2017

131

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND về Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

2.8.5-QCXDVN 1:2008. Khoảng lùi theo các trục đường đô thị Số TT Các loại đường Ký hiệu Chiều dài (m) Lộ giới (m) Khoảng lùi tối thiểu (m) h<28m h>28

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

132

Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

QUYẾT ĐỊNH B�I BỎ C�C VĂN BẢN QUY PHẠM PH�P LUẬT DO UBND TỈNH BAN H�NH ỦY BAN NH�N D�N TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n năm 2003; Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ng�y 06/02/2013 của Ch�nh phủ về r� so�t, hệ thống h�a văn bản quy phạm ph�p luật; Căn cứ Th�ng tư số 09/2013/TT-BTP ng�y 15/6/2013

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2017

133

Thông tư 119/1999/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

119/1999/TT-BTC,Thông tư 119 1999,Bộ Tài chính,Thuế giá trị gia tăng,Luật Thuế giá trị gia tăng,Cơ quan đại diện ngoại giao,Cơ quan lãnh sự,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 05/10/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

134

Quyết định 1541/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013

61/2013/NĐ-CP ng�y 25 th�ng 6 năm 2013 của Ch�nh phủ về việc ban h�nh Quy chế gi�m s�t t�i ch�nh v� đ�nh gi� hiệu quả hoạt động v� c�ng khai th�ng tin đối với doanh nghiệp do nh� nước l�m chủ sở hữu v� doanh nghiệp c� vốn nh� nước; Căn cứ Th�ng tư số 158/2013/TT-BTC ng�y 13 th�ng 11 năm 2013 của Bộ T�i ch�nh hướng dẫn một số nội dung về gi�m s�t

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2014

135

Nghị quyết 192/NQ-HĐND năm 2016 về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

văn bản quy phạm ph�p luật; Căn cứ Th�ng tư số 09/2013/TT-BTP ng�y 15/6/2013 của Bộ Tư ph�p quy định chi tiết thi h�nh Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ng�y 06/02/2013 của Ch�nh phủ về r� so�t, hệ thống h�a văn bản quy phạm ph�p luật; X�t Tờ tr�nh số 159/TTr-UBND ng�y 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc đề nghị xử l� kết quả sau r� so�t, hệ

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2017

136

Thông tư 54/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 71-TT/LB-1991 về mức thu lệ phí hộ chiếu do Bộ Tài chính ban hành

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 54/1998/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 71 TT/LB NGÀY 05/12/1991 CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - NGOẠI GIAO - NỘI VỤ VỀ MỨC THU LỆ PHÍ HỘ CHIẾU Căn cứ Quyết định số 276/CT ngày 28/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Thủ tướng Chỉnh phủ) về thống nhất quản lý phí, lệ phí; Để bù đắp chi phí cần

Ban hành: 18/04/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

137

Thông tư 49/1998/TT-BTC sửa đổi Thông tư 66-TT/LB-1994 sửa đổi mức thu phí, lệ phí lãnh sự tại Thông tư 83-TT/LB-1993 do Bộ Tài chính ban hành

49/1998/TT-BTC,Thông tư 49 1998,Bộ Tài chính,Phí lệ phí lãnh sự,Thu phí lệ phí lãnh sự,Sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 49/1998/TT-BTC Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/04/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

138

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước

28/2015/QD-UBND,Quyết định 28 2015,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2015/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 01 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 01/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2015

139

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý, khai thác tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

28/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố TT Đơn vị trực tiếp quản lý Tổng số lượng sông, kênh, rạch Tổng chiều dài (m) Ghi chú I Phụ lục 1: Danh mục các tuyến sông, kênh, rạch có chức năng tiêu thoát nước trên địa

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2016

140

Thông tư 64/2001/TT-BTC thực hiện quy chế quản lý phần vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác do Bộ Tài Chính ban hành

64/2001/TT-BTC,Thông tư 64 2001,Bộ Tài chính,Quản lý vốn Nhà nước,Vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác,Quy chế quản lý vốn nhà nước,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 10/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.51.24