Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 28/2011/TT-BTC ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 3899 văn bản

101

Quyết định 6170/QĐ-UBND năm 2018 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng

ch�nh; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ng�y 7 th�ng 8 năm 2017 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Th�ng tư số 02/2017/TT-VPCP ng�y 31 th�ng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn ph�ng Ch�nh phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; X�t

Ban hành: 17/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

102

Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, tỉnh Hà Nam

Ch�nh phủ: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08 th�ng 6 năm 2010 về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c Nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Th�ng tư số 05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư ph�p hướng dẫn c�ng bố,

Ban hành: 30/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

103

Quyết định 964/QĐ-UBND năm 2016 công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

đốc c�c Sở, Thủ trưởng c�c Ban, ng�nh cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c huyện, thị x�, th�nh phố, Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n c�c x�, phường, thị trấn chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y./. Nơi nhận: - Website Ch�nh phủ; - Cục kiểm so�t TTHC � Bộ Tư ph�p (b/c); - TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2016

104

Thông tư 36/2004/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự do Bộ Tài chính ban hành

36/2004/TT-BTC,Thông tư 36 2004,Bộ Tài chính,Lệ phí chứng nhận lãnh sự,Lệ phí hợp pháp hóa lãnh sự,Thuế - Phí - Lệ Phí,Dịch vụ pháp lý BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36/2004/TT-BTC

Ban hành: 26/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

105

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND về quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

28/2015/QD-UBND,Quyết định 28 2015,Tỉnh Khánh Hòa,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2015/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 12 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 12/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2015

106

Thông tư 12/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 146/2005/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng do Bộ Tài chính ban hành

12/2006/TT-BTC,Thông tư 12 2006,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Tổ chức tín dụng,Hướng dẫn,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2006/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 02

Ban hành: 21/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

107

Thông tư 51/2006/TT-BTC hướng dẫn Quy chế bán đấu giá công ty nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

51/2006/TT-BTC,Thông tư 51 2006,Bộ Tài chính,Đấu giá công ty nhà nước,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ****** Số: 51 /2006/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ

Ban hành: 12/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2006

108

Quyết định 73/2009/QĐ-UBND về bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

v� c� nh�n c� li�n quan chịu tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết �ịnh n�y./. N�i nhận: �- V�n phòng Ch�nh phủ; - TCTCT của Thủ t�ớng CP; - Cục kiểm tra v�n bản (BTP); - TTTU, TT.H�ND tỉnh; - �o�n �BQH tỉnh; - CT, PCT; - Nh� �iều 4; - Trung t�m C�ng b�o tỉnh; - L�VP, CV c�c phòng; - L�u:

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2011

109

Thông tư 116/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc do Bộ Tài chính ban hành

116/2005/TT-BTC,Thông tư 116 2005,Bộ Tài chính,Quản lý tài sản,Xử lý tài sản,Dự án sử dụng vốn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 116/2005/TT-BTC

Ban hành: 19/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

110

Thông tư 02/2020/TT-BNG về tổ chức giải quyết công tác lãnh sự do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

- Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao; - Lưu: HC, LS. BỘ TRƯỞNG Phạm Bình Minh Mẫu 01/2020/NG-LS DANH SÁCH CẤP HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ Quyển số: ………………Năm…….. Số TT Họ và tên Ngày sinh Giới

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2020

111

Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2011 về công khai thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

c�ch h�nh ch�nh TP; - Sở Nội vụ; Văn ph�ng UBND Th�nh phố; - TT.QU, TT.UBND quận; - Đảng ủy, UBND 10 phường; - 47 khu phố; - Bộ phận Tiếp d�n; Bộ phận TNHS (ni�m yết); - Lưu (DC\2011\QĐ\CCHC). TM .ỦY BAN NH�N D�N CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Triều

Ban hành: 31/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

112

Kế hoạch 178/KH-BGDĐT năm 2021 về tổ chức biên soạn Thông tư sửa đổi Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

178/KH-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Biên soạn sửa đổi Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT,Sửa đổi Quy chế tổ chức của trường tiểu học,Sửa đổi Quy chế hoạt động của trường tiểu học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

113

Thông tư 84/2003/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

84/2003/TT-BTC,Thông tư 84 2003,Bộ Tài chính,Thuế suất thuế giá trị gia tăng,Danh mục hàng hóa nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số:84/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày28 tháng08 năm2003

Ban hành: 28/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

114

Thông tư 20/2006/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện sáu chuẩn mực kế toán theo Quyết định 12/2005/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

20/2006/TT-BTC,Thông tư 20 2006,Bộ Tài chính,Sáu chuẩn mực kế toán,Chuẩn mực kế toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2006/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006

Ban hành: 20/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

115

Thông tư 74/2005/TT-BTC hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo do Bộ Tài chính ban hành

74/2005/TT-BTC,Thông tư 74 2005,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Thủ tục hải quan,Khu thương mại Lao Bảo,Khu kinh tế Lao Bảo,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74/2005/TT-BTC

Ban hành: 07/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

116

Thông tư 04/2020/TT-BNG hướng dẫn về việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực do Bộ Ngoại giao ban hành

04/2020/TT-BNG,Thông tư 04 2020,Bộ Ngoại giao,Hướng dẫn hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao,Hướng dẫn cấp hộ chiếu công vụ,Hướng dẫn cấp gia hạn hộ chiếu công vụ,Cấp hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

117

Thông tư 32/2005/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài cho các Hội do Bộ Tài chính ban hành

tư số 32/2005/TT-BTC ngày26/4/2005 của Bộ Tài chính) Tên đơn vị CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ NGHỊ GHI THU - GHI CHI NGÂN SÁCH TIỀN, HÀNG VIỆN TRỢ Kính gửi: Sở Tài chính ( Phòng Tài chính)................ 1. Nguồn viện trợ của: Chính phủ: Tổ

Ban hành: 26/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

118

Thông tư 89/2005/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2005, 2006 do Bộ Tài chính ban hành

89/2005/TT-BTC,Thông tư 89 2005,Bộ Tài chính,Điều chỉnh lương tối thiểu chung,Nguồn kinh phí điều chỉnh lương,Nhu cầu kinh phí điều chỉnh lương,Phương thức chi điều chỉnh lương,Trợ cấp cán bộ xã,Cán bộ xã đã nghỉ việc,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

119

Thông tư 24/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện qui chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

24/2005/TT-BTC,Thông tư 24 2005,Bộ Tài chính,Quy chế quản lý tài chính,Quy chế quản lý,Ngân hàng Chính sách Xã hội,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24/2005/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 01/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2012

120

Quyết định 3987/QĐ-NHCS năm 2015 công bố thủ tục giải quyết công việc mới, được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội

48/2013/NĐ-CP ng�y 14/5/2013 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c Nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-CP ng�y 21/12/2010 của Ch�nh phủ về việc đơn giản h�a thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH; Căn cứ Th�ng tư số 05/2014/TT-BTP ng�y 07/02/2014 của Bộ Tư ph�p hướng dẫn c�ng

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177