Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 28/2011/TT-BTC ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 3895 văn bản

81

Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

với đất; Căn cứ Th�ng tư số 28/2011/TT-BTC, ng�y 28 th�ng 02 năm 2011 của Bộ T�i ch�nh hướng dẫn thi h�nh một số Điều của Luật Quản l� thuế v� hướng dẫn thi h�nh Nghị định số 85/2007/NĐ-CP, ng�y 25/5/2007 của Ch�nh phủ v� Nghị định số 106/2010/NĐ-CP, ng�y 28/10/2010 của Ch�nh phủ; Căn cứ Th�ng tư số 16/2011/TT-BTNMT, ng�y 20 th�ng 5

Ban hành: 07/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2015

82

Kế hoạch 28/KH-UBND về phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đến năm 2020

(2) (3) (4) (5) (6) 1 Diện tích nhà ở bình quân m2/ng 25,36 25,98 26,61 Tại đô thị m2/ng 28,61 29,20

Ban hành: 20/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

83

Thông tư 04/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ Tài chính ban hành

25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ. 4. Trong quá trình triển

Ban hành: 05/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2012

84

Nghị quyết 28/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và I-ta-li-a do Chính phủ ban hành

28/NQ-CP,Nghị quyết 28 2014,Chính phủ,Hiệp định Vận chuyển hàng không,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/NQ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

Ban hành: 25/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

85

Quyết định 1920/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ng�y 14/5/2013 của Ch�nh phủ v� Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ng�y 07/8/2017 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c Nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Th�ng tư số 05/2014/TT-BTP ng�y 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư ph�p hướng dẫn c�ng

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

86

Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng�y 08/6/2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ng�y 07/8/2017 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Th�ng tư số 02/2017/TT-VPCP ng�y 31/10/2017 của Văn ph�ng Ch�nh phủ hướng dẫn nghiệp vụ

Ban hành: 08/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

87

Quyết định 2479/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Sơn La

số 48/2013/N�-CP ng�y 14 th�ng 5 n�m 2013 của Ch�nh phủ về sửa �ổi, bổ sung một số �iều của c�c Nghị �ịnh li�n quan �ến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; C�n cứ Th�ng t� số 05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 n�m 2014 của Bộ T� ph�p về h�ớng dẫn c�ng bố, ni�m yết thủ tục h�nh ch�nh v� b�o c�o về tình hình kết quả thực hiện kiểm so�t thủ tục h�nh

Ban hành: 22/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2017

88

Quyết định 80/2013/QĐ-UBND về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tại Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

cơ chế �một cửa� tại Sở C�ng Thương tỉnh Ninh Thuận. 2. Quyết định số 247/QĐ-UBND ng�y 28 th�ng 8 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nh�n d�n tỉnh Ninh Thuận về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở C�ng Thương tỉnh Ninh Thuận. 3. Quyết định số 291/QĐ-UBND ng�y 24 th�ng 9 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nh�n

Ban hành: 27/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2014

89

Thông tư 87/2010/TT-BTC quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc do Bộ Tài chính ban hành

87/2010/TT-BTC,Thông tư 87 2010,Bộ Tài chính,Xử lý tài sản,Quản lý tài sản,Dự án sử dụng vốn nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 87/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2010

90

Quyết định 266/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 (01/01/2017-31/12/2017)

tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y. Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k�./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tư ph�p (thay b�o c�o); - TT. HĐND tỉnh (thay b�o c�o); - CT, c�c PCT UBND tỉnh; - TT. HĐND, UBND cấp huyện; - TT. HĐND, UBND cấp x� (UBND cấp huyện sao gửi); -

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2018

91

Quyết định 1357/QĐ-UBND năm 2014 công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 năm 2014 của Bộ Tư ph�p về hướng dẫn c�ng bố, ni�m yết thủ tục h�nh ch�nh v� b�o c�o về t�nh h�nh, kết quả thực hiện kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-BKHĐT ng�y 02 th�ng 5 năm 2013 của Bộ Kế hoạch v� Đầu tư về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh được sửa đổi, bổ sung, b�i bỏ thuộc phạm vi,

Ban hành: 02/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

92

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

28/2016/QD-UBND,Quyết định 28 2016,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 29 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2016

93

Quyết định 2137/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ng�y 07/8/2017 của Ch�nh phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Th�ng tư số 02/2017/TT-VPCP ng�y 31/10/2017 của Văn ph�ng Ch�nh phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở C�ng Thương tỉnh S�c

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

94

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục h�nh ch�nh của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ng�y 15 th�ng 4 năm 2010 của Ch�nh phủ về đăng k� doanh nghiệp; - Th�ng tư số 01/2013/TT-BKHĐT ng�y 21 th�ng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch v� Đầu tư hướng dẫn về đăng k� doanh nghiệp; - Th�ng tư số 80/2012/TT-BTC ng�y 22 th�ng 5 năm 2012

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

95

Thông tư 101/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS do Bộ Tài chính ban hành

101/2007/TT-BTC,Thông tư 101 2007,Bộ Tài chính,Quản lý quỹ,Sử dụng quỹ,Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phóc ******* Số: 101/2007/TT-BTC

Ban hành: 20/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2007

96

Thông tư 112/2006/TT-BTC hướng dẫn Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập kèm theo Quyết định 202/2006/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

112/2006/TT-BTC,Thông tư 112 2006,Bộ Tài chính,Quy chế quản lý tài sản nhà nước,Đơn vị sự nghiệp công lập,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 112 /2006/TT-BTC

Ban hành: 27/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2007

97

Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2013 công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Th�ng tư số 01/2013/TT-BKHĐT ng�y 21 th�ng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch v� Đầu tư hướng dẫn về đăng k� doanh nghiệp. Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-BKHĐT ng�y 02 th�ng 5 năm 2013 của Bộ Kế hoạch v� Đầu tư về việc c�ng bố bộ thủ tục h�nh ch�nh được sửa đổi, bổ sung, b�i bỏ thuộc phạm vi,

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

98

Quyết định 2190/QĐ-BTC năm 2018 đính chính Thông tư 93/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định về thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) ”. Nay sửa thành: “(Ban hành kèm theo Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)”. 3. Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 93/2018/TT-BTC đã in: a) “Số: ……../QĐ-HQ...”. Nay sửa thành: “Số:..../TNK-NG”, b) “Quyết định V/v Tạm nhập khẩu xe ô

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

99

Quyết định 70/2013/QĐ-UBND về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

giải quyết c�c thủ tục h�nh ch�nh theo cơ chế �một cửa� tại Văn ph�ng Ủy ban nh�n d�n tỉnh. Điều 2. Quyết định n�y c� hiệu lực sau 10 (mười) ng�y kể từ ng�y k� ban h�nh v� thay thế Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND ng�y 11 th�ng 11 năm 2011 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh về việc ban h�nh Quy định giải quyết c�c thủ tục h�nh ch�nh theo cơ chế �một

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

100

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III

34/2009/TT-XD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết nội dung Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Xét Tờ trình số 5232/TTr-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND ngày

Ban hành: 18/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.51.24