Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 28/2011/TT-BTC ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 3905 văn bản

61

Thông tư 15/2011/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 07/2009/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

15/2011/TT-BGTVT,Thông tư 15 2011,Bộ Giao thông vận tải,Sát hạch cấp giấy phép lái xe,Phương tiện cơ giới đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2011

62

Quyết định 3451/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

c� �ối với tr�ờng hợp bị mất, bị r�ch n�t, h� hỏng; thay �ổi t�n t�u, h� hiệu (nếu c�) hoặc c�c th�ng số kỹ thuật của t�u (��ợc sửa �ổi, bổ sung theo quy �ịnh tại Khoản 4 �iều 5 Th�ng t� số 24/2011/TT-BNNPTNT). 7.�� T-THA-175547-TT Cấp Giấy chứng nhận, ��ng ký t�u c�, �ối với

Ban hành: 12/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

63

Quyết định 235/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Th�ng tư số 02/2017/TT-VPCP ng�y 31 th�ng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn ph�ng Ch�nh phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Quyết định số 2571/QĐ-BTP ng�y 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư ph�p về việc c�ng bố thủ tục h�nh ch�nh mới ban h�nh trong lĩnh vực đấu gi� tải sản

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2018

64

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

200/2014/TT-BTC,Thông tư 200 2014,Bộ Tài chính,Chế độ kế toán doanh nghiệp,Chế độ kế toán Doanh nghiệp 2015,Kế toán doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2015

65

Thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm do Bộ Y tế ban hành

06/2011/TT-BYT,Thông tư 06 2011,Bộ Y tế,Quản lý mỹ phẩm,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 06/2011/TT-BYT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 25/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2011

66

Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thay thế về lĩnh vực khoáng sản giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ng�y 14 th�ng 5 năm 2013 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Th�ng tư số 05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư ph�p hướng dẫn c�ng bố, ni�m yết thủ

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2016

67

Quyết định 938/QĐ-UBND năm 2018 về mẫu tài liệu thuyết minh và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính do tỉnh An Giang ban hành

12 năm 2016 của Ch�nh phủ quy định chi tiết thi h�nh một số điều của Luật Ng�n s�ch nh� nước; Căn cứ Th�ng tư số 342/2016/TT-BTC ng�y 30 th�ng 12 năm 2016 của Bộ T�i ch�nh quy định chi tiết v� hướng dẫn thi h�nh một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ng�y 21 th�ng 12 năm 2016 của Ch�nh phủ quy định chi tiết thi h�nh một số điều của

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2018

68

Quyết định 2750/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa tỉnh Bình Phước

sản xuất h�a chất thuộc Danh mục, sản xuất kinh doanh c� điều kiện Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ng�y 07/10/2008 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ng�y 08/04/2011 Th�ng tư số 28/2010/TT-BCT ng�y 28/6/2010 11 T-BPC-282030 Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh h�a chất

Ban hành: 04/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

69

Thông tư 193/2012/TT-BTC về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

hành kèm theo Thông tư này. Điều 5. Tổ chức thực hiện 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. 2. Thông tư này bãi bỏ: a) Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; b)

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

70

Quyết định 4435/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

của Luật Tổ chức Ch�nh phủ v� Luật Tổ chức ch�nh quyền địa phương ng�y 22/11/2019; Căn cứ Luật Đất đai ng�y 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ng�y 15/5/2014 của Ch�nh phủ về quy định chi tiết thi h�nh một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Th�ng tư số 29/2014/TT-BTNMT ng�y 02/6/2014 của Bộ T�i nguy�n v� M�i

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

71

Quyết định 424/QĐ-BTNMT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

h�nh ch�nh v� Nghị định số 92/2017/NĐCP ng�y 07 th�ng 8 năm 2017 của Ch�nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c�c nghị định li�n quan đến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Th�ng tư số 02/2017/TT-VPCP ng�y 31 th�ng 10 năm 2017 của Văn ph�ng Ch�nh phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; Theo đề nghị của Tổng cục

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

72

Thông tư 184/2013/TT-BTC hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

184/2013/TT-BTC,Thông tư 184 2013,Bộ Tài chính,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 184/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2013

73

Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ

hiện cơ chế một cửa, một cửa li�n th�ng trong giải quyết thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Th�ng tư số 01/2018/TT-VPCP ng�y 23 th�ng 11 năm 2018 của Văn ph�ng Ch�nh phủ hướng dẫn thi h�nh một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ng�y 23 th�ng 4 năm 2018 của Ch�nh phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa li�n th�ng trong giải quyết thủ

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

74

Thông tư 75/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

75/2013/TT-BTC,Thông tư 75 2013,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp kinh doanh xổ số,Kinh doanh xổ số,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/2013/TT-BTC

Ban hành: 04/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2013

75

Quyết định 672/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

nghị định quy định chi tiết thi h�nh Luật Đất đai; Căn cứ Th�ng tư số 29/2014/TT-BTNMT ng�y 02 th�ng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ T�i nguy�n v� M�i trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh v� thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Theo đề nghị của Ủy ban nh�n d�n thị x� Đ�ng Triều tại Tờ tr�nh số 25/TTr-UBND ng�y 05/02/2021

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

76

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND về công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

2313/Q�-UBND ng�y 18/10/2010 của Ủy ban nh�n d�n tỉnh về việc th�nh lập Phòng Kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh trực thuộc V�n phòng Ủy ban nh�n d�n tỉnh; Theo �ề nghị của Gi�m �ốc Sở N�ng nghiệp v� Ph�t triển n�ng th�n tại Tờ trình số 34/TTr-SNN ng�y 28 th�ng 02 n�m 2011 v� �ề nghị của V�n phòng Ủy ban nh�n d�n tỉnh, QUYẾT �ỊNH: �iều 1. C�ng bố k�m

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

77

Quyết định 2099/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

92/2017/N�-CP ng�y 07/8/2017 của Ch�nh phủ quy �ịnh sửa �ổi, bổ sung một số �iều của c�c nghị �ịnh li�n quan �ến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; C�n cứ Th�ng t� số 02/2017/TT-VPCP ng�y 31/10/2017 của V�n phòng Ch�nh phủ h�ớng dẫn về nghiệp vụ kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; X�t �ề nghị của Gi�m �ốc Sở X�y dựng tỉnh S�c Tr�ng tại Tờ trình số

Ban hành: 22/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

78

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Sửa đổi Quyết định 31/2018/QĐ-UBND Quảng Ngãi,Quy chế quản lý trật tự xây dựng tỉnh Quảng Ngãi,Sửa đổi Quy chế quản lý trật tự xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

79

Thông tư 87/2012/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Pentrit (TEN) do Bộ Tài chính ban hành

2594/QĐ-BCT ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 87/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - THUỐC NỔ PENTRIT (TEN) National technical

Ban hành: 25/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

80

Quyết định 1147/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang

2010 của Ch�nh phủ về kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; C�n cứ Nghị �ịnh số 48/2013/N�-CP ng�y 14 th�ng 5 n�m 2013 của Ch�nh phủ sửa �ổi, bổ sung một số �iều của c�c nghị �ịnh li�n quan �ến kiểm so�t thủ tục h�nh ch�nh; C�n cứ Th�ng t� số 05/2014/TT-BTP ng�y 07 th�ng 02 n�m 2014 của Bộ tr�ởng Bộ T� ph�p h�ớng dẫn c�ng bố, ni�m yết thủ tục

Ban hành: 22/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201