Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 28/2011/TT-BTC ngày "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 3899 văn bản

41

Quyết định 4157/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ng�y 21/12/2016 của Ch�nh phủ quy định chi tiết thi h�nh một số điều của Luật Ng�n s�ch nh� nước; Căn cứ Th�ng tư số 343/2016/TT-BTC ng�y 30/12/2016 của Bộ T�i ch�nh hướng dẫn thực hiện c�ng khai ng�n s�ch nh� nước đối với c�c cấp ng�n s�ch; Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ng�y 09/12/2020 của Hội

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

42

Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Th�ng tư số 01/2018/TT-VPCP ng�y 23 th�ng 11 năm 2018 của Văn ph�ng Ch�nh phủ hướng dẫn thi h�nh một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ng�y 23 th�ng 4 năm 2018 của Ch�nh phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa li�n th�ng trong giải quyết thủ tục h�nh ch�nh; Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ng�y 21 th�ng 01 năm 2019 của Bộ

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

43

Quyết định 3564/QĐ-UBND năm 2018 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế I. Lĩnh vực Kho�ng sản 1 T-DNG-017355-TT Thủ tục Cấp giấy ph�p thăm d� kho�ng sản l�m vật liệu x�y dựng th�ng thường v� than b�n - Luật Kho�ng sản được Quốc hội th�ng qua ng�y 17/11/2010, hiệu lực 01/7/2011 thay

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

44

Thông tư 47/2011/TT-BTNMT quy chuẩn quốc gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu QCVN 40:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất l ượng nước biên soạn thay thế QCVN 24:2009/BTNMT, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2011

45

Quyết định 4156/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Trà Vinh

�y 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ng�y 21/12/2016 của Ch�nh phủ quy định chi tiết thi h�nh một số điều của Luật Ng�n s�ch nh� nước; Căn cứ Th�ng tư số 343/2016/TT-BTC ng�y 30/12/2016 của Bộ T�i ch�nh hướng dẫn thực hiện c�ng khai ng�n s�ch nh� nước đối với c�c cấp ng�n s�ch; Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ng�y 09/12/2020

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

46

Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT quy định về chế độ thỉnh giảng trong cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Website Chính phủ; - Website Bộ GD&ĐT; - Lưu VT, PC, Cục NG&CBQLCSGD. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THỈNH GIẢNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC (Ban hành kèm theo Thông tư số 44 /2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Ban hành: 10/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2011

47

Thông tư 40/2011/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

40/2011/TT-BGDDT,Thông tư 40 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm,Giáo viên trung học phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 40/2011/TT

Ban hành: 16/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2011

48

Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: ……/CN - NG GIẤY CHUYỂN NHƯỢNG XE Ô TÔ/XE GẮN MÁY Căn cứ Thông tư số 19 /2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai

Ban hành: 11/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

49

Thông tư 37/2011/TT-BGDĐT sửa đổi thủ tục hành chính tại Quyết định 31/2008/QĐ-BGDĐT quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định 62/2007/QĐ-BGDĐT định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; - Lưu: VT, Cục NG&CBQLCSGD, Vụ PC. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Quang Quý PHỤ LỤC I TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ NHẬN NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM (Kèm theo Thông tư số: 37/2011/TT- BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Bộ

Ban hành: 24/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2011

50

Thông tư 44/2011/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

44/2011/TT-BTNMT,Thông tư 44 2011,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 44/2011/TT

Ban hành: 26/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2012

51

Thông tư 26/2011/TT-BGTVT sửa đổi quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt ban hành kèm theo Quyết định 55/2005/QĐ -BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

26/2011/TT-BGTVT,Thông tư 26 2011,Bộ Giao thông vận tải,Đăng ký phương tiện GT đường sắt,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2011/TT-BGTVT Hà Nội,

Ban hành: 13/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2011

52

Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2019 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng

kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản l� Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Ch�nh phủ ng�y 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định li�n quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản l� nh� nước của Bộ Y tế. Th�ng tư số 117/2018/TT-BTC ng�y 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ T�i Ch�nh về

Ban hành: 14/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

53

Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

10/2011/TT-BGDDT,Thông tư 10 2011,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10/2011/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2011

54

Thông tư 49/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Như Điều 3 (để thực hiện); - Lưu VT, Vụ PC, Cục NG&CBQLCSGD. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HỌC MẦM NON (Ban hành kèm theo Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I

Ban hành: 26/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2011

55

Thông tư 45/2011/TT-BYT sửa đổi Quyết định 1570/2000/QĐ-BYT triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc”; Quyết định 2701/2001/QĐ-BYT triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”; Thông tư 06/2004/TT-BYT hướng dẫn sản xuất gia công thuốc; Quyết định 3886/2004/QĐ-BYT triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn

45/2011/TT-BYT,Thông tư 45 2011,Bộ Y tế,Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc,Thực hành tốt bảo quản thuốc,Sản xuất gia công thuốc,Thực hành tốt sản xuất thuốc,Thông tin quảng cáo thuốc,Bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2012

56

Thông tư 07/2011/TT-BCT quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

07/2011/TT-BCT,Thông tư 07 2011,Bộ Công thương,Danh mục hàng tiêu dùng,Xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 07/2011/TT

Ban hành: 24/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2011

57

Thông tư 63/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

63/2011/TT-BNNPTNT,Thông tư 63 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công tác thi đua khen thưởng,Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 30/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2011

58

Thông tư 70/2011/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

70/2011/TT-BGTVT,Thông tư 70 2011,Bộ Giao thông vận tải,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm ,Phương tiện thủy nội địa,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

59

Thông tư 23/2011/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong nhà máy tuyển khoáng do Bộ Công thương ban hành

23/2011/TT-BCT,Thông tư 23 2011,Bộ Công thương,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,An toàn trong nhà máy tuyển khoáng BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 15 tháng

Ban hành: 15/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2011

60

Quyết định 2420/QĐ-UBND năm 2020 về "Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021"

Chương tr�nh hỗ trợ giảm ngh�o nhanh v� bền vững đối với 61 huyện ngh�o; Căn cứ Quyết định số 1632/QĐ-TTg ng�y 22/10/2020 của Thủ tướng Ch�nh phủ về việc ph� duyệt �Chương tr�nh quốc gia ph�ng chống bệnh Lở mồm long m�ng, giai đoạn 2021 - 2025�; Căn cứ Th�ng tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ng�y 10/5/2016 của Bộ N�ng nghiệp v� PTNT quy định về

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177