Tra cứu 21/2021/NQ-HĐND

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 21/2021/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 36637 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND về bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND  Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC KHOÁ XVII KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2022

2

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do tỉnh Bình Định ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND Bình Định, ngày 11 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19

Ban hành: 11/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2022

3

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021

--------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 3 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày

Ban hành: 11/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2022

4

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG HỘI

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2021

5

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi đối với các nhiệm vụ do địa phương thực hiện thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 10 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI CÁC NHIỆM VỤ DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2022

6

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Khánh Hòa

phúc --------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND Khánh Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TỈNH KHÁNH HÒA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

7

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi cho hoạt động tổ chức các kỳ thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Long An

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND Long An, ngày 09 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2021

8

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định về các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 09 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CÁC LOẠI PHÍ THUỘC LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH KHÓA X

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2021

9

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

--------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 09 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHUẨN TRỢ GIÚP XÃ HỘI, MỨC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ BẢY Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2022

10

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

--------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 09 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022, ỔN ĐỊNH ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2022

11

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế áp dụng cho các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND Phú Thọ, ngày 09 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2021

12

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi cho các kỳ thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, MỨC CHI CHO CÁC KỲ THI, HỘI THI TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI HỘI

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2021

13

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 kèm theo Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND An Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT HỦY BỎ DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2019 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2018/NQ-HĐND NGÀY 07

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2021

14

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số: 21/2021/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 08 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHUẨN TRỢ GIÚP XÃ HỘI, MỨC TRỢ GIÚP XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

15

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND về quy định số lượng, chế độ đối với công an xã bán chuyên trách khi thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 08 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÔNG AN XÃ BÁN CHUYÊN TRÁCH KHI THỰC HIỆN LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2022

16

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng và di chuyển phần mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Hạnh phúc --------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND Hà Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH HỎA TÁNG VÀ DI CHUYỂN PHẦN MỘ RIÊNG LẺ VỀ NGHĨA TRANG TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XIX, KỲ HỌP

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2022

17

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức hỗ trợ đối với Tổ COVID-19 cộng đồng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TỔ COVID-19 CỘNG ĐỒNG THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2022

18

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND về bổ sung danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết 25/2019/NQ-HĐND

- Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 07 tháng 12 năm 2021 NGHỊ QUYẾT BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ

Ban hành: 07/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2022

19

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND về cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất của thành phố Vị Thanh để đầu tư xây dựng 02 dự án: 06 trục đường nội ô thành phố và đường Lê Quý Đôn nối dài do tỉnh Hậu Giang ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND Hậu Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2021 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2018/NQ-HĐND NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG VỀ CƠ CHẾ NGUỒN THU TIỀN

Ban hành: 26/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2021

20

Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với người theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng của Tổ Công tác cai nghiện ma túy do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2021/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2021 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI THEO DÕI, QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH, CỘNG

Ban hành: 19/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!