Tra cứu 13/CT-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-13 trong 13 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2024 tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/CT-TTg,Chỉ thị 13 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,CT 13 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 13 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,CT 13 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 13 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 02/05/2024,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 02/05/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2024

2

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2023 về lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/CT-TTg,Chỉ thị 13 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2023,CT 13 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 13 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2023,CT 13 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 13 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 19/05/2023,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 19/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2023

3

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2022 về giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/CT-TTg,Chỉ thị 13 2022 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2022,CT 13 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 13 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2022,CT 13 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 13 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 29/08/2022,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 29/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2022

4

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/CT-TTg,Chỉ thị 13 2021 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2021,CT 13 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 13 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2021,CT 13 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 13 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 23/05/2021,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 23/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2021

5

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/CT-TTg,Chỉ thị 13 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2020,CT 13 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 13 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2020,CT 13 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 13 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 11/03/2020,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

6

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2019 về phát triển bền vững do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 13/CT-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Phát triển bền vững là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Chính phủ đã ban hành Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam (2004), Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (2012) và gần đây

Ban hành: 20/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

7

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 13/CT-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 Năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, nền kinh tế nước ta dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực diễn

Ban hành: 24/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2018

8

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2017 về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/CT-TTg,Chỉ thị 13 2017 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2017,CT 13 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 13 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2017,CT 13 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 13 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 04/04/2017,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

9

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/CT-TTg,Chỉ thị 13 2016 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2016,CT 13 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,CT 13 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2016,CT 13 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,CT số 13 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ,Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/05/2016,Chỉ thị 13 Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

10

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2015 về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 13/CT-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Trong những năm gần

Ban hành: 10/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

11

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2014 đẩy nhanh thực hiện giải pháp và giải quyết thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 13/CT-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY NHANH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP VÀ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HỖ TRỢ, GIÚP ĐỠ CÁC DOANH NGHIỆP BỊ THIỆT HẠI TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa

Ban hành: 01/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2014

12

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2013 xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

---------------- Số: 13/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 Năm 2014 là năm có vị trí quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm. Để xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế

Ban hành: 25/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2013

13

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2012 thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

13/CT-TTg,Chỉ thị 13 2012,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược phát triển thanh niên,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/CT-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!