Tra cứu 106/2005/NĐ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 106/2005/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 265181 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 106/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

106/2005/ND-CP,Nghị định 106 2005 Chính phủ,Nghị định 106 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 106 Chính phủ ban hành 2005,NĐ 106 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 106 Chính phủ áp dụng 2005,NĐ 106 Chính phủ mới nhất, số 106 năm 2005 Chính phủ,Nghị định 106/2005/ND-CP ngày 17/08/2005,Nghị định 106 Chính phủ về Hướng dẫn 2005,NĐ 106 Chính phủ về Hướng dẫn

Ban hành: 17/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Nghị định 81/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 106/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 106/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Điện lực

Ban hành: 12/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2009

3

Thông tư 06/2006/TT-BCN hướng dẫn Nghị định 106/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp do Bộ Công Nghiệp ban hành

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2006 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 106/2005/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG  8 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC VỀ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 26/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2006

4

Nghị định 106/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

106/2022/ND-CP,Nghị định 106 2022 Chính phủ,Nghị định 106 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 106 Chính phủ ban hành 2022,NĐ 106 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 106 Chính phủ áp dụng 2022,NĐ 106 Chính phủ mới nhất, số 106 năm 2022 Chính phủ,Nghị định 106/2022/ND-CP ngày 24/12/2022,Nghị định 106 Chính phủ về Chức năng nhiệm vụ Viện Hàn lâm Khoa học 2022,

Ban hành: 24/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2022

5

Nghị định 106/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam

106/2021/ND-CP,Nghị định 106 2021 Chính phủ,Nghị định 106 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 106 Chính phủ ban hành 2021,NĐ 106 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 106 Chính phủ áp dụng 2021,NĐ 106 Chính phủ mới nhất, số 106 năm 2021 Chính phủ,Nghị định 106/2021/ND-CP ngày 06/12/2021,Nghị định 106 Chính phủ về Hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam 2021,NĐ 106

Ban hành: 06/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2021

6

Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

106/2020/ND-CP,Nghị định 106 2020 Chính phủ,Nghị định 106 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 106 Chính phủ ban hành 2020,NĐ 106 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 106 Chính phủ áp dụng 2020,NĐ 106 Chính phủ mới nhất, số 106 năm 2020 Chính phủ,Nghị định 106/2020/ND-CP ngày 10/09/2020,Nghị định 106 Chính phủ về Định mức số lượng người làm việc 2020,NĐ 106 Chính

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

7

Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

106/2017/ND-CP,Nghị định 106 2017 Chính phủ,Nghị định 106 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 106 Chính phủ ban hành 2017,NĐ 106 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 106 Chính phủ áp dụng 2017,NĐ 106 Chính phủ mới nhất, số 106 năm 2017 Chính phủ,Nghị định 106/2017/ND-CP ngày 14/09/2017,Nghị định 106 Chính phủ về Kinh doanh thuốc lá 2017,NĐ 106 Chính phủ về Kinh

Ban hành: 14/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2017

8

Nghị định 106/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

106/2016/ND-CP,Nghị định 106 2016 Chính phủ,Nghị định 106 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 106 Chính phủ ban hành 2016,NĐ 106 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 106 Chính phủ áp dụng 2016,NĐ 106 Chính phủ mới nhất, số 106 năm 2016 Chính phủ,Nghị định 106/2016/ND-CP ngày 01/07/2016,Nghị định 106 Chính phủ về Điều kiện kinh doanh 2016,NĐ 106 Chính phủ về Điều

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2016

9

Nghị định 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

106/2015/ND-CP,Nghị định 106 2015 Chính phủ,Nghị định 106 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 106 Chính phủ ban hành 2015,NĐ 106 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 106 Chính phủ áp dụng 2015,NĐ 106 Chính phủ mới nhất, số 106 năm 2015 Chính phủ,Nghị định 106/2015/ND-CP ngày 23/10/2015,Nghị định 106 Chính phủ về Doanh nghiệp nhà nước 2015,NĐ 106 Chính phủ về

Ban hành: 23/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2015

10

Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2023 về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới do Chính phủ ban hành

106/NQ-CP,Nghị quyết 106 2023 Chính phủ,Nghị quyết 106 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 106 Chính phủ ban hành 2023,NQ 106 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 106 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 106 Chính phủ mới nhất,NQ số 106 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 106/NQ-CP ngày 18/07/2023,Nghị quyết 106 Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp tái cơ cấu ngành nông

Ban hành: 18/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2023

11

Nghị định 106/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân

106/2013/ND-CP,Nghị định 106 2013 Chính phủ,Nghị định 106 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 106 Chính phủ ban hành 2013,NĐ 106 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 106 Chính phủ áp dụng 2013,NĐ 106 Chính phủ mới nhất, số 106 năm 2013 Chính phủ,Nghị định 106/2013/ND-CP ngày 17/09/2013 CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 17/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2013

12

Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 56/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội do Chính phủ ban hành

106/NQ-CP,Nghị quyết 106 2022 Chính phủ,Nghị quyết 106 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 106 Chính phủ ban hành 2022,NQ 106 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 106 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 106 Chính phủ mới nhất,NQ số 106 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 106/NQ-CP ngày 18/08/2022,Nghị quyết 106 Chính phủ về Triển khai Nghị quyết 56/2022/QH15 2022,NQ 106 Chính phủ

Ban hành: 18/08/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2022

13

Nghị định 106/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

106/2012/ND-CP,Nghị định 106 2012 Chính phủ,Nghị định 106 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 106 Chính phủ ban hành 2012,NĐ 106 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 106 Chính phủ áp dụng 2012,NĐ 106 Chính phủ mới nhất, số 106 năm 2012 Chính phủ,Nghị định 106/2012/ND-CP ngày 20/12/2012,Nghị định 106 Chính phủ về Bộ Lao động 2012,NĐ 106 Chính phủ về Bộ Lao động

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

14

Nghị định 106/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

106/2011/ND-CP,Nghị định 106 2011,Chính phủ,Luật Giao dịch điện tử,Hướng dẫn luật,Chứng thực chữ ký số,Dịch vụ chứng thực chữ ký số,Công nghệ thông tin,Dịch vụ pháp lý CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2011

15

Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2021 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành

106/NQ-CP,Nghị quyết 106 2021 Chính phủ,Nghị quyết 106 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 106 Chính phủ ban hành 2021,NQ 106 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 106 Chính phủ áp dụng 2021,NQ 106 Chính phủ mới nhất,NQ số 106 năm 2021 Chính phủ,Nghị quyết 106/NQ-CP ngày 11/09/2021,Nghị quyết 106 Chính phủ về Chính sách thuế hàng nhập khẩu phòng chống dịch Covid19

Ban hành: 11/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2021

16

Nghị định 106/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 100/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân

106/2010/ND-CP,Nghị định 106 2010,Chính phủ,Sửa đổi,Hướng dẫn,Luật quản lý thuế,Luật thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 106/2010/NĐ-CP

Ban hành: 28/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2010

17

Nghị định 106/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân

106/2009/ND-CP,Nghị định 106 2009 Chính phủ,Nghị định 106 năm 2009 Chính phủ,Nghị định 106 Chính phủ ban hành 2009,NĐ 106 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 106 Chính phủ áp dụng 2009,NĐ 106 Chính phủ mới nhất, số 106 năm 2009 Chính phủ,Nghị định 106/2009/ND-CP ngày 16/11/2009,Nghị định 106 Chính phủ về Quản lý sử dụng tài sản nhà nước 2009,NĐ 106 Chính

Ban hành: 16/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2009

18

Nghị định 106/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước

106/2008/ND-CP,Nghị định 106 2008 Chính phủ,Nghị định 106 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 106 Chính phủ ban hành 2008,NĐ 106 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 106 Chính phủ áp dụng 2008,NĐ 106 Chính phủ mới nhất, số 106 năm 2008 Chính phủ,Nghị định 106/2008/ND-CP ngày 19/09/2008,Nghị định 106 Chính phủ về Bổ sung 2008,NĐ 106 Chính phủ về Bổ sung 2008,Nghị

Ban hành: 19/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2008

19

Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2019 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do Chính phủ ban hành

106/NQ-CP,Nghị quyết 106 2019 Chính phủ,Nghị quyết 106 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 106 Chính phủ ban hành 2019,NQ 106 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 106 Chính phủ áp dụng 2019,NQ 106 Chính phủ mới nhất,NQ số 106 năm 2019 Chính phủ,Nghị quyết 106/NQ-CP ngày 20/11/2019,Nghị quyết 106 Chính phủ về Điện tử 2019,NQ 106 Chính phủ về Điện tử 2019,Nghị quyết

Ban hành: 20/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2019

20

Nghị định 106/2007/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ

106/2007/ND-CP,Nghị định 106 2007 Chính phủ,Nghị định 106 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 106 Chính phủ ban hành 2007,NĐ 106 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 106 Chính phủ áp dụng 2007,NĐ 106 Chính phủ mới nhất, số 106 năm 2007 Chính phủ,Nghị định 106/2007/ND-CP ngày 22/06/2007,Nghị định 106 Chính phủ về Trợ cấp khó khăn đột xuất 2007,NĐ 106 Chính phủ về

Ban hành: 22/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!