Tra cứu 04/2008/QĐ-BKHCN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 04/2008/QĐ-BKHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 269447 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN ban hành và thực hiện "Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/2008/QD-BKHCN,Quyết định 04 2008,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy chuẫn kỹ thuật mũ bảo hiểm,Giao thông - Vận tải BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày

Ban hành: 28/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2008

2

Thông tư 02/2014/TT-BKHCN sửa đổi Điều 2 Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

02/2014/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2008/QĐ-BKHCN NGÀY 28/4/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE MÁY” Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

3

Quyết định 2008/QĐ-BKHCN năm 2022 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Khoa học và Công nghệ

2008/QD-BKHCN,Quyết định 2008 2022,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí,Quy chế phát ngôn của Bộ Khoa học,Quy chế cung cấp thông tin của Bộ Khoa học,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2022

4

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/VBHN-BKHCN,Văn bản hợp nhất 04 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn bản hợp nhất 04 năm 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2023,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2023,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất,VBHN số 04 năm 2023 Bộ Khoa học và

Ban hành: 22/05/2023

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2023

5

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/VBHN-BKHCN,Văn bản hợp nhất 04 2022 Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn bản hợp nhất 04 năm 2022 Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2022,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2022,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất,VBHN số 04 năm 2022 Bộ Khoa học và

Ban hành: 06/01/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2022

6

Thông tư 04/2023/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/2023/TT-BKHCN,Thông tư 04 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư 04 năm 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư 04 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2023,TT 04 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực,TT 04 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2023,TT 04 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất,TT số 04 năm 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư

Ban hành: 15/05/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2023

7

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/VBHN-BKHCN,Văn bản hợp nhất 04 2020 Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn bản hợp nhất 04 năm 2020 Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2020,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2020,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất,VBHN số 04 năm 2020 Bộ Khoa học và

Ban hành: 29/12/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2023

8

Thông tư 04/2022/TT-BKHCN về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/2022/TT-BKHCN,Thông tư 04 2022 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư 04 năm 2022 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư 04 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2022,TT 04 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực,TT 04 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2022,TT 04 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất,TT số 04 năm 2022 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư

Ban hành: 31/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2022

9

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/VBHN-BKHCN,Văn bản hợp nhất 04 2019 Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn bản hợp nhất 04 năm 2019 Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2019,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2019,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất,VBHN số 04 năm 2019 Bộ Khoa học và

Ban hành: 18/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

10

Thông tư 04/2021/TT-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

a) Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”; b) Thông tư số 02/2014/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

11

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/VBHN-BKHCN,Văn bản hợp nhất 04 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn bản hợp nhất 04 năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2018,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2018,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất,VBHN số 04 năm 2018 Bộ Khoa học và

Ban hành: 06/08/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

12

Thông tư 04/2020/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công

04/2020/TT-BKHCN,Thông tư 04 2020 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư 04 năm 2020 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư 04 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2020,TT 04 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực,TT 04 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2020,TT 04 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất,TT số 04 năm 2020 Bộ Khoa học và Công nghệ,Thông tư

Ban hành: 28/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

13

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2017 hợp nhất Quyết định phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/VBHN-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN Quyết định số 66/2014/-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ

Ban hành: 28/08/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2017

14

Thông tư 04/2019/TT-BKHCN quy định về sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban hành

04/2019/TT-BKHCN,Thông tư 04 2019 Bộ Khoa học Công nghệ,Thông tư 04 năm 2019 Bộ Khoa học Công nghệ,Thông tư 04 Bộ Khoa học Công nghệ ban hành 2019,TT 04 Bộ Khoa học Công nghệ còn hiệu lực,TT 04 Bộ Khoa học Công nghệ áp dụng 2019,TT 04 Bộ Khoa học Công nghệ mới nhất,TT số 04 năm 2019 Bộ Khoa học Công nghệ,Thông tư 04/2019/TT-BKHCN ngày

Ban hành: 26/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2019

15

Thông tư 04/2018/TT-BKHCN quy định về các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/2018/TT-BKHCN,Thông tư 04 2018 Bộ Khoa học Công nghệ,Thông tư 04 năm 2018 Bộ Khoa học Công nghệ,Thông tư 04 Bộ Khoa học Công nghệ ban hành 2018,TT 04 Bộ Khoa học Công nghệ còn hiệu lực,TT 04 Bộ Khoa học Công nghệ áp dụng 2018,TT 04 Bộ Khoa học Công nghệ mới nhất,TT số 04 năm 2018 Bộ Khoa học Công nghệ,Thông tư 04/2018/TT-BKHCN ngày

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

16

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/VBHN-BKHCN,Văn bản hợp nhất 04 2015 Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn bản hợp nhất 04 năm 2015 Bộ Khoa học và Công nghệ,Văn bản hợp nhất 04 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2015,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2015,VBHN 04 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất,VBHN số 04 năm 2015 Bộ Khoa học và

Ban hành: 06/01/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

17

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định và hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2011; 3. Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông

Ban hành: 31/12/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

18

Quyết định 2727/QĐ-BKHCN năm 2023 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Khoa học và Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2727/QD-BKHCN,Quyết định 2727 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Quyết định 2727 năm 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Quyết định 2727 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2023, 2727 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực, 2727 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2023, 2727 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất, số 2727 năm 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Quyết

Ban hành: 24/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2023

19

Quyết định 2692/QĐ-BKHCN năm 2023 về Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức xét tặng “Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2692/QD-BKHCN,Quyết định 2692 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Quyết định 2692 năm 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Quyết định 2692 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 2023, 2692 Bộ Khoa học và Công nghệ còn hiệu lực, 2692 Bộ Khoa học và Công nghệ áp dụng 2023, 2692 Bộ Khoa học và Công nghệ mới nhất, số 2692 năm 2023 Bộ Khoa học và Công nghệ,Quyết

Ban hành: 22/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2023

20

Quyết định 04/2007/QĐ-BKHCN sửa đổi Quy định đánh giá nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước kèm theo Quyết định 13/2004/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

04/2007/QD-BKHCN,Quyết định 04 2007,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học,Sửa đổi,Hướng dẫn,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ***** Số:  04/2007/QĐ-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Hà Nội,

Ban hành: 19/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!