Tra cứu 02/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 38867 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 02/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2022 NGHỊ QUYẾT VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2022 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 10/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2022

2

Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Chính phủ ban hành

Số: 02/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2021 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số

Ban hành: 01/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

3

Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do Chính phủ ban hành

02/NQ-CP,Nghị quyết 02 2020,Chính phủ,Năng lực cạnh tranh,Môi trường kinh doanh ,Kinh doanh,Đầu tư,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 01/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

4

Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do Chính phủ ban hành

02/NQ-CP,Nghị quyết 02 2019,Chính phủ,Chương trình cải thiện môi trường kinh doanh ,Môi trường kinh doanh ,Nhiệm vụ giải pháp,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/NQ-CP

Ban hành: 01/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

5

Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2017 về ký Bản ghi nhớ về hợp tác Biển và Nghề cá giữa Việt Nam - Indonesia do Chính phủ ban hành

02/NQ-CP,Nghị quyết 02 2017,Chính phủ,Nghề cá trên biển ,An toàn nghề cá,Bản ghi nhớ,Việt Nam Indonesia,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/NQ-CP

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

6

Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2014 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành

02/NQ-CP,Nghị quyết 02 2014,Chính phủ,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014 NGHỊ

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

7

Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2013 về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu do Chính phủ ban hành

phúc -------------- Số: 02/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013 của Quốc hội giao: Kiềm chế

Ban hành: 07/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

8

Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2012 về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2011 do Chính phủ ban hành

02/NQ-CP,Nghị quyết 02 2012,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12,Phiên họp thường kỳ tháng 12,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/NQ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 07/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2012

9

Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2011 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước do Chính phủ ban hành

02/NQ-CP,Nghị quyết 02 2011,Chính phủ,Phát triển kinh tế xã hội,Dự toán ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 09/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2011

10

Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2010 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2009 do Chính phủ ban hành

02/NQ-CP,Nghị quyết 02 2010,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 02/NQ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010

Ban hành: 11/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2010

11

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

quyết 165/NQ-CP 2023,NQ 02 Tỉnh Tiền Giang về Thực hiện Nghị quyết 165/NQ-CP 2023,Nghị quyết Thực hiện Nghị quyết 165/NQ-CP Tỉnh Tiền Giang 2023,Nghị quyết 02 Tỉnh Tiền Giang về Học phí đối với cơ sở giáo dục công lập 2023,NQ 02 Tỉnh Tiền Giang về Học phí đối với cơ sở giáo dục công lập 2023,Nghị quyết Học phí đối với cơ sở giáo dục công lập Tỉnh Tiền

Ban hành: 10/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2023

12

Nghị quyết 02/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023, tỉnh Tuyên Quang

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2023,Tỉnh Tuyên Quang,Thời gian đầu tư công vốn ngân sách địa phương,Giải ngân kế hoạch đầu tư công,Ngân sách địa phương Tuyên Quang,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2023

13

Nghị quyết 02/NQ-HĐND về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 (đợt 2) nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Sóc Trăng ban hành

giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2023 thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. PHỤ LỤC III KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (ĐỢT 2) NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT (Kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng nhân dân

Ban hành: 27/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2023

14

Nghị định 02/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tài nguyên nước

02/2023/ND-CP,Nghị định 02 2023 Chính phủ,Nghị định 02 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 02 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 02 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 02 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 02 Chính phủ mới nhất,NĐ số 02 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 02/2023/ND-CP ngày 01/02/2023,Nghị định 02 Chính phủ về Nghị định hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023,NĐ 02 Chính phủ

Ban hành: 01/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2023

15

Nghị quyết 02/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2022,Huyện Nhà Bè,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công huyện Nhà Bè 2022,Kế hoạch đầu tư công huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh,Kế hoạch đầu tư công huyện Nhà Bè 2022,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2022

16

Nghị quyết 02/NQ-HĐND thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2022,Huyện Cần Giờ,Dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm Cần Giờ,Dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022,Điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm Cần Giờ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2022

17

Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2022 về Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2022,Tỉnh Nam Định,Chương trình hoạt động Hội đồng nhân dân Nam Định,Hoạt động Hội đồng nhân dân Nam Định khóa XIX,Hoạt động Hội đồng nhân dân Nam Định 2021 2026,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2022

18

Nghị quyết 02/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công thành phố Hải Phòng năm 2022

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2022 Thành phố Hải Phòng,Nghị quyết 02 năm 2022 Thành phố Hải Phòng,Nghị quyết 02 Thành phố Hải Phòng ban hành 2022,NQ 02 Thành phố Hải Phòng còn hiệu lực,NQ 02 Thành phố Hải Phòng áp dụng 2022,NQ 02 Thành phố Hải Phòng mới nhất,NQ số 02 năm 2022 Thành phố Hải Phòng,Nghị quyết 02/NQ-HDND ngày 12/04/2022,Nghị quyết 02 Thành

Ban hành: 12/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2022

19

Nghị quyết 02/NQ-HĐND về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2022,Thành phố Hà Nội,Bổ sung Kế hoạch đầu tư công 5 năm Hà Nội,Phân bổ vốn cải tạo trường học công lập,Phân bổ vốn nâng cấp hệ thống y tế Hà Nội,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

20

Nghị quyết 02/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

02/NQ-HDND,Nghị quyết 02 2022,Tỉnh Đắk Lắk,Bổ sung dự án thu hồi đất Đắk Lắk,Dự án đầu tư chuyển đất trồng lúa dưới 10 héc ta,Dự án đầu tư chuyển đất rừng dưới 20 héc ta,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!