Tra cứu 02/2014/TT-BLĐTBXH

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 02/2014/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 277937 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành

động - Thương binh và X,Thông tư 02/2014/TT-BLDTBXH ngày 10/01/2014,Thông tư 02 Bộ Lao động - Thương binh và X về Tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội 2014,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X về Tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội 2014,Thông tư Tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội Bộ Lao động - Thương binh và X 2014,Thông tư 02 Bộ Lao động - Thương binh và X

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2014

2

Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2024/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2024 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 năm 2024 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2024,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2024,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 02 năm 2024 Bộ Lao

Ban hành: 23/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2024

3

Thông tư 02/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi Điều 1 Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2023/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2023 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 năm 2023 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2023,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2023,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 02 năm 2023 Bộ Lao

Ban hành: 12/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2023

4

Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2022/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2022 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 năm 2022 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2022,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2022,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 02 năm 2022 Bộ Lao

Ban hành: 30/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2022

5

Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2021 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 năm 2021 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2021,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2021,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 02 năm 2021 Bộ Lao

Ban hành: 24/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

6

Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2020 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 năm 2020 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2020,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2020,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 02 năm 2020 Bộ Lao

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

7

Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 9 THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG XÁC NHẬN VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

8

Thông tư 02/2018/TT-BLĐTBXH quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2018/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2018 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 năm 2018 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2018,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2018,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 02 năm 2018 Bộ Lao

Ban hành: 27/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2018

9

Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2017/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2017 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 năm 2017 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2017,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2017,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 02 năm 2017 Bộ Lao

Ban hành: 20/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2017

10

Thông tư 02/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn; báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 02 lần/năm trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm (Mẫu số 6). Điều 5. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2016. 2. Thông tư số 22/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 hướng dẫn quy trình xác

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2016

11

Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

02/2015/TT-BLDTBXH,Thông tư 02 2015 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 năm 2015 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 02 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2015,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2015,TT 02 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 02 năm 2015 Bộ Lao

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2015

12

Thông tư 38/2014/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Dịch vụ thương mại hàng không; Đặt chỗ bán vé; Cơ điện lạnh thủy sản; Quản trị bán hàng (CĐN) - Nghiệp vụ bán hàng (TCN); Chế biến mủ cao su do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

38/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 38 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 38 năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 38 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TT 38 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 38 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2014,TT 38 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 38 năm 2014 Bộ Lao

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

13

Thông tư 34/2014/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 33/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 94/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành

34/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 34 2014 Bộ Lao động thương binh và Xã ,Thông tư 34 năm 2014 Bộ Lao động thương binh và Xã ,Thông tư 34 Bộ Lao động thương binh và Xã ban hành 2014,TT 34 Bộ Lao động thương binh và Xã còn hiệu lực,TT 34 Bộ Lao động thương binh và Xã áp dụng 2014,TT 34 Bộ Lao động thương binh và Xã mới nhất,TT số 34 năm 2014 Bộ Lao động

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2015

14

Thông tư 36/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

36/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 36 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 36 năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 36 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TT 36 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 36 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2014,TT 36 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 36 năm 2014 Bộ Lao

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

15

Thông tư 37/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với găng tay cách điện do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

37/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 37 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 37 năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 37 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TT 37 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 37 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2014,TT 37 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 37 năm 2014 Bộ Lao

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

16

Thông tư 35/2014/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống cáp treo vận chuyển người do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

35/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 35 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 35 năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 35 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TT 35 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 35 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2014,TT 35 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 35 năm 2014 Bộ Lao

Ban hành: 30/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

17

Thông tư 33/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em các cấp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

33/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 33 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 33 năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 33 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TT 33 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 33 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2014,TT 33 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 33 năm 2014 Bộ Lao

Ban hành: 24/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

18

Thông tư 32/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

32/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 32 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 32 năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 32 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TT 32 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 32 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2014,TT 32 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 32 năm 2014 Bộ Lao

Ban hành: 01/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2015

19

Thông tư 28/2014/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp, cao đẳng cho nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ban hành

28/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 28 2014,Bộ Lao động - Thương binh và X,Khung trình độ giáo dục ,Khung trình độ cao đẳng nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

20

Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

30/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 30 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 30 năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh và X,Thông tư 30 Bộ Lao động - Thương binh và X ban hành 2014,TT 30 Bộ Lao động - Thương binh và X còn hiệu lực,TT 30 Bộ Lao động - Thương binh và X áp dụng 2014,TT 30 Bộ Lao động - Thương binh và X mới nhất,TT số 30 năm 2014 Bộ Lao

Ban hành: 24/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.44.30
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!