Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2023

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 3890:2023 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 527 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:2023 về Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí

TCVN3890:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3890:2023,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3890:2023 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ Fire protection - Fire protection equipments for building and construction - Equipment, Installation Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2023

2

National standard TCVN 3890:2023 for Fire protection - Fire protection equipments for building and construction - Equipment, installation

TCVN3890:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3890:2023,***,Xây dựng NATIONAL STANDARD TCVN 3890:2023 FIRE PROTECTION - FIRE PROTECTION EQUIPMENTS FOR BUILDING AND CONSTRUCTION - EQUIPMENT, INSTALLATION Foreword TCVN 3890:2023 supersedes TCVN 3890:2009. TCVN 3890:2023 is developed by the Central Department of Fire

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2023

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng

TCVN3890:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3890:2009,***,An toàn cháy cho nhà và công trình ,Phương tiện phòng cháy và chữa cháy ,TCVN 3890:2009, Nhà và công trình,Kiểm tra và bảo dưỡng ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3890 : 2009 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ, KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13863:2023 về Phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông do tác nhân clorua

TCVN13863:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13863:2023,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13863:2023 PHỤ GIA ỨC CHẾ ĂN MÒN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG DO TÁC NHÂN CLORUA Standard specification for admixtures to inhibit chloride-induced corosion of reinforcing steel in concrete Lời nói đầu TCVN 13863:2023

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2024

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13862:2023 về Phụ gia hoá học cho bê tông - Xác định ảnh hưởng của phụ gia hoá học đến ăn mòn cốt thép bê tông trong môi trường clorua

TCVN13862:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13862:2023,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13862:2023 PHỤ GIA HÓA HỌC CHO BÊ TÔNG - XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA PHỤ GIA HÓA HỌC ĐẾN ĂN MÒN CỐT THÉP BÊ TÔNG TRONG MÔI TRƯỜNG CLORUA Chemical admixtures for concrete - Determining effects of chemical admixtures on corrosion of

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2024

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1453:2023 về Ngói bê tông và phụ kiện

TCVN1453:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1453:2023,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1453:2023 NGÓI BÊ TÔNG VÀ PHỤ KIỆN Concrete roofing tiles and fittings Mục lục Lời nói đầu 1  Phạm vi áp dụng 2  Thuật ngữ và định nghĩa 3  Phân loại và ký hiệu quy ước 4  Yêu cầu kỹ thuật 4.1

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2023

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13683:2023 (ASTM D7294-13(2021)) về Hướng dẫn thu thập dữ liệu thiết kế quá trình xử lý tại địa điểm bị nhiễm bẩn - Địa điểm bị nhiễm hóa chất cần quan tâm

TCVN13683:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13683:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13683:2023 ASTM D7294 - 13 (2021) HƯỚNG DẪN THU THẬP DỮ LIỆU THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH XỬ LÝ TẠI ĐỊA ĐIỂM BỊ NHIỄM BẨN - ĐỊA ĐIỂM BỊ NHIỄM HÓA CHẤT CẦN QUAN TÂM Standard guide for collecting treatment process design data

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2023

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13682:2023 (ASTM D6323-19) về Hướng dẫn lấy mẫu phụ phòng thí nghiệm thành phần môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải

TCVN13682:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13682:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13682:2023 ASTM D6323 - 19 HƯỚNG DẪN LẤY MẪU PHỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI Standard guide for laboratory subsampling of media related to waste management

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2023

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13681:2023 (ASTM D6311-98(2014)) về Hướng dẫn thiết lập dữ liệu môi trường liên quan đến các hoạt động quản lý chất thải - Lựa chọn và tối ưu hóa thiết kế lấy mẫu

TCVN13681:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13681:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13681:2023 ASTM D6311 - 98 (2014) HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI LỰA CHỌN VÀ TỐI ƯU HÓA THIẾT KẾ LẤY MẪU Standard guide for generation of environmental data

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2023

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13680:2023 (ASTM D6232-21) về Hướng dẫn lựa chọn thiết bị lấy mẫu cho các hoạt động thu thập dữ liệu chất thải và môi trường bị ô nhiễm

TCVN13680:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13680:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13680:2023 ASTM D6232 - 21 HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN THIẾT BỊ LẤY MẪU CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THU THẬP DỮ LIỆU CHẤT THẢI VÀ MÔI TRƯỜNG BỊ Ô NHIỄM Standard guide for selection of sampling equipment for waste and contaminated media

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2023

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13676:2023 (ISO 21676:2018) về Chất lượng nước - Xác định phần hòa tan của một số thành phần dược hoạt tính, sản phẩm chuyển hóa và các chất hữu cơ khác trong nước và nước thải đã qua xử lý - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao - Khối phổ (HPLC-MS/MS hoặc -HRMS) sau khi bơm trực tiếp

TCVN13676:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13676:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13676:2023 ISO 21676:2018 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH PHẦN HÒA TAN CỦA MỘT SỐ THÀNH PHẦN DƯỢC HOẠT TÍNH, SẢN PHẨM CHUYỂN HÓA VÀ CÁC CHẤT HỮU CƠ KHÁC TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI ĐÃ QUA XỬ LÝ - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2023

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13675:2023 (ISO 20236:2018) về Chất lượng nước - Xác định tổng cacbon hữu cơ (TOC), cacbon hữu cơ hòa tan (DOC), tổng nitơ liên kết (TNb) và nitơ liên kết hòa tan (DNb) sau khi đối oxy hóa xúc tác ở nhiệt độ cao

TCVN13675:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13675:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13675:2023 ISO 20236:2018 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH TỔNG CACBON HỮU CƠ (TOC), CACBON HỮU CƠ HÒA TAN (DOC), TỔNG  NITƠ LIÊN KẾT (TNb) VÀ NITƠ LIÊN KẾT HÒA TAN (DNb) SAU KHI ĐỐT OXY HÓA XÚC TÁC Ở NHIỆT ĐỘ CAO Water

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2023

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13635:2023 (ISO 18415:2017 with Amendment 1:2022) về Mỹ phẩm - Vi sinh vật - Phát hiện vi sinh vật và vi sinh vật chỉ định

TCVN13635:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13635:2023,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13635:2023 ISO 18415:2017 WITH AMENDMENT 1:2022 MỸ PHẨM - VI SINH VẬT - PHÁT HIỆN VI SINH VẬT VÀ VI SINH VẬT CHỈ ĐỊNH Cosmetics - Microbiology - Detection of non-specified and specified microorganisms Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2023

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13634:2023 (ISO 17516:2014) về Mỹ phẩm - Vi sinh vật - Giới hạn vi sinh vật

TCVN13634:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13634:2023,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13634:2023 ISO 17516:2014 MỸ PHẨM - VI SINH VẬT - GIỚI HẠN VI SINH VẬT Cosmetics - Microbiology - Microbiological limits Lời nói đầu TCVN 13634:2023 hoàn toàn tương đương với ISO 17516:2014. TCVN 13634:2023 do

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2023

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13639:2023 (ISO 22717:2015 with amendment 1:2022) về Mỹ phẩm - Vi sinh vật - Phát hiện Pseudomonas aeruginosa

TCVN13639:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13639:2023,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13639:2023 ISO 22717:2015 WITH AMENDMENT 1:2022 MỸ PHẨM - VI SINH VẬT - PHÁT HIỆN PSEUDOMONAS AERUGINOSA Cosmetics - Microbiology - Detection of Pseudomonas aeruginosa Lời nói đầu TCVN 13639:2023 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2023

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13638:2023 (ISO 21149:2017 with Amendment 1:2022) về Mỹ phẩm - Vi sinh vật - Hướng dẫn định lượng và phát hiện vi khuẩn hiếu khí ưa nhiệt trung bình

TCVN13638:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13638:2023,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13638:2023 ISO 21149:2017 WITH AMENDMENT 1:2022 MỸ PHẨM - VI SINH VẬT - HƯỚNG DẪN ĐỊNH LƯỢNG VÀ PHÁT HIỆN VI KHUẨN HIẾU KHÍ ƯA NHIỆT TRUNG BÌNH Cosmetics - Microbiology - Enumeration and detection of aerobic mesophilic

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2023

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13633:2023 (ISO 16212:2017 with Amendment 1:2022) về Mỹ phẩm - Vi sinh vật - Định lượng nấm men và nấm mốc

TCVN13633:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13633:2023,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13633:2023 ISO 16212:2017 WITH AMENDMENT 1:2022 MỸ PHẨM - VI SINH VẬT - ĐỊNH LƯỢNG NẤM MEN VÀ NẤM MỐC Cosmetics - Microbiology - Enumeration of yeast and mould Lời nói đầu TCVN 13633:2023 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2023

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13637:2023 (ISO 21148:2017) về Mỹ phẩm - Vi sinh vật - Hướng dẫn chung về kiểm tra chỉ tiêu vi sinh vật

TCVN13637:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13637:2023,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13637:2023 ISO 21148:2017 MỸ PHẨM - VI SINH VẬT - HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ KIỂM TRA CHỈ TIÊU VI SINH VẬT Cosmetics - Microbiology - General instructions for microbiological examination Lời nói đầu TCVN 13637:2023 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2023

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13636:2023 (ISO 18416:2015 with Amendment 1:2022) về Mỹ phẩm - Vi sinh vật - Phát hiện Candida albicans

TCVN13636:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13636:2023,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13636:2023 ISO 18416:2015 WITH AMENDMENT 1:2022 MỸ PHẨM - VI SINH VẬT - PHÁT HIỆN CANDIDA ALBICANS Cosmetics - Microbiology - Detection of Candida albicans Lời nói đầu TCVN 13636:2023 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2023

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13632:2023 (ISO 11930:2019 with Amendment 1:2022) về Mỹ phẩm - Vi sinh vật - Đánh giá tính kháng vi sinh vật của sản phẩm mỹ phẩm

TCVN13632:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13632:2023,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13632:2023 ISO 11930:2019 WITH AMENDMENT 1:2022 MỸ PHẨM - VI SINH VẬT - ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT CỦA SẢN PHẨM MỸ PHẨM Cosmetics - Microbiology - Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!