Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 58589 văn bản

21

Quyết định 1166/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Trụ sở Tiếp công dân của Đoàn Đại biểu Quốc hội - Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Bắc Kạn

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI - VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26 tháng 11

Ban hành: 25/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2013

22

Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

12/QD-UBND,Quyết định 12 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Ban Chỉ Đạo,Phòng chống tham nhũng,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành lập,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 03/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2008

23

Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

11/QD-UBND,Quyết định 11 2008,Tỉnh Tuyên Quang,Thành lập,Ban Chỉ Đạo,Phòng chống tham nhũng,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 11/QĐ-UBND

Ban hành: 15/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2008

24

Quyết định 17/2007/QĐ-NHNN về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

17/2007/QD-NHNN,Quyết định 17 2007,Ngân hàng Nhà nước,Ban Chỉ Đạo,Phòng chống tham nhũng,Ngành ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 17/2007/QĐ-NHNN

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

25

Quyết định 212/QĐ-UBDT năm 2006 về việc thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

212/QD-UBDT,Quyết định 212 2006,Uỷ ban Dân tộc,Thành lập ban chỉ đạo,Phòng chống tham nhũng,Ủy ban Dân tộc,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số 212/QĐ-UBDT Hà Nội,

Ban hành: 08/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2007

26

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

07/2008/QD-UBND,Quyết định 07 2008,Thành phố Hà Nội,Văn phòng Ban chỉ đạo,Phòng chống tham nhũng,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 09/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2008

27

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên và người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Điều 7. Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng 1. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

28

Kế hoạch 700/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; nội dung cơ bản của Công ước Liên

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2020

29

Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội

--------------- Số: 116/KH-UBND Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Thực hiện Văn bản số 800/VPCP-V.I ngày 26/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình công tác năm

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

30

Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng

công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 3. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Điều 18. Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Ban hành: 01/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2019

31

Kế hoạch 1111/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019

nhũng; Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chương trình hành động số 766/CTr-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019

32

Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012

điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một sổ điều theo Luật số 01/2007/QH12, Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng: 1. Khoản 2 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

33

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng; chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng; nhiều giải pháp về phòng, chống tham nhũng đã được triển

Ban hành: 18/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2019

34

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2020 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Cà Mau ban hành

phòng UBND tỉnh 1. Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; 2. Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

35

Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2020 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

Thanh tra Chính phủ về phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh". Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La với các nội dung cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Mục đích - Nhằm tăng cường sự lãnh

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

36

Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2020 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

PCTN. Việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN gồm các nội dung sau đây: - Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong năm của UBND và các cơ quan chuyên môn; - Việc ban hành các văn bản về chủ trương và chỉ đạo thực hiện các nội dung

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

37

Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2020 về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh Thái Bình năm 2019

tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019, Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ về Phê duyệt “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2019”; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

38

Kế hoạch 1426/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018

chống tham nhũng; Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11349/VPCP-V.I ngày 29/12/2016 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa

Ban hành: 07/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

39

Kế hoạch 978/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020. Căn cứ định hướng, chương trình công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 như

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

40

Kế hoạch 64/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành

10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên. 2. Triển khai và thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp về phòng, chống tham nhũng Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật; các văn bản chỉ

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102