Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
101 Bản đồ địa giới Là tập bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh, huyện, xã, thuộc tỉnh Khánh Hòa được lập theo Chỉ thị 364/CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) được in, vẽ trên giấy và có xác nhận pháp lý của các đơn vị hành chính có liên quan 92/2006/QĐ-UBND Tỉnh Khánh Hòa
102 Bản đồ địa giới hành chính
Hết hiệu lực
là bản đồ thể hiện các mốc địa giới hành chính và các yếu tố địa vật, địa hình có liên quan đến mốc địa giới hành chính 13/2003/QH11
102 Bản đồ địa giới hành chính
Hết hiệu lực
Là bản đồ chuyên đề được lập trong quá trình lập hồ sơ ĐGHC cho từng đơn vị hành chính trên cơ sở nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ quy định có thể hiện các đường ĐGHC, các mốc ĐGHC và các yếu tố địa lý, địa danh khác có liên quan đến ĐGHC được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận 12/2008/QĐ-BTNMT
103 Bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch đô thị
Hết hiệu lực
- Bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch đô thị do cơ quan quản lý nhà nước về bản đồ cấp hoặc do cơ quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật theo quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ. - Các thông tin, dữ liệu của bản đồ địa hình phải đáp ứng yêu cầu phục vụ việc lập quy hoạch đô thị phù hợp với từng loại đồ án quy hoạch đô thị. Trường hợp bản đồ địa hình không phù hợp với hiện trạng tại thời điểm lập quy hoạch thì thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung. - Bản đồ địa hình phải được thực hiện theo tọa độ VN2000, múi chiếu 30; cao độ Nhà nước Hòn Dấu - Hải Phòng. 07/2012/QĐ-UBND Tỉnh Bình Định
104 Bản đồ dự báo là các bản đồ thể hiện diễn biến thay đổi của một hay nhiều thông số đặc trưng cho môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển xảy ra vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Trên bản đồ cần biểu thị ranh giới khu vực có nguy cơ bị ô nhiễm (hoặc sẽ được cải thiện) theo thành phần môi trường, thông số gây ô nhiễm. 17/2011/TT-BTNMT
105 Bản đồ dự báo thời tiết
Hết hiệu lực
(Prognostic weather chart): Bản đồ ghi các yếu tố khí tượng mà nhân viên dự báo khí tượng dự báo sẽ xảy ra trong khoảng thời gian nhất định; 29/2005/QĐ-BGTVT
106 Bản đồ dự báo thời tiết (Prognostic weather chart
Hết hiệu lực
Bản đồ ghi các yếu tố khí tượng mà nhân viên dự báo khí tượng dự báo sẽ xảy ra trong khoảng thời gian nhất định. 12/2007/QĐ-BGTVT
107 Bản đồ dự báo thời tiết (Prognostic weather chart)
Hết hiệu lực
Bản đồ ghi các yếu tố khí tượng mà nhân viên dự báo khí tượng dự báo sẽ xảy ra trong khoảng thời gian nhất định 27/VBHN-BGTVT
108 Bản đồ đường nét ở dạng số Là tài liệu dùng để ghi kết quả điều vẽ được sao từ bản đồ dùng làm gốc hiện chỉnh 05/2012/TT-BTNMT
108 Bản đồ đường nét ở dạng số Là tài liệu dùng để ghi kết quả điều vẽ được sao từ bản đồ dùng làm gốc hiện chỉnh 05/2012/TT-BTNMT
109 Bản đồ hành chính là loại bản đồ có nội dung chính thể hiện biên giới quốc gia, địa giới hành chính, tên các đơn vị hành chính và vị trí trung tâm của các đơn vị hành chính. 03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT
109 Bản đồ hành chính
Hết hiệu lực
là bản đồ thể hiện ranh giới các đơn vị hành chính kèm theo địa danh và một số yếu tố chính về tự nhiên, kinh tế, xã hội 13/2003/QH11
110 Bản đồ hiện trạng Là bản đồ địa hình có thể hiện một số nội dung địa chính bao gồm: ranh giới các thửa đất, chủ sử dụng đất; các chỉ giới về quy hoạch; ranh giới sử dụng đất theo các quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có). Bản đồ hiện trạng được lập để phục vụ công tác quy hoạch đô thị và nông thôn, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh 20/2012/QĐ-UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
110 Bản đồ hiện trạng Là bản đồ địa hình có thể hiện một số nội dung địa chính bao gồm: ranh giới các thửa đất, chủ sử dụng đất; các chỉ giới về quy hoạch; ranh giới sử dụng đất theo các quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có). Bản đồ hiện trạng được lập để làm hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác quy hoạch đô thị và nông thôn, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố 32/2011/QĐ-UBND
110 Bản đồ hiện trạng là các bản đồ thể hiện trạng thái môi trường theo một hay nhiều thông số đặc trưng cho môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển tại một thời điểm nhất định. Trên bản đồ cần biểu thị chất lượng môi trường theo thành phần môi trường, mức độ ô nhiễm, ranh giới vùng ô nhiễm, thông số gây ô nhiễm, nồng độ/quy mô ô nhiễm, mức độ lan tỏa,… 17/2011/TT-BTNMT
111 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Hết hiệu lực
là bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm xác định, được lập theo đơn vị hành chính 13/2003/QH11
111 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm xác định, được lập theo từng đơn vị hành chính 45/2013/QH13
112 Bản đồ mạng lưới các điểm quan trắc là một loại bản đồ môi trường. Trên bản đồ thể hiện mạng lưới các điểm quan trắc về vị trí, tên (hoặc số hiệu) các điểm quan trắc, tần số quan trắc, các thông số quan trắc. 17/2011/TT-BTNMT
113 Bản đồ mặt đất
Hết hiệu lực
(Surface Wx chart): Bản đồ thời tiết có ghi những số liệu khí tượng quan trắc được từ mặt đất; 29/2005/QĐ-BGTVT
114 Bản đồ mặt đất (Surface Wx chart)
Hết hiệu lực
Bản đồ thời tiết có ghi những số liệu khí tượng quan trắc được từ mặt đất. 12/2007/QĐ-BGTVT
115 Bản đồ môi trường là một loại bản đồ chuyên đề. Trên bản đồ thể hiện một hay nhiều nội dung thông tin về hiện trạng môi trường, nguồn gây ô nhiễm môi trường, dự báo xu thế môi trường, đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường,… hay thể hiện tổng hợp toàn bộ các nội dung nêu trên có ảnh hưởng, tác động đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và tự nhiên. 17/2011/TT-BTNMT
116 Bản đồ môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển là bản đồ môi trường thể hiện một hay nhiều nội dung thông tin về hiện trạng môi trường, nguồn gây ô nhiễm môi trường, dự báo xu thế môi trường, đánh giá chất lượng, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường,… hoặc thể hiện tổng hợp toàn bộ các thông tin về các thành phần môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển có ảnh hưởng, tác động đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và tự nhiên dụa trên việc so sánh và phân tích các số liệu được quan trắc nhiều năm, hoặc tại một thời điểm nhất định, với các giá trị tiêu chuẩn và giới hạn các thông số cơ bản được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. 17/2011/TT-BTNMT
117 Bản đồ nền là bản đồ chỉ bao gồm yếu tố nền cơ sở địa lý. 03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT
118 Bản đồ quy hoạch là các bản đồ thể hiện thông tin của một hay nhiều thông số đặc trưng cho môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển, về các khu vực, địa điểm sẽ được cải thiện hoặc được bảo vệ môi trường trong tương lai. 17/2011/TT-BTNMT
119 Bản đồ quy hoạch sử dụng đấ là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó 45/2013/QH13
120 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất
Hết hiệu lực
là bản đồ được lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại đất tại thời điểm cuối kỳ quy hoạch 13/2003/QH11

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

DMCA.com Protection Status