Tra cứu Thuật ngữ pháp lý

STTThuật ngữMô tảNguồn 
281 Bản đồ cao không – Bản đồ mặt đẳng áp (AT
Hết hiệu lực
Bản đồ thời tiết tại các mặt đẳng áp tiêu chuẩn có ghi các số liệu khí tượng quan trắc được tại mặt đẳng áp đó 27/VBHN-BGTVT
282 Bản đồ cao không-Bản đồ mặt đẳng áp (AT)
Hết hiệu lực
Bản đồ thời tiết tại các mặt đẳng áp tiêu chuẩn có ghi các số liệu khí tượng quan trắc được tại mặt đẳng áp đó. 12/2007/QĐ-BGTVT
283 Bản đồ chuyên đề đường biên giới quốc gia là sơ đồ được phóng vẽ từ bản đồ địa hình thể hiện kết quả giải quyết đường biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước láng giềng. 06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP
284 Bản đồ công nghệ
Hết hiệu lực
là bộ tài liệu mô tả, phân tích hiện trạng và khả năng sử dụng công nghệ tại một thời điểm xác định; mới tương quan giữa các loại công nghệ với yêu cầu phát triển công nghệ phù hợp với mục đích sử dụng; xác định các xu hướng phát triển công nghệ, những công nghệ ưu tiên, dự báo nhu cầu công nghệ. 03/2012/TT-BKHCN
284 Bản đồ công nghệ là bộ tài liệu mô tả, phân tích hiện trạng và khả năng sử dụng công nghệ tại một thời điểm xác định; mối tương quan giữa các loại công nghệ với yêu cầu phát triển công nghệ phù hợp với mục đích sử dụng; xác định các xu hướng phát triển công nghệ, những công nghệ ưu tiên, dự báo nhu cầu công nghệ. 09/2013/TT-BKHCN
285 Bản đồ đánh giá là các bản đồ thể hiện mức độ ảnh hưởng hoặc tác động của một hay nhiều thông số đặc trưng cho môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển đến điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội hoặc đến các hoạt động của con người. 17/2011/TT-BTNMT
286 Bản đồ đất là bản đồ phản ánh thực trạng tài nguyên đất của một vùng lãnh thổ nhất định, thể hiện số lượng, sự phân bố không gian, quy mô diện tích và một số đặc điểm chất lượng của các đơn vị phân loại đất có mặt tại lãnh thổ đó. 14/2012/TT-BTNMT
287 Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. 45/2013/QH13
287 Bản đồ địa chính
Hết hiệu lực
là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận 13/2003/QH11
288 Bản đồ địa chính chính quy
Hết hiệu lực
Là bản đồ được đo vẽ theo công nghệ số có tọa độ địa chính theo quy định, thể hiện các nội dung theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Đất đai 877/2008/QĐ-UBND
289 Bản đồ địa giới
Hết hiệu lực
Là tập bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh, huyện, xã, thuộc tỉnh Khánh Hòa được lập theo Chỉ thị 364/CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) được in, vẽ trên giấy và có xác nhận pháp lý của các đơn vị hành chính có liên quan 92/2006/QĐ-UBND Tỉnh Khánh Hòa
290 Bản đồ địa giới hành chính
Hết hiệu lực
là bản đồ thể hiện các mốc địa giới hành chính và các yếu tố địa vật, địa hình có liên quan đến mốc địa giới hành chính 13/2003/QH11
290 Bản đồ địa giới hành chính
Hết hiệu lực
Là bản đồ chuyên đề được lập trong quá trình lập hồ sơ ĐGHC cho từng đơn vị hành chính trên cơ sở nền bản đồ địa hình quốc gia ở tỷ lệ quy định có thể hiện các đường ĐGHC, các mốc ĐGHC và các yếu tố địa lý, địa danh khác có liên quan đến ĐGHC được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận 12/2008/QĐ-BTNMT
291 Bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch đô thị
Hết hiệu lực
- Bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch đô thị do cơ quan quản lý nhà nước về bản đồ cấp hoặc do cơ quan chuyên môn khảo sát, đo đạc lập, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật theo quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ. - Các thông tin, dữ liệu của bản đồ địa hình phải đáp ứng yêu cầu phục vụ việc lập quy hoạch đô thị phù hợp với từng loại đồ án quy hoạch đô thị. Trường hợp bản đồ địa hình không phù hợp với hiện trạng tại thời điểm lập quy hoạch thì thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung. - Bản đồ địa hình phải được thực hiện theo tọa độ VN2000, múi chiếu 30; cao độ Nhà nước Hòn Dấu - Hải Phòng. 07/2012/QĐ-UBND Tỉnh Bình Định
292 Bản đồ dự báo là các bản đồ thể hiện diễn biến thay đổi của một hay nhiều thông số đặc trưng cho môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển xảy ra vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Trên bản đồ cần biểu thị ranh giới khu vực có nguy cơ bị ô nhiễm (hoặc sẽ được cải thiện) theo thành phần môi trường, thông số gây ô nhiễm. 17/2011/TT-BTNMT
293 Bản đồ dự báo thời tiết
Hết hiệu lực
(Prognostic weather chart): Bản đồ ghi các yếu tố khí tượng mà nhân viên dự báo khí tượng dự báo sẽ xảy ra trong khoảng thời gian nhất định; 29/2005/QĐ-BGTVT
294 Bản đồ dự báo thời tiết (Prognostic weather chart
Hết hiệu lực
Bản đồ ghi các yếu tố khí tượng mà nhân viên dự báo khí tượng dự báo sẽ xảy ra trong khoảng thời gian nhất định. 12/2007/QĐ-BGTVT
295 Bản đồ dự báo thời tiết (Prognostic weather chart)
Hết hiệu lực
Bản đồ ghi các yếu tố khí tượng mà nhân viên dự báo khí tượng dự báo sẽ xảy ra trong khoảng thời gian nhất định 27/VBHN-BGTVT
296 Bản đồ đường nét ở dạng số Là tài liệu dùng để ghi kết quả điều vẽ được sao từ bản đồ dùng làm gốc hiện chỉnh 05/2012/TT-BTNMT
296 Bản đồ đường nét ở dạng số Là tài liệu dùng để ghi kết quả điều vẽ được sao từ bản đồ dùng làm gốc hiện chỉnh 05/2012/TT-BTNMT
297 Bản đồ hành chính
Hết hiệu lực
là loại bản đồ có nội dung chính thể hiện biên giới quốc gia, địa giới hành chính, tên các đơn vị hành chính và vị trí trung tâm của các đơn vị hành chính. 03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT
297 Bản đồ hành chính
Hết hiệu lực
là bản đồ thể hiện ranh giới các đơn vị hành chính kèm theo địa danh và một số yếu tố chính về tự nhiên, kinh tế, xã hội 13/2003/QH11
298 Bản đồ hiện trạng
Hết hiệu lực
Là bản đồ địa hình có thể hiện một số nội dung địa chính bao gồm: ranh giới các thửa đất, chủ sử dụng đất; các chỉ giới về quy hoạch; ranh giới sử dụng đất theo các quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có). Bản đồ hiện trạng được lập để phục vụ công tác quy hoạch đô thị và nông thôn, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh 20/2012/QĐ-UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
298 Bản đồ hiện trạng Là bản đồ địa hình có thể hiện một số nội dung địa chính bao gồm: ranh giới các thửa đất, chủ sử dụng đất; các chỉ giới về quy hoạch; ranh giới sử dụng đất theo các quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có). Bản đồ hiện trạng được lập để làm hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác quy hoạch đô thị và nông thôn, công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố 32/2011/QĐ-UBND
298 Bản đồ hiện trạng là các bản đồ thể hiện trạng thái môi trường theo một hay nhiều thông số đặc trưng cho môi trường không khí, nước mặt lục địa, nước biển tại một thời điểm nhất định. Trên bản đồ cần biểu thị chất lượng môi trường theo thành phần môi trường, mức độ ô nhiễm, ranh giới vùng ô nhiễm, thông số gây ô nhiễm, nồng độ/quy mô ô nhiễm, mức độ lan tỏa,… 17/2011/TT-BTNMT
299 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Hết hiệu lực
là bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm xác định, được lập theo đơn vị hành chính 13/2003/QH11
299 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất tại một thời điểm xác định, được lập theo từng đơn vị hành chính 45/2013/QH13
300 Bản đồ mạng lưới các điểm quan trắc là một loại bản đồ môi trường. Trên bản đồ thể hiện mạng lưới các điểm quan trắc về vị trí, tên (hoặc số hiệu) các điểm quan trắc, tần số quan trắc, các thông số quan trắc. 17/2011/TT-BTNMT

« Trước1234567891011121314151617181920Tiếp »

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.74.69