Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng => HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Tải về Ấn vào đây để tạo hợp đồng này

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

 

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

 

 

 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 

Chúng tôi gồm có:

 

Bên tng cho (sau đây gi là bên A) (1):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

Bên được tng cho (sau đây gi là bên B) (1):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

 

Hai bên đồng ý thc hin vic tng cho quyn s dng đất và tài sn gn lin vi đất theo các tho thun sau đây :

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI  SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

TẶNG CHO

 

1. Quyn s dng đất

Quyn s dng đất ca bên A đối vi tha đất theo ...........................................

............................................................................................................................... (2),

c th như sau:

 

- Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bản đồ số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)

- Hình thức sử dụng:

                            + Sử dụng riêng: ..................................... m2

                            + Sử dụng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

 

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................

......................................................................................................................................

 

2. Tài sn gn lin vi đất là (3) :.........................

........................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

Giy t v quyn s hu tài sn có: ....................................................................

.................................................................................................................................(4)

 

Giá tr quyn s dng đất và tài sn gn lin vi đất nêu trên là .........................

..............................................đồng

(bng ch: ..................................................................................đồng Vit Nam)

 

..............................................................................................................................

.................................................................................................................................(6)

 

 

ĐIỀU 2

VIỆC GIAO ĐĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,

ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 

1. Bên A có nghĩa v giao tha đất và tài sn gn lin vi đất nêu ti Điu 1 của Hợp đồng này cùng giy t v quyn s dng đất, giấy t v quyn s hu tài sn gn lin vi đất cho bên B vào thi đim ............................................................

             

2. Bên B có nghĩa v đăng ký quyn s dng đất, đăng ký quyền s hữu tài sản gắn liền với đất ti cơ quan có thm quyn theo quy định ca pháp lut.

             

ĐIỀU 3

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

 

Thuế, l phí liên quan đến vic tng cho quyn s dng đất và tài sn gn lin vi đất theo Hp đồng này do bên ............................. chu trách nhim np.

 

ĐIỀU 4

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 5

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B chu trách nhim trước pháp lut v nhng li cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

1.1. Nhng thông tin v nhân thân, v tha đất và tài sn gn lin vi đất đã ghi trong Hp đồng này là đúng s tht;

1.2. Tha đất thuc trường hp được tng cho quyn s dng đất theo quy định ca pháp lut;

1.3. Ti thi đim giao kết Hp đồng này: 

a) Tha đất và tài sn gn lin vi đất không có tranh chp;

b) Quyn s dng đất và tài sn gn lin vi đất không b kê biên để bo đảm thi hành án;

1.4. Vic giao kết Hp đồng này hoàn toàn t nguyn, không b la di, không bị ép buộc;

1.5. Thc hin đúng và đầy đủ các tho thun đã ghi trong Hp đồng này.

 

2. Bên B cam đoan:

2.1. Nhng thông tin v nhân thân đã ghi trong Hp đồng này là đúng s tht;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

2.3. Vic giao kết Hp đồng này hoàn toàn t nguyn, không b la di, không bị ép buc;

2.4. Thc hin đúng và đầy đủ các tho thun đã ghi trong Hp đồng này.

 

ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bên đã hiu rõ quyn, nghĩa v, li ích hp pháp ca mình và hu qu pháp lý ca vic giao kết Hp đồng này.

                           

                           

Bên A

(Ký và ghi rõ h tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ h tên)(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................)

tại .....................................................................................................................(12),

tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..........,

tỉnh/thành phố ..............................................

 

CÔNG CHỨNG:

 

- Hp đồng tng cho quyn s dng đất và tài sn gn lin vi đất được giao kết gia bên A là ..................................................................................................... và

bên B là ........…….................................................................…….............................;

các bên đã t nguyn tho thun giao kết hp đồng;

             

- Ti thi đim công chng, các bên đã giao kết hp đồng có năng lc hành vi dân s phù hp theo quy định ca pháp lut;

             

- Ni dung tho thun ca các bên trong hp đồng không vi phm điu cm ca pháp lut, không trái đạo đức xã hi;

 

- ............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................(13)

 

- Hp đồng này được làm thành .......... bn chính (mi bn chính gm ....... t, ........trang), giao cho:

              + Bên A ...... bn chính;

              + Bên B ....... bn chính;

              Lưu ti Phòng Công chng mt bn chính.

 

              S................................, quyn s ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng du và ghi rõ h tên)

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

5

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30