Loading...

Kết cấu hạ tầng hàng hải

Hỏi đáp pháp luật Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được thanh lý trong các trường hợp nào?

Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được thanh lý trong các trường hợp nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quang Lâm. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được thanh lý trong các trường hợp nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được thanh lý theo những hình thức nào?

Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được thanh lý theo những hình thức nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Vinh. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được thanh lý theo những hình thức nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm những giấy tờ, tài liệu nào?

Hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đức Long. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định ra sao?

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập, tôi là Tuấn Ngọc. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là trình tự, thủ tục thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trình tự, thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Trình tự, thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đình Thi. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là trình tự, thủ tục xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thuỵ Bình. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định ra sao?  Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoài Thu. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Việc báo cáo tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định ra sao?

Việc báo cáo tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quốc Trưởng. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về chế độ báo cáo tài sản về kết cấu hạ tầng hàng hải. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc báo cáo tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định ra sao?

Cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quốc Anh. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về chế độ báo cáo tài sản về kết cấu hạ tầng hàng hải. Nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định ra sao? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thẩm quyền quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Thẩm quyền quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Phương Thanh. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, có thắc mắc mong muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là thẩm quyền quyết định bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đề nghị bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm những giấy tờ, tài liệu nào?

Hồ sơ đề nghị bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Anh Đức. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, có thắc mắc mong muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là hồ sơ đề nghị bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trình tự, thủ tục bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định như thế nào?

Trình tự, thủ tục bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Phương Thanh. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, có thắc mắc mong muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là trình tự, thủ tục bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Việc bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được áp dụng trong các trường hợp nào?

Việc bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được áp dụng trong các trường hợp nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Quang Đăng. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, có thắc mắc mong muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc bán tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được áp dụng trong các trường hợp nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định như thế nào?

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Kim Ngân. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, có thắc mắc mong muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm những giấy tờ, tài liệu nào?

Hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Tuấn. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, có thắc mắc mong muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm những giấy tờ, tài liệu nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đình Tùng. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, có thắc mắc mong muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được điều chuyển trong các trường hợp nào?

Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được điều chuyển trong các trường hợp nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Văn Quân. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, có thắc mắc mong muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được điều chuyển trong các trường hợp nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Trình tự, thủ tục thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải trong trường hợp tự nguyện trả lại tài sản

Trình tự, thủ tục thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải trong trường hợp tự nguyện trả lại tài sản được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Thành Tuấn. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, có thắc mắc mong muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là trình tự, thủ tục thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải trong trường hợp tự nguyện trả lại tài sản được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm những hình thức xử lý nào?

Hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm những hình thức xử lý nào? Xin chào Ban biên tập. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, có thắc mắc mong muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải gồm những hình thức xử lý nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp pháp luật Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải bị thu hồi trong các trường hợp nào?

Tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải bị thu hồi trong các trường hợp nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Văn Quân. Đang tìm hiểu quy định của pháp luật về xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, có thắc mắc mong muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải bị thu hồi trong các trường hợp nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào