Đáp án Đợt 2 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về dân chủ ở cơ sở, căn cước, bạo lực gia đình năm 2024?

Đáp án Đợt 2 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về dân chủ ở cơ sở, căn cước, bạo lực gia đình năm 2024? Trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước được quy định như thế nào?

Đáp án Đợt 2 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về dân chủ ở cơ sở, căn cước, bạo lực gia đình năm 2024?

Thực hiện Kế hoạch 614/KH-HĐPH năm 2024 Tải về của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024;

Quyết định 53/QĐ-HĐPH năm 2024 Tải về của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

(1) Nội dung thi

- Đợt 1: Tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

(Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2018, Luật Tiếp công dân 2013)

- Đợt 2: Tìm hiểu pháp luật về dân chủ ở cơ sở, căn cước, bạo lực gia đình.

(Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022; Luật Căn cước 2023; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022).

(2) Thời gian tổ chức

- Đợt 1: Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 15/5/2024.

- Đợt 2: Từ ngày 15/6/2024 đến ngày 15/7/2024.

(3) Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ http://timhieuphapluat.binhthuan.gov.vn hoặc truy cập qua liên kết trên tại Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Dưới đây là Đáp án Đợt 2 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về dân chủ ở cơ sở, căn cước, bạo lực gia đình năm 2024:

Câu 1:

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

(xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình)

Câu 2:

12 chữ số

(Số định danh cá nhân của công dân Việt Nam)

Câu 3:

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, tập hợp thông tin của công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch được số hóa, chuẩn hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Câu 4:

Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; Dòng chữ “CĂN CƯỚC””; ảnh khuôn mặt; số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quốc tịch; nơi cư trú; ngày, tháng, năm cấp thẻ; ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng; nơi cấp: Bộ Công an

(Thông tin được in trên thẻ căn cước)

Câu 5:

“Căn cước” là thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, nhân dạng và sinh trắc học của một người.

Câu 6:

Có từ hai phần ba tổng số đại diện hộ gia đình trở lên trong thôn, tổ dân phố tán thành.

(Thông qua Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng trong phạm vi địa bàn cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí, tài sản, công sức)

Câu 7:

Thẻ căn cước không được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép người dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau.

(Giá trị sử dụng của thẻ căn cước)

Câu 8:

Hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.

(Bạo lực gia đình)

Câu 9:

Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

(Không thuộc nội dung cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định)

Câu 10:

Ưu tiên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực gia đình là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc.

(Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình)

Câu 11:

Có ít nhất một phần ba tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị cùng đề nghị.

(Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị bàn và quyết định các nội dung quy định tại Điều 49 của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động)

Câu 12:

- Tham gia bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.

- Báo tin, tố giác ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này.

- Tham gia các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng.

(Cá nhân khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình phải có trách nhiệm)

Câu 13:

Dự thảo quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành là công dân trên địa bàn cấp xã.

(Không thuộc nội dung Nhân dân bàn và quyết định)

Câu 14:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

(Thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước)

Câu 15:

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi.

(Phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước)

Câu 16:

Khi công dân đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

(Độ tuổi đổi thẻ Căn cước)

Câu 17:

Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình.

(Không phải là hành vi bạo lực gia đình)

Câu 18:

Không quá 04 tháng.

(Tòa án nhân dân đang thụ lý hoặc giải quyết vụ án dân sự giữa người bị bạo lực gia đình và người có hành vi bạo lực gia đình tự mình ra quyết định cấm tiếp xúc khi cần bảo vệ tính mạng của người bị bạo lực gia đình)

Câu 19:

Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực của thành viên gia đình.

Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc; không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em.

Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý.

(Hành vi bạo lực gia đình)

Câu 20:

30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.

(Thời gian Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông tin về đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền địa phương cấp xã trực tiếp thu)

Câu 21:

Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

(Quyền của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở)

Câu 22:

Số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; ảnh khuôn mặt; vân tay.

(Danh tính điện tử của công dân Việt Nam)

Đáp án Đợt 2 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về dân chủ ở cơ sở, căn cước, bạo lực gia đình năm 2024?

Đáp án Đợt 2 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về dân chủ ở cơ sở, căn cước, bạo lực gia đình năm 2024? (Hình từ Internet)

Trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước được quy định như thế nào?

Theo Điều 6 Luật Căn cước 2023 quy định như sau:

- Thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước đầy đủ, chính xác, kịp thời.

- Niêm yết công khai và hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan đến căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

- Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về người dân khi được cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu theo quy định của pháp luật.

- Cấp, quản lý căn cước điện tử; cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước theo quy định của Luật Căn cước 2023.

- Quản lý về định danh và xác thực điện tử.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về căn cước theo quy định của pháp luật.

Các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến căn cước gồm những hành vi nào?

Theo Điều 7 Luật Căn cước 2023 quy định như sau:

- Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật.

- Giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật.

- Nhũng nhiễu, gây phiền hà, phân biệt đối xử khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

- Làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về căn cước, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung cấp không chính xác, cung cấp trái quy định của pháp luật các thông tin, tài liệu về căn cước hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước.

- Không thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước theo quy định: công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

- Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi khác gây cản trở, rối loạn hoạt động của cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

- Làm giả, sửa chữa, cố ý làm sai lệch nội dung thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước; chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước của người khác;

Thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; sử dụng thẻ căn cước giả, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả.

- Truy nhập, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán hoặc thực hiện các hoạt động khác liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử trái quy định của pháp luật.

- Khai thác, chia sẻ, mua, bán, trao đổi, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Tìm hiểu Pháp luật
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tìm hiểu Pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch vạn niên 2024 - Lịch âm 2024: Xem chi tiết, đầy đủ nhất cả năm 2024? Còn mấy ngày nữa đến Tết âm lịch 2025?
Hỏi đáp Pháp luật
Lịch âm hôm nay 2024 - âm lịch hôm nay - xem lịch âm, dương 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đề xuất giải pháp cụ thể xây dựng Thủ đô gắn với việc thực hiện tiêu chí Văn Hiến?
Hỏi đáp Pháp luật
Chất độc xyanua thường được sử dụng để làm gì? Khi nhiễm chất độc xyanua thì có các triệu trứng lâm sàng gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Chất xyanua độc như thế nào? Chỉ cần bao nhiêu lượng chất độc xyanua có thể giết chết một người?
Hỏi đáp Pháp luật
Chất độc xyanua là gì? Chất độc xyanua có mùi gì? Chất xyanua dùng để làm gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Theo Chỉ thị 30-CT/TU tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân Thủ đô như thế nào để phù hợp với truyền thống văn hiến của Thủ đô?
Hỏi đáp Pháp luật
Xem lịch âm 2024 - Lịch âm hôm nay ngày mai - Chi tiết, đầy đủ cho cả năm?
Hỏi đáp Pháp luật
Mất bao lâu để Xyanua gây tử vong? Ngộ độc xyanua qua đường tiêu hoá có thể cấp cứu được không?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 23 tháng 7 năm 2024 là ngày bao nhiêu âm lịch, ngày thứ mấy? Người lao động có được nghỉ hưởng nguyên lương ngày này không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tìm hiểu Pháp luật
Tạ Thị Thanh Thảo
1,213 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tìm hiểu Pháp luật
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào