Đáp án tuần 4 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La năm 2024?

Đáp án tuần 4 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La năm 2024? Xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở được quy định như thế nào?

Đáp án tuần 4 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La năm 2024?

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở” tỉnh Sơn La năm 2024 tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến hằng tuần trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ https://sonla.gov.vn hoặc truy cập trực tiếp vào chuyên trang cuộc thi https://thitructuyendanchuocoso.sonla.gov.vn.

Nội dung Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La năm 2024 bao gồm:

- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022;

- Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở;

- Nghị định 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Tuần 4 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La năm 2024 diễn ra từ 0h00 ngày 24/06/2024 đến 22h00 ngày 30/06/2024.

Dưới đây là Đáp án tuần 4 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La năm 2024:

Câu 1:

- Tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị trực tiếp hoặc qua hòm thư góp ý của tổ chức, cá nhân có liên quan đến phạm vi kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân

- Làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan để thu thập thông tin, tài liệu, phân tích, đối chiếu, tổng hợp thông tin và đánh giá, làm rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, xác minh đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị bằng văn bản. Trường hợp phát hiện người có hành vi vi phạm pháp luật thì kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

(Phương thức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn)

Câu 2:

- Làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

- Tuân thủ theo quy định của pháp luật; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, không gây cản trở, ảnh hưởng đến việc triển khai, thực hiện chương trình, dự án.

(Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng)

Câu 3:

Đại diện người dân trên địa bàn thôn, tổ dân phố nơi có chương trình, dự án.

(Thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng)

Câu 4:

Do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã quyết định nhưng không quá 05 người.

(Cơ quan quyết định số lượng thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng là đại diện người dân trên địa bàn thôn, tổ dân phố nơi có chương trình, dự án)

Câu 5:

- Tổ chức kiểm tra, giám sát trực tiếp tại nơi thực hiện chương trình, dự án. Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị bằng văn bản. Trường hợp phát hiện các vấn đề vi phạm hoặc có các kiến nghị khác về các chương trình, dự án trong quá trình giám sát, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chủ động thu thập, thông tin, tài liệu để tiến hành phân tích, đối chiếu và tổng hợp, đánh giá tính xác thực, sự phù hợp khi thực hiện chương trình, dự án; nội dung phản ánh, kiến nghị của Nhân dân về chương trình, dự án trên địa bàn.

- Tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp hoặc qua hòm thư góp ý của công dân, tổ chức, cá nhân có liên quan đến chương trình, dự án thuộc phạm vi kiểm tra, giám sát của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

(Phương thức hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng)

Câu 6:

Là văn bản quy định về các quy phạm xã hội bao gồm các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư bàn và quyết định; không trái pháp luật và đạo đức xã hội; nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư và được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận.

(Hương ước, quy ước)

Câu 7:

- Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần tích cực hỗ trợ việc quản lý nhà nước bằng pháp luật.

- Bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu.

- Xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

(Mục đích xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước)

Câu 8:

Phù hợp với đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp; bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng các giá trị văn hóa mới, quy tắc ứng xử văn minh, phù hợp với đặc điểm tình hình của cộng đồng dân cư.

(Nguyên tắc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước)

Câu 9:

- Các phong tục, tập quán tốt đẹp và biện pháp hạn chế, tiến tới xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan.

- Các biện pháp, phương thức thích hợp giúp người dân trên địa bàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo đảm và phát huy quyền tự do, dân chủ của cộng đồng dân cư; động viên và tạo điều kiện để cộng đồng dân cư thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công dân.

- Các biện pháp thưởng, phạt phù hợp để bảo đảm thực hiện hương ước, quy ước nhưng không thay thế các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

(Phạm vi của hương ước, quy ước)

Câu 10:

Đề xuất của công dân được 10% trở lên tổng số hộ gia đình tại cộng đồng dân cư đồng thuận. Trường hợp đề xuất của công dân chưa đạt 10% tổng số hộ gia đình tại cộng đồng dân cư đồng thuận nhưng xét thấy có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư và được Ban công tác Mặt trận ở cộng đồng dân cư tán thành thì Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố đưa ra cộng đồng dân cư bàn và quyết định.

(Đề xuất nội dung hương ước, quy ước của công dân cư trú tại cộng đồng dân cư được Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố đưa ra cộng đồng dân cư bàn và quyết định)

Câu 11:

- Thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của hội viên, đoàn viên.

- Tham gia, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của hội viên, đoàn viên và Nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

(Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội khác trong việc thực hiện tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở sở sở)

Câu 12:

- Hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, các quyết định khác của cộng đồng dân cư được công nhận, thông qua trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện cho đến khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định.

- Trường hợp luật khác ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có quy định cụ thể về nội dung, hình thức, thời hạn, trình tự, thủ tục công khai thông tin, lấy ý kiến tham gia của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các lĩnh vực cụ thể thì thực hiện theo quy định của luật đó.

- Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, trên cơ sở các nguyên tắc được quy định tại Luật này, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ của tổ chức mình, quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

(Việc áp dụng pháp luật và quy định chuyển tiếp khi thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022)

Câu 13:

- Làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

- Tuân thủ theo quy định của pháp luật; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch; mọi ý kiến, phản ánh của người lao động được phản ánh trung thực đến tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Không được lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để kích động, dụ dỗ, lôi kéo người lao động để thực hiện các hành vi trái pháp luật.

(Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước)

Câu 14:

Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm định kỳ báo cáo Ban Chấp hành Công đoàn ở doanh nghiệp hàng quý, 06 tháng và năm hoặc khi có yêu cầu; báo cáo hằng năm tại hội nghị người lao động.

(Chế độ báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước)

Câu 15:

Giữ mối liên hệ và phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp và người lao động để kịp thời tiếp nhận ý kiến, phản ánh; tổng hợp, đối chiếu, xác minh và kiến nghị giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo đến cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

(Công tác phối hợp trong thực hiện hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước)

Câu 16:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị.

(Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kiểm tra, giám sát)

Câu 17:

- Khi phát hiện hành vi, nội dung có dấu hiệu vi phạm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật hoặc kiến nghị, phản ánh đến người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đến tổ chức Công đoàn hoặc các tổ chức đoàn thể khác mà mình là thành viên được thành lập và hoạt động ở cơ quan, đơn vị hoặc phản ánh, đề nghị Ban Thanh tra nhân dân xem xét, thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ.

- Thông qua việc kiểm tra, giám sát trực tiếp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia nhận xét, góp ý kiến về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, ban lãnh đạo, người quản lý, phụ trách trực tiếp, những người có thẩm quyền khác tại cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia ý kiến góp phần xây dựng nội bộ cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

- Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị thay mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định.

(Việc xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động)

Câu 18:

Trả lời kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kiến nghị của Công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác tại cơ quan, đơn vị.

(Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện kiểm tra, giám sát)

Câu 19:

Có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo thẩm quyền hoặc thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

(Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trong việc bảo đảm để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện việc kiểm tra, giám sát)

Câu 20:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình; chủ động, tích cực phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc xác minh, kiểm tra, giám sát đối với các nội dung mà mình đã kiến nghị, đề nghị.

(Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện kiểm tra, giám sát)

Đáp án tuần 4 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La năm 2024?

Đáp án tuần 4 Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tỉnh Sơn La năm 2024? (Hình từ Internet)

Tiêu chuẩn thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn như thế nào?

Theo Điều 37 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định tiêu chuẩn thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn như sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có hiểu biết về chính sách, pháp luật và tự nguyện tham gia Ban Thanh tra nhân dân.

- Là công dân thường trú trên địa bàn và không đồng thời là cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào?

Theo Điều 38 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn như sau:

- Kiểm tra việc thực hiện các quyết định đã được Nhân dân bàn và quyết định; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở của chính quyền địa phương cấp xã, cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

- Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó.

- Yêu cầu chính quyền địa phương cấp xã, cán bộ, công chức cấp xã cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để phục vụ việc xác minh, kiểm tra, giám sát.

- Xem xét, xác minh vụ việc cụ thể theo kiến nghị của công dân, cộng đồng dân cư.

- Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ, công chức cấp xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố khắc phục hạn chế, thiếu sót được phát hiện qua việc kiểm tra, giám sát; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, công dân;

Biểu dương những đơn vị, cá nhân có thành tích. Trường hợp phát hiện người có hành vi vi phạm pháp luật thì kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã có nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

- Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân, cộng đồng dân cư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến phạm vi kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

Tìm hiểu Pháp luật
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tìm hiểu Pháp luật
Hỏi đáp Pháp luật
Trong quá trình viếng cán bộ cấp cao tại Lễ Quốc tang, Quân nhạc sẽ cử nhạc gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Bộ Ngoại giao hướng dẫn các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Lễ viếng Quốc tang ở nước ngoài như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Lực lượng phục vụ Lễ viếng do cơ quan nào có thẩm quyền chuẩn bị?
Hỏi đáp Pháp luật
Điểm sàn Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2024 là kỷ niệm bao nhiêu năm Ngày thương binh liệt sĩ?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 28 tháng 7 là ngày gì, thứ mấy? Ngày 28 tháng 7 là ngày bao nhiêu âm? Đoàn viên công đoàn không đóng đoàn phí thì bị xử lý thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 25 tháng 7 là ngày gì, thứ mấy? Ngày 25 tháng 7 là ngày bao nhiêu âm? Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có các thành viên chính thức nào?
Hỏi đáp Pháp luật
UBND TP Hà Nội yêu cầu treo cờ rủ và dừng, hoãn các hoạt động vui chơi, giải trí trong 02 ngày Quốc tang 26-27/07/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Sự khác nhau giữa Ban Lễ tang Nhà nước và Ban Tổ chức Lễ tang của Lễ Quốc tang?
Hỏi đáp Pháp luật
Những trang báo nào được đưa tin về Lễ Quốc tang theo quy định?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tìm hiểu Pháp luật
Tạ Thị Thanh Thảo
1,256 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tìm hiểu Pháp luật
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào