10:09 | 18/05/2023
Loading...

Đã có Quyết định về cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với CSDLQG về cán bộ, công chức?

Cho tôi hỏi đã có Quyết định về cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với CSDLQG về cán bộ, công chức hay chưa? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Đã có Quyết định về cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với CSDLQG về cán bộ, công chức?

Ngày 17/5/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 356/QĐ-BNV năm 2023 về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Theo đó, mục đích của việc ban hành Quyết định về cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức là:

- Thống nhất và đồng bộ các thông điệp dữ liệu được kết nối, chia sẻ từ giữa các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý.

- Chuẩn hóa các dịch vụ cung cấp dữ liệu hướng tới một dịch vụ cung cấp cho nhiều mục đích khác nhau, nhiều cơ quan khác nhau; hạn chế phát sinh nhiều dịch vụ chia sẻ dữ liệu đặc thù.

- Đơn giản hóa quá trình vận hành việc đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện về kỹ thuật kết nối chia sẻ dữ liệu dễ dàng hơn với nhiều cơ quan, tổ chức; hạn chế việc trao đổi thủ công.

- Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức chuẩn bị sẵn các điều kiện, đảm bảo sự tương thích sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu đến Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Cán bộ, công chức, viên chức ngay từ khi thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin có liên quan đến Cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định 356/QĐ-BNV năm 2023 có hiệu lực từ ngày 30/6/2023.

Đã có Quyết định về cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với CSDLQG về cán bộ, công chức?

Đã có Quyết định về cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với CSDLQG về cán bộ, công chức? (Hình từ Internet)

Những cơ quan nào sẽ được áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với CSDLQG về cán bộ, công chức?

Tại Tiểu mục 2 Mục I Quy chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định 356/QĐ-BNV năm 2023 có quy định như sau:

Quy định chung
...
2. Đối tượng áp dụng
- Các Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập.
- Tòa án nhân dân Tối cao.
- Viện kiểm sát nhân dân.
- Văn phòng Chủ tịch nước.
- Văn phòng Quốc hội.
- Kiểm toán Nhà nước.
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.
- Các đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương và địa phương.

Theo đó, 08 nhóm cơ quan sẽ áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với CSDLQG về cán bộ, công chức. Cụ thể:

- Các Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng), cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập.

- Tòa án nhân dân Tối cao.

- Viện kiểm sát nhân dân.

- Văn phòng Chủ tịch nước.

- Văn phòng Quốc hội.

- Kiểm toán Nhà nước.

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương và địa phương.

Trách nhiệm của các cơ quan trong việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với CSDLQG về cán bộ, công chức?

Tại Điều 2 Quyết định 356/QĐ-BNV năm 2023 có quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc mã định danh phục vụ kết nối với CSDLQG về cán bộ, công chức. Cụ thể:

Đối với Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ:

- Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định tại Quy định kỹ thuật; theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện Quy định kỹ thuật; đề xuất nâng cấp phiên bản của Quy định kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế.

- Triển khai các dịch vụ đồng bộ và chia sẻ dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức cho các bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước của Bộ Nội vụ; ban hành các tài liệu đặc tả dịch vụ theo quy định.

- Phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai cung cấp dịch vụ dữ liệu qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP);

- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu kết nối, khai thác dữ liệu qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu; kiểm thử các thông điệp dữ liệu cung cấp từ dịch vụ chia sẻ dữ liệu tuân thủ quy định này.

- Đảm bảo an toàn thông tin mạng cho hệ thống khi chia sẻ dữ liệu.

Đối với Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ:

- Hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước phục vụ nghiệp vụ theo phạm vi chuyên môn.

- Theo dõi và đề xuất điều chỉnh các danh mục bảng mã dùng chung, nội dung cấu trúc dữ liệu phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ quản lý nhà nước về cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với các đơn vị liên quan đến cung cấp dịch vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu:

- Đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu qua các nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu tuân thủ đúng quy định về cấu trúc dữ liệu.

- Đảm bảo an toàn thông tin mạng cho dữ liệu được chia sẻ qua nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu.

Đối với đơn vị cung cấp dữ liệu, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước:

- Đảm bảo dữ liệu được cung cấp và khai thác tuân thủ đúng quy định tại Quy định kỹ thuật.

- Phản hồi các vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng Quy định kỹ thuật này về Bộ Nội vụ để có phương án xử lý.

- Kiểm tra, kiểm thử sự tương thích về việc tiếp nhận, xử lý các thông điệp dữ liệu theo Quy định kỹ thuật này trước khi thực hiện kết nối khai thác dữ liệu.

- Đảm bảo và chịu trách nhiệm về an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin của mình khi kết nối, khai thác dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cán bộ

Huỳnh Minh Hân

Cán bộ
Hỏi đáp mới nhất về Cán bộ
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn khai mẫu 2c bnv 2008 sơ yếu lý lịch cán bộ công chức chuẩn xác nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Cán bộ thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo không bị xử lý trách nhiệm trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguyên tắc khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung?
Hỏi đáp Pháp luật
Kế hoạch đề xuất đổi mới, sáng tạo trong việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động gồm những nội dung cơ bản nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu thẻ cán bộ công chức viên chức mới nhất 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có phải là người luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật không?
Hỏi đáp Pháp luật
Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm tại cơ quan cũ đã chuyển công tác có còn bị xử lý kỷ luật không?
Hỏi đáp Pháp luật
Người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức có các biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nào thì cán bộ xã được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Cán bộ có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào