12:55 | 03/05/2023
Loading...

Hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023?

Cho tôi hỏi phong trào thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ có phải là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi năm 2023 không? Nhờ tư vấn!

Hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi năm 2023?

Ngày 26/4/2023, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch 1944/KH-BNV năm 2023 thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, góp phần đẩy mạnh Chuyển đổi số của ngành Nội vụ năm 2023".

Theo đó, yêu cầu của phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, góp phần đẩy mạnh Chuyển đổi số của ngành Nội vụ năm 2023" được đề ra là:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị và từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa của công tác chuyển đổi số, đặc biệt là việc hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành nội vụ;

- Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm tiên phong đi đầu trong công tác chuyển đổi số để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của mỗi đơn vị.

- Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nâng cao nhận thức về mục tiêu, yêu cầu, nội dung và tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi của năm 2023.

- Mỗi đơn vị, cá nhân phải đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong chương trình, kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đồng thời đưa phần mềm/cơ sở dữ liệu vào vận hành, khai thác và sử dụng có hiệu quả.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi năm 2023? (Hình từ Internet)

Các giai đoạn thực hiện cập nhật, tích hợp, đồng bộ dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực nội vụ?

Tiết a Tiểu mục 1 Mục II Kế hoạch 1944/KH-BNV năm 2023 có đưa ra các giai đoạn thực hiện cập nhật, tích hợp, đồng bộ dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực nội vụ như sau:

NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA
Thi đua đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số của ngành Nội vụ, hoàn thành cơ sở dữ liệu (gọi tắt là CSDL) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ. Đặc biệt là hoàn thành việc cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sơ dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (gọi tắt là CSDLQG về CBCCVC), gồm các nội dung sau:
1. Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức
a) Cập nhật, tích hợp, đồng bộ dữ liệu về CBCCVC:
- Giai đoạn 1: Tổ chức nâng cấp hệ thống thông tin/CSDL về CBCCVC, cập nhật đủ 109 trường dữ liệu về CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch” và kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý trước ngày 30/4/2023 theo điểm i, mục I, Nghị quyết 50/NQ- CP ngày 08/4/2023 của Chính phủ; hoàn thành việc cập nhật thông tin CBCCVC trên ứng dụng VneID của Bộ Công an trước 30/4/2023.
- Giai đoạn 2: Tiếp tục cập nhật dữ liệu CBCCVC của cơ quan, đơn vị đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” và kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý trước ngày 31/12/2023.
...

Theo đó, việc thực hiện cập nhật, tích hợp, đồng bộ dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực nội vụ được chia thành 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1:

+ Tổ chức nâng cấp hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức. Cập nhật đủ 109 trường dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch” và kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý trước ngày 30/4/2023

+ Hoàn thành việc cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức trên ứng dụng VneID của Bộ Công an trước 30/4/2023.

Giai đoạn 2:

Tiếp tục cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” và kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức do Bộ Nội vụ quản lý trước ngày 31/12/2023.

Mục đích của phong trào thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, góp phần đẩy mạnh Chuyển đổi số của ngành Nội vụ năm 2023?

Tại Tiểu mục 1 Mục 1 Kế hoạch 1944/KH-BNV năm 2023 có đề cập đến mục đích của phong trào thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, góp phần đẩy mạnh Chuyển đổi số của ngành Nội vụ năm 2023 như sau:

- Nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác Chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý trong các lĩnh vực của Bộ, của ngành Nội vụ, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, chính quyền, thay đổi lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức;

- Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tiết kiệm chi phí trong các cơ quan nhà nước, giúp minh bạch hóa công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng mục tiêu xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân của Bộ, ngành, địa phương trong việc hoàn thành cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận công nghệ mới, bắt kịp với quá trình chuyển đổi số, đổi mới tư duy phù hợp với chuyển đổi số, môi trường số của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tiến trình xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cán bộ

Huỳnh Minh Hân

Cán bộ
Hỏi đáp mới nhất về Cán bộ
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn khai mẫu 2c bnv 2008 sơ yếu lý lịch cán bộ công chức chuẩn xác nhất?
Hỏi đáp Pháp luật
Cán bộ thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo không bị xử lý trách nhiệm trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nguyên tắc khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung?
Hỏi đáp Pháp luật
Kế hoạch đề xuất đổi mới, sáng tạo trong việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động gồm những nội dung cơ bản nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu thẻ cán bộ công chức viên chức mới nhất 2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có phải là người luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật không?
Hỏi đáp Pháp luật
Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm tại cơ quan cũ đã chuyển công tác có còn bị xử lý kỷ luật không?
Hỏi đáp Pháp luật
Người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức có các biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nào thì cán bộ xã được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Cán bộ có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào