01:55 | 18/04/2023
Loading...

Các công việc thực hiện hợp đồng về hỗ trợ và phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động gồm những gì?

Các công việc thực hiện hợp đồng về hỗ trợ và phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp gồm những gì? Ai có thẩm quyền ký kết thực hiện hợp đồng? Câu hỏi của anh Thủy (Bắc Ninh)

Các công việc thực hiện hợp đồng về hỗ trợ và phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động gồm những gì?

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định về các công việc thực hiện hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Các công việc thực hiện hợp đồng
1. Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan, gồm:
a) Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
c) Công việc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
2. Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức, gồm:
a) Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;
b) Lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;
c) Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ở Trung ương theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.
3. Các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Như vậy, các công việc thực hiện hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp khi quy định theo nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ áp dụng chế độ theo pháp luật lao động, dân sự và quy định khác có liên quan bao gồm:

- Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;

- Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ xe; bảo trì, bảo dưỡng, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị;

- Công việc hỗ trợ, phục vụ khác không được xác định là công chức, viên chức.

Các công việc thực hiện hợp đồng về hỗ trợ và phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp gồm những gì?

Các công việc thực hiện hợp đồng về hỗ trợ và phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp gồm những gì? (Hình từ Internet)

Người có thẩm quyền ký kết thực hiện hợp đồng công việc hỗ trợ và phục vụ

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định về thẩm quyền ký kết hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ như sau:

Thẩm quyền ký kết hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ
1. Đối với cơ quan hành chính: Người đứng đầu cơ quan hành chính mà cơ quan hành chính này được xác định là đầu mối được giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính từ ngân sách nhà nước là người có thẩm quyền ký hợp đồng và quyết định số lượng hợp đồng hoặc có thể phân cấp, ủy quyền bằng văn bản cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc hoặc trực thuộc thực hiện.
2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là người có thẩm quyền ký hợp đồng. Trường hợp không trực tiếp ký hợp đồng thì có thể ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị thuộc hoặc trực thuộc thực hiện. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản.

Như vậy, thẩm quyền ký kết hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ và phục vụ cho từng cơ quan như sau:

- Cơ quan hành chính: Người đứng đầu cơ quan hành chính xác định là đầu mối được giao biên chế và kinh phí quản lý hành chính từ ngân sách nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng và quyết định số lượng hợp đồng, có thể phân cấp, ủy quyền bằng văn bản cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc;

- Đơn vị sự nghiệp công lập: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập là người có thẩm quyền ký hợp đồng, nếu không trực tiếp ký có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị thuộc/trực thuộc.

Kinh phí thực hiện ký kết hợp đồng về công việc hỗ trợ và phục vụ lấy từ nguồn nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 111/2022/NĐ-CP quy định về kinh phí thực hiện hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện ký kết hợp đồng tại Nghị định này quy định như sau:
1. Đối với hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ tại:
a) Cơ quan hành chính: Kinh phí thực hiện hợp đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu khác (nếu có); nằm ngoài quỹ lương của cơ quan, đơn vị;
b) Đơn vị nhóm 1 và đơn vị nhóm 2: Kinh phí thực hiện hợp đồng được bảo đảm từ nguồn kinh phí tự bảo đảm của đơn vị theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
...

Như vậy, kinh phí thực hiện ký kết hợp đồng về công việc hỗ trợ và phục vụ tại từng cơ quan như sau:

- Cơ quan hành chính: từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu khác (nếu có); nằm ngoài quỹ lương của cơ quan, đơn vị;

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Kinh phí thực hiện hợp đồng được bảo đảm từ nguồn kinh phí tự bảo đảm của đơn vị theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Hợp đồng lao động

Đào Phương Nga

Hợp đồng lao động
Hỏi đáp mới nhất về Hợp đồng lao động
Hỏi đáp Pháp luật
Khi nào hợp đồng lao động dưới 01 tháng bằng lời nói không có hiệu lực?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập đi làm việc ở nước ngoài mới nhất hiện nay?
Hỏi đáp Pháp luật
Hợp đồng nhận lao động thực tập đi làm ở nước ngoài phải có những nội dung gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được ký 03 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn không?
Hỏi đáp Pháp luật
Các bên có thể thỏa thuận hiệu lực của hợp đồng lao động bắt đầu từ khi nào không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty chấm dứt hợp đồng trước thời hạn bồi thường bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Nội dung về đào tạo lao động có bắt buộc phải ghi vào hợp đồng lao động?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động nào được công đoàn cấp trên hỗ trợ khi bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do công ty bị cắt giảm đơn hàng?
Hỏi đáp Pháp luật
Phụ lục hợp đồng có được dùng để gia hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn đã kết thúc lần thứ hai không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ xin việc đầy đủ năm 2023 cần những giấy tờ gì?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Hợp đồng lao động có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào