14:55 | 12/04/2023
Loading...

Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023?

Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm từ năm 2023?

Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023?

Tại Điều 13 Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH năm 2022 sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Quyết định 615/QĐ-BHXH năm 2023 như sau:

- Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc Mẫu số 02-NT. Tải Hợp đồng mẫu nguyên tắc tại đây

Ngoài ra, quyết định còn sửa đổi, bổ sung Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT Mẫu số 02- UQ kèm theo và Thẻ nhân viên thu BHXH, BHYT

Mẫu số 05-UQ kèm theo.

Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023?

Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023? (Hình từ Internet)

Bổ sung thêm 01 trách nhiệm mới của BHXH huyện từ năm 2023?

Tại khoản 5 Điều 1 Quyết định 615/QĐ-BHXH năm 2023 có quy định như sau:

Bổ sung điểm 1.6 khoản 1 Điều 15 như sau:
“1.6. Kiểm tra, rà soát nhằm ngăn chặn, xử lý các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị có hành vi cộng tác với tổ chức dịch vụ với mục đích hưởng lợi cá nhân, gây bất bình đẳng trong hoạt động ủy quyền thu BHXH, BHYT trên địa bàn”.

Tại khoản 1 Điều 15 Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH năm 2022 quy định trách nhiệm của BHXH huyện như sau:

Trách nhiệm BHXH tỉnh/huyện
1. BHXH huyện
1.1. Rà soát, thông báo, gửi Thư mời/giấy mời đến các tổ chức dịch vụ trên địa bàn thông báo về việc phối hợp tổ chức triển khai thu, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng thông qua Hợp đồng ủy quyền. Quản lý hoạt động dịch vụ thu BHXH, BHYT đối với Tổ chức dịch vụ trên địa bàn.
1.2. Phối hợp quản lý hoạt động dịch vụ thu BHXH, BHYT của Tổ chức dịch vụ do BHXH tỉnh, BHXH huyện khác ký Hợp đồng theo phân cấp và theo chỉ đạo của BHXH tỉnh.
1.3. Giao chỉ tiêu kế hoạch thu hàng tháng, quý, năm cho Tổ chức dịch vụ.
1.4. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Tổ chức dịch vụ thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
1.5. Định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Tổ chức dịch vụ trên địa bàn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
2. BHXH tỉnh
2.1. Thực hiện các trách nhiệm tương tự BHXH huyện tại khoản 1 Điều này.
2.2. Niêm yết thông tin Tổ chức dịch vụ, danh sách nhân viên thu của Tổ chức dịch vụ trên cổng thông tin điện tử và tại các Điểm thu để người dân tiện liên hệ.
2.3. Định kỳ đánh giá kết quả hoạt động của Tổ chức dịch vụ, đề xuất hoặc thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền.
...

Như vậy, BHXH huyện có thêm 01 trách nhiệm mới là kiểm tra, rà soát nhằm ngăn chặn, xử lý các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị có hành vi cộng tác với tổ chức dịch vụ với mục đích hưởng lợi cá nhân, gây bất bình đẳng trong hoạt động ủy quyền thu BHXH, BHYT trên địa bàn.

Sửa đổi trách nhiệm Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ BHXH và BHYT?

Tại khoản 1 Điều 16 Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH năm 2022 sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Quyết định 615/QĐ-BHXH năm 2023 có quy định trách nhiệm của Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ như sau:

(1) Tham mưu Lãnh đạo Ngành thông báo, gửi thư mời/giấy mời, thẩm định hồ sơ đối với Tổ chức dịch vụ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh, trình Lãnh đạo Ngành ký Hợp đồng nguyên tắc.

(2) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra BHXH tỉnh ký Hợp đồng ủy quyền.

(3) Phối hợp Trường đào tạo nghiệp vụ BHXH và các đơn vị có liên quan xây dựng khung chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn lần đầu, thường xuyên và nâng cao cho nhân viên của Tổ chức dịch vụ trình Lãnh đạo Ngành phê duyệt.

(4) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện bồi dưỡng, tập huấn lần đầu và bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên của BHXH tỉnh.

(5) Đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động của Tổ chức dịch vụ; đề xuất khen thưởng, kỷ luật tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

(6) Cập nhật thông tin của Tổ chức dịch vụ, nhân viên thu vào phần mềm quản lý trên toàn quốc.

Quy định về xét tặng Bằng khen của BHXH như thế nào?

Tại Điều 17 Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH năm 2022 có quy định khen thưởng BHXH như sau:

- Khen thưởng của BHXH tỉnh

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tỉnh xem xét, lựa chọn khen thưởng Tổ chức dịch vụ theo quy định của BHXH Việt Nam.

- Khen thưởng của BHXH Việt Nam

+ Khen thưởng hằng năm: Trên cơ sở đề nghị của BHXH tỉnh đối với Tổ chức dịch vụ đạt thành tích xuất sắc nhất, BHXH Việt Nam xem xét tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

+ Khen thưởng đột xuất: Đối với các đợt phát động phong trào thi đua do ngành BHXH Việt Nam phát động, căn cứ tiêu chuẩn cụ thể và thành tích đạt được, BHXH tỉnh đề nghị xét khen thưởng các Tổ chức dịch vụ, nhân viên thu.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bảo hiểm xã hội

Lương Thị Tâm Như

Bảo hiểm xã hội
Hỏi đáp mới nhất về Bảo hiểm xã hội
Hỏi đáp Pháp luật
Người ra nước ngoài định cư được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng không?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2023 bảo hiểm xã hội có được rút một lần không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hoàn thiện, trình Quốc hội Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) thông qua tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15?
Hỏi đáp Pháp luật
Tăng cường rà soát và thực hiện các biện pháp phòng chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế?
Hỏi đáp Pháp luật
Làm mất sổ bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của mình không?
Hỏi đáp Pháp luật
Có phải ghi thông tin về bảo hiểm xã hội vào hợp đồng lao động?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy trình xử lý người sử dụng lao động có hành vi làm hư hỏng sổ bảo hiểm xã hội của người lao động tại TP HCM?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động bị xử lý kỷ luật có được đóng BHXH?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2023-2028?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Bảo hiểm xã hội có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào