09:17 | 03/04/2023
Loading...

Khi nào người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam?

Khi nào người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Khi nào người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam?

Tại điểm g khoản 1 Điều 6 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 có quy định quyền, nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

Quyền, nghĩa vụ của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
1. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có các quyền sau đây:
a) Được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Việt Nam về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chính sách, pháp luật và phong tục, tập quán của nước tiếp nhận lao động có liên quan đến người lao động; quyền, nghĩa vụ của các bên khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
b) Được tư vấn, hỗ trợ để thực hiện quyền, nghĩa vụ và hưởng lợi ích trong hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo nghề;
c) Hưởng tiền lương, tiền công, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động và quyền lợi, chế độ khác theo hợp đồng lao động; chuyển về nước tiền lương, tiền công, thu nhập, tài sản hợp pháp khác của cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận lao động;
d) Được bảo hộ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận lao động, pháp luật và thông lệ quốc tế;
đ) Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài;
e) Hưởng chính sách hỗ trợ về lao động, việc làm và quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định của pháp luật;
g) Không phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập cá nhân hai lần ở Việt Nam và ở nước tiếp nhận lao động nếu Việt Nam và nước đó đã ký hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp định tránh đánh thuế hai lần;
h) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
i) Được tư vấn và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp sau khi về nước và tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm lý xã hội tự nguyện.
...

Như vậy, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không cần phải đóng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam nếu đã thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội ở nước ngoài và giữa Việt Nam và nước tiếp nhận lao động đó đã ký hiệp định về bảo hiểm xã hội.

Khi nào người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam?

Khi nào người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam? (Hình từ Internet)

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ thì mức đóng BHXH bắt buộc là bao nhiêu?

Tại điểm 1.7 khoản 1 Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 có quy định người đi làm việc ở nước ngoài có mức đóng BHXH bắt buộc như sau:

Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
...
1.7. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc được áp dụng đối với các hợp đồng sau:
a) Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
b) Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
c) Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;
d) Hợp đồng cá nhân.

Tại điểm 1.3 khoản 1 Điều 5 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 có quy định mức đóng và trách nhiệm đóng BHXH như sau:

Mức đóng và trách nhiệm đóng theo quy định tại Điều 85, Điều 86 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
1. Mức đóng và trách nhiệm đóng của người lao động
1.1. Người lao động quy định tại Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, và Tiết b Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
1.2. Người lao động quy định tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 4, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.
1.3. Người lao động quy định tại Tiết a, c và Tiết d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4: mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đối với người lao động đã có quá trình tham gia BHXH bắt buộc; bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã hưởng BHXH một lần.
1.4. Người lao động quy định tại Điểm 1.8 Khoản 1 Điều 4: Mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động trước đó đối với người lao động đã có quá trình tham gia BHXH bắt buộc; bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã hưởng BHXH một lần.

Như vậy, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội theo một trong hai trường hợp dưới đây:

- Hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đối với người lao động đã có quá trình tham gia BHXH bắt buộc;

- Mức đóng bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã hưởng BHXH một lần.

Phương thức đóng BHXH bắt buộc của người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài được quy định như thế nào?

Tại điểm b khoản 2 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định phương thức đóng BHXH của người lao động làm việc ở nước ngoài như sau:

- Phương thức đóng được thực hiện 3 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thu, nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức quy định tại Điều này hoặc truy nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi về nước.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đóng bảo hiểm xã hội

Lương Thị Tâm Như

Đóng bảo hiểm xã hội
Hỏi đáp mới nhất về Đóng bảo hiểm xã hội
Hỏi đáp Pháp luật
Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động chưa thành niên có bằng mức đóng của người lao động bình thường không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng mức lương hưu cao nhất năm 2023 đối với lao động nam?
Hỏi đáp Pháp luật
Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội có được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức đóng bảo hiểm xã hội được tính theo nguyên tắc nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nghỉ phép có được đóng BHXH không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với quỹ hưu trí và tử tuất là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Năm 2023, người lao động đóng BHXH bao nhiêu phần trăm?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy chế phối hợp khởi kiện công ty không đóng hoặc chậm đóng BHXH cho người lao động?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng BHYT hiện nay là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách Tra cứu quá trình đóng BHXH qua VssID?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Đóng bảo hiểm xã hội có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào