09:33 | 14/10/2022
Loading...

Quy định về đấu thầu rộng rãi về mua sắm theo Hiệp định CPTPP?

Đấu thầu rộng rãi về mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP? Chỉ định thầu trong mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP? Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ trong mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP?

Đấu thầu rộng rãi về mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP?

Tại Điều 20 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định đấu thầu rộng rãi, như sau:

Đấu thầu rộng rãi
1. Đấu thầu rộng rãi là hình thức trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự.
2. Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại Điều 21 của Nghị định này.

Đấu thầu rộng rãi là hình thức trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự.

Quy định về đấu thầu rộng rãi về mua sắm theo Hiệp định CPTPP?

Quy định về đấu thầu rộng rãi về mua sắm theo Hiệp định CPTPP? (Hình từ Internet)

Chỉ định thầu trong mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP?

Theo Điều 21 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định chỉ định thầu, theo đó:

Chỉ định thầu
1. Chỉ định thầu là hình thức trong đó cơ quan mua sắm phát hành hồ sơ yêu cầu cho một hoặc một số nhà thầu hoặc gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.
2. Chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
a) Hàng hóa, dịch vụ thuộc gói thầu chỉ có thể được cung cấp từ một nhà thầu và không có hàng hóa, dịch vụ thay thế phù hợp vì một trong các lý do sau đây:
- Yêu cầu đối với một tác phẩm nghệ thuật;
- Bảo hộ quyền đối với sáng chế, bảo hộ quyền tác giả hoặc các hình thức bảo hộ độc quyền khác;
- Không có sự cạnh tranh vì lý do về mặt kỹ thuật của gói thầu;
b) Cung cấp bổ sung hàng hóa, dịch vụ từ nhà thầu đã trúng thầu hoặc các đại lý được ủy quyền của nhà thầu đó mà hàng hóa, dịch vụ bổ sung không nằm trong phạm vi của gói thầu ban đầu và việc thay đổi nhà thầu khác không thể thực hiện được vì làm phát sinh đáng kể chi phí cho cơ quan mua sắm và phải đáp ứng một hoặc các yêu cầu sau:
- Yêu cầu về tính đồng bộ, tương thích với các thiết bị, phần mềm, dịch vụ sẵn có;
- Yêu cầu về dịch vụ lắp đặt đã mua trong gói thầu trước;
- Do các điều kiện bảo hành của nhà thầu ban đầu;
c) Hàng hóa được mua trên sàn giao dịch hàng hóa;
d) Mua một nguyên mẫu hoặc một hàng hóa hay dịch vụ đầu tiên dự kiến để thử nghiệm một cách giới hạn hoặc được sản xuất theo yêu cầu của cơ quan mua sắm theo một hợp đồng cụ thể để nghiên cứu, thử nghiệm hay phát triển nguyên bản. Phát triển nguyên bản một nguyên mẫu hoặc một hàng hóa hay dịch vụ đầu tiên có thể bao gồm việc sản xuất hoặc cung ứng hạn chế để kết hợp kết quả thử nghiệm và nhằm chứng minh rằng nguyên mẫu, hàng hóa hay dịch vụ đầu tiên đó phù hợp cho mục đích sản xuất hoặc cung cấp với số lượng lớn theo các tiêu chuẩn chất lượng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, cung cấp nêu trên không bao gồm việc sản xuất hay cung cấp nhằm mục đích thương mại hoặc bù đắp chi phí nghiên cứu và phát triển. Các gói thầu tiếp theo mua sắm những hàng hóa hay dịch vụ mới sản xuất này sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này;
đ) Gói thầu được thực hiện trong các điều kiện đặc biệt thuận lợi và chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn, như mua sắm từ các hoạt động thanh lý không theo định kỳ, bán tống bán tháo, phá sản hay tiếp quản bất thường, không áp dụng chỉ định thầu cho việc mua sắm định kỳ từ các nhà thầu quen thuộc;
e) Gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển trong trường hợp việc thi tuyển được tổ chức rộng rãi, bảo đảm các mục tiêu công khai, minh bạch khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật;
g) Trường hợp khẩn cấp do các sự kiện không lường trước được mà cơ quan mua sắm không thể kịp thời thực hiện gói thầu nếu áp dụng đấu thầu rộng rãi;
h) Gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ để giải phóng mặt bằng;
i) Gói thầu đã đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển nhưng xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
- Không có nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển;
- Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng các yêu cầu cơ bản của hồ sơ mời thầu;
- Tất cả nhà thầu không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm;
- Có sự thông đồng giữa các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.
Đối với những trường hợp này, cơ quan mua sắm có thể áp dụng chỉ định thầu nhưng phải đảm bảo hồ sơ yêu cầu không thay đổi về bản chất đối với những yêu cầu cơ bản đã nêu trong hồ sơ mời thầu ban đầu.

- Chỉ định thầu là hình thức trong đó cơ quan mua sắm phát hành hồ sơ yêu cầu cho một hoặc một số nhà thầu hoặc gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.

- Chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây: Hàng hóa được mua trên sàn giao dịch hàng hóa; Mua một nguyên mẫu hoặc một hàng hóa hay dịch vụ đầu tiên dự kiến để thử nghiệm một cách giới hạn hoặc được sản xuất theo yêu cầu của cơ quan mua sắm theo một hợp đồng cụ thể để nghiên cứu, thử nghiệm hay phát triển nguyên bản.

- Gói thầu được thực hiện trong các điều kiện đặc biệt thuận lợi và chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn. Gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển. Trường hợp khẩn cấp do các sự kiện không lường trước được mà cơ quan mua sắm không thể kịp thời thực hiện gói thầu nếu áp dụng đấu thầu rộng rãi;

- Gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ để giải phóng mặt bằng; Gói thầu đã đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển.

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ trong mua sắm gói thầu theo Hiệp định CPTPP?

Căn cứ Điều 22 Nghị định 95/2020/NĐ-CP quy định phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, như sau:

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
a) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp, trừ trường hợp chỉ định thầu theo quy trình rút gọn quy định tại Điều 79 của Nghị định này;
b) Đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp.
2. Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
3. Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau: Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp, trừ trường hợp chỉ định thầu theo quy trình rút gọn; Đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ xây dựng, mua sắm hàng hóa, hỗn hợp.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Doanh nghiệp

Nguyễn Minh Tài

Doanh nghiệp
Hỏi đáp mới nhất về Doanh nghiệp
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành Nghị định 16/2023/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty thông tin tín dụng thay đổi địa chỉ trụ sở chính có cần thay đổi nội dung Giấy chứng nhận không?
Hỏi đáp Pháp luật
Quyền lợi của doanh nghiệp khi đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh là hành vi vi phạm pháp luật?
Hỏi đáp Pháp luật
Những hành vi nào là hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của doanh nghiệp bị cấm?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp xử lý kỷ luật sa thải nhân viên như thế nào là đúng luật?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở có phải đóng kinh phí công đoàn không?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp tại doanh nghiệp thì có cần đăng ký mua phần vốn góp?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Xây dựng được tư vấn viên ngành xây dựng tư vấn hỗ trợ trong các lĩnh vực nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Doanh nghiệp đang trong quá trình xử lý vi phạm hành chính mà thực hiện xong thủ tục giải thể thì có ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hay không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Doanh nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào