Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1240/BGDĐT-NGCBQLGD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 27/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1240/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo.

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức; căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

Thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 (gọi tắt là Đề án ngoại ngữ 2020), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Điều kiện đăng ký dự tuyển giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học quy định tại Điều 1, Chương I, Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

b) Theo quy định tại điểm a của mục này, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể một số yêu cầu đối với người tham gia dự tuyển giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học như sau:

- Có đủ năng lực ngôn ngữ bậc 4 đối với những người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh, bậc 5 đối với những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ 2020;

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh tiểu học do cơ sở đào tạo đã được Bộ GD&ĐT chỉ định cấp;

- Đảm bảo về năng lực ngôn ngữ và năng lực sư phạm để giảng dạy Tiếng Anh ở tiểu học.

2. Hình thức tuyển dụng

Thực hiện theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

3. Điều kiện xét tuyển đặc cách

Thực hiện theo Điều 7, Chương I, Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và những quy định sau:

- Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin;

- Có chứng chỉ năng lực Tiếng Anh cao hơn ít nhất một bậc so với yêu cầu do các cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc có chứng chỉ quốc tế còn hạn sử dụng như TOEFL, TOFIC, IELTS, FCE.

4. Định mức tiết dạy và số lượng giáo viên Tiếng Anh/lớp

a) Định mức tiết dạy của giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học thực hiện theo quy định đối với giáo viên tiểu học tại khoản 1, Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông là 23 tiết/tuần. Riêng giáo viên năm đầu tiên giảng dạy chương trình Tiếng Anh tiểu học theo quy định của Đề án ngoại ngữ 2020 được bố trí dạy không quá 18 tiết/tuần, 5 tiết còn lại dành để học tập nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và làm quen với chương trình mới. Trong trường hợp giáo viên dạy quá số tiết quy định sẽ được tính thừa giờ theo quy định hiện hành.

b) Căn cứ vào định mức tiết dạy và quy mô trường, lớp, học sinh cấp tiểu học và kế hoạch triển khai Đề án ngoại ngữ 2020 của địa phương, các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo bố trí đủ số lượng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học.

5. Chế độ cho giáo viên được tuyển dụng

a) Về đào tạo, bồi dưỡng

- Giáo viên được tạo điều kiện về thời gian và kinh phí tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở trung ương và địa phương theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở giáo dục và đào tạo để đạt chuẩn về năng lực ngôn ngữ và năng lực sư phạm, được tham gia các sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cấp phòng, cấp sở để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm;

- Được học tập để nâng cao trình độ.

b) Về chế độ, chính sách

Giáo viên tiếng Anh dạy tiểu học được hưởng mọi chế độ,chính sách như giáo viên khác dạy tiểu học trong biên chế theo các quy định hiện hành.

6. Tổ chức thực hiện

a) Các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở nội vụ và các ngành liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện/thị xã/thành phố (trực thuộc tỉnh) bố trí đủ số lượng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học.

b) Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo việc tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học đúng trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức theo các quy định của Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và Thông tư liên tịch số 47 /2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các quy định tại Điều 2,3,4,5,6,7,8,9 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

c) Sở giáo dục và đào tạo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch, giải pháp bồi dưỡng tăng cường năng lực Tiếng Anh, tăng cường năng lực sư phạm Tiếng Anh tiểu học đối với các giáo viên đang dạy hợp đồng để họ có đủ điều kiện và được ưu tiên tham gia dự tuyển.

d) Sở giáo dục và đào tạo báo cáo kết quả tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) trước thời điểm tháng 12 hàng năm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Vụ KHTC, Vụ TCCB, BPTTĐANN2020, Vụ GDTH, Thanh tra (để t/h);
- Lưu: VT, NGCBQLGD. 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1240/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/02/2013 hướng dẫn tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh dạy tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.463

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.23.215.230