Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3014/BHXH-CSXH thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Quyết định 777/QĐ-BHXH đối với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3014/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 20/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3014/BHXH-CSXH
V/v thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo quy định tại QĐ số 777/QĐ-BHXH đối với BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân.

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

 

Ngày 17/5/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 777/QĐ-BHXH kèm theo Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010. Tuy nhiên, do đặc thù về tổ chức và hoạt động của lực lượng vũ trang, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đã có công văn số 264/BHXH-CĐCS ngày 30/6/2010 và công văn số 297/BHXH-CĐCS ngày 14/7/2010, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân đã có công văn số 3696/BHXHCAND ngày 14/6/2010 và công văn số 4691/BHXHCAND ngày 14/7/2010 đề nghị được áp dụng Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH kể từ ngày 01/01/2011. Để đảm bảo phù hợp với đặc thù quản lý lao động thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, đồng thời thống nhất quản lý trong việc giải quyết các chế độ BHXH theo quy định mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện ngay theo Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH đối với các nội dung sau:

- Xác định số hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ tử tuất là số Sổ bảo hiểm xã hội.

- Xác nhận vào Sổ bảo hiểm xã hội theo quy định về nội dung đã hưởng lương hưu, BHXH một lần, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tử tuất; đục lỗ Sổ BHXH theo quy định sau khi giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH một lần và chế độ tử tuất đối với người lao động.

- Thực hiện niêm phong và gửi bảo đảm bằng đường công vụ hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đến Bảo hiểm xã hội tỉnh khi người lao động hoặc thân nhân người lao động về hưởng chế độ tại nơi cư trú (hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng bao gồm cả Sổ BHXH đã xác nhận nội dung hưởng chế độ BHXH và được đục lỗ).

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân có trách nhiệm thu hồi Sổ BHXH của người lao động đã được giải quyết hưởng lương hưu trong tháng 7/2010 (theo ngày ký quyết định) mà hồ sơ di chuyển chưa có Sổ BHXH để chuyển cho BHXH tỉnh nơi chi trả lương hưu.     

2. Đồng ý để Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân lùi thời điểm thực hiện quy định của Quyết định số 777/QĐ-BHXH từ ngày 01/01/2011 trừ các nội dung nêu tại điểm 1 công văn này; được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2010 các quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng BHXH không trái với nội dung nêu tại điểm 1 công văn này theo các văn bản trước khi Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hiệu lực thi hành.

3. Đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Căn cứ ngày ký quyết định hưởng BHXH và hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 công văn này để tiếp nhận hồ sơ, quản lý và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân chuyển đến.

- Trường hợp hồ sơ hưởng lương hưu do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân giải quyết trong tháng 7/2010 (theo ngày ký quyết định) chuyển đến mà không có Sổ BHXH thì vẫn tiếp nhận để quản lý, chi trả; đồng thời đề nghị người lao động nộp lại Sổ BHXH để thực hiện quản lý theo quy định (bao gồm cả việc đục lỗ sổ BHXH); chỉ giải quyết di chuyển hưởng lương hưu đến tỉnh khác đối với trường hợp này khi người lao động bổ sung Sổ BHXH. Nếu hết ngày 30/9/2010 mà hồ sơ hưởng lương hưu của đối tượng này vẫn thiếu Sổ BHXH thì có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân đề nghị thu hồi Sổ BHXH và chuyển lại để quản lý theo quy định.

- Về việc chi trả trợ cấp một lần khi nghỉ hưu và trợ cấp khu vực một lần đối với người được giải quyết hưởng lương hưu kể từ ngày 01/01/2007 (theo ngày ký quyết định hưởng) và bắt đầu hưởng lương hưu tại nơi cư trú ở tỉnh khác, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH (BHXH tỉnh nơi giải quyết không thực hiện chi trả các khoản trợ cấp này).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết./.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (thay báo cáo);
- Các Phó TGĐ (để biết);
- Các đơn vị thuộc BHXH VN;
- Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3014/BHXH-CSXH thực hiện giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Quyết định 777/QĐ-BHXH đối với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.409

DMCA.com Protection Status
IP: 75.101.220.230