Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 571/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 27/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 571/TTg-KTTH
V/v quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 758/BKHCN-ĐTG ngày 27 tháng 3 năm 2012 về việc quản lý hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ; ý kiến các bộ, cơ quan liên quan; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành rà soát lại Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình để sửa đổi, bổ sung những máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cần phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu và kịp thời ban hành các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng để quản lý.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, đánh giá toàn diện cơ chế quản lý chất lượng đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu so với yêu cầu thực tế; căn cứ quy định của các Luật hiện hành (Thương mại, Đầu tư, Xây dựng, Chất lượng sản phẩm, hàng hóa) để thống nhất với các Bộ, ngành liên quan thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung quy định về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ (mới và đã qua sử dụng) vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ, phân công rõ trách nhiệm quản lý của các cơ quan liên quan để thống nhất thực hiện.

4. Đồng ý tạm ngừng nhập khẩu những máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các nước đã loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương công bố cụ thể và hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KGVX, QHQT, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

PRIME MINISTER
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No.: 571/TTg-KTTH
For management of the import of machinery, equipment, lines of technology  

Hanoi, April 27, 2012

 

To:

- The Ministries: of Science and Technology, Industry and Trade, Finance, Planning and Investment, Construction, Health, Information and Communication, Transport, Agriculture and Rural Development;
- State Bank of Vietnam.

 

At proposal of the Ministry of Science and Technology at the Official Dispatch No.758/BKHCN-DTG dated March 27, 2012 on the management of the import of machinery, equipment, technological lines; opinions of the ministries, the concerned agencies; Prime Minister has the following opinions:

1. The ministries, branches review the List of products, goods which are capable of unsafe causing (List of products and goods of group 2) under the jurisdiction of the ministries and branches to amend and supplement the machinery, equipment, technological lines required to be examined their quality when importing and timely promulgate the corresponding technical regulations for management.

2. Ministry of Science and Technology reviews and assesses wholly quality control mechanism for imported machinery, equipment, technological lines compared with actual requirements; based on provisions of current law (Trade, Investment, Construction, Quality of products or goods) to unify with concerned ministries, branches to take measures to strengthen quality control of imported machinery, equipment, technological lines; in case of ultra vires, report to the Prime Minister.

3. The Ministry of Industry and Trade shall preside over and coordinate with the Ministry of Science and Technology, the concerned agencies to research, supplement regulations on management of import of machinery, equipment, technological lines (new and second hand) in the draft Decree amending and supplementing Decree No.12/2006/ND-CP dated January 23, 2006 of the Government, clearly assign management responsibilities of concerned agencies to unify the implementation.

4. Agrees to temporarily suspend the import of second hand machinery, equipment, technological lines that the countries were discarded due to obsolescence, poor quality, and environmental pollution. The Ministry of Science and Technology coordinates with the Ministry of Industry and Trade to publicize specifically and guide the implementation in accordance with the law provisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

FOR PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Hoang Trung Hai

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 571/TTg-KTTH ngày 27/04/2012 of April 27, 2012, for management of the import of machinery, equipment, lines of technology

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.702

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232