Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3737/TCHQ-GSQL về huỷ tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3737/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 06/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3737/TCHQ-GSQL
V/v: hủy tờ khai hải quan.

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo phản ánh của Hải quan một số tỉnh, thành phố về việc vướng mắc khi thực hiện thủ tục thay và hủy tờ khai hải quan đã đăng ký theo quy định tại khoản 3, Điều 9, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Thay tờ khai hải quan khác

Trình tợ thủ tục thay tờ khai hải quan khác khi thay đổi loại hình xuất khẩu, nhập khẩu theo qui định tại khoản 3, Điều 19 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ được thực hiện như sau:

1.1. Người khai hải quan có văn bản giải trình lý do đề nghị thay tờ khai hải quan khác và gửi Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai;

1.2. Lãnh đạo Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xem lý do, giải trình của người khai hải quan, nếu thấy hợp lý và không có dấu hiệu gian lận thương mại thì chấp nhận đề nghị của người khai hải quan;

1.3. Thu hồi tờ khai đã đăng ký (bản của chủ hàng);

1.4. Thực hiện việc hủy tờ khai hải quan đã đăng ký để thay tờ khai hải quan mới bằng cách gạch chéo bằng mực đỏ lên tờ khai hải quan (cả 2 bản), ký tên, đóng dấu công chức lên tờ khai hải quan được hủy;

1.5. Ghi chú trên hệ thống về việc tờ khai đã được hủy và được thay bằng tờ khai mới (ghi cụ thể số, ngày của tờ khai mới);

Cách vào hệ thống hiện nay để thực hiện việc ghi chú tờ khai hải quan bị hủy như sau:

a. Đối với các tờ khai đã được nhập máy nhưng chưa phát sinh các nghiệp vụ khác (như nhập kết quả kiểm hóa, nhập kết quả tính thuế lại):

- Tờ khai nhập khẩu: sử dụng chức năng “Cập nhật tờ khai\1. Đăng ký tờ khai nhập khẩu” tại Chương trình quản lý tờ khai (SLXNK) để hủy.

- Tờ khai xuất khẩu: sử dụng chức năng “Cập nhật tờ khai\2. Đăng ký tờ khai xuất khẩu” tại Chương trình quản lý tờ khai (SLXNK) để hủy.

b. Đối với các tờ khai đã được nhập máy và đã phát sinh các nghiệp vụ khác (như nhập kết quả kiểm hóa, nhập kết quả tính thuế lại):

- Tờ khai nhập khẩu: sử dụng chức năng “Cập nhật tờ khai\9. Đăng ký tờ khai nhập khẩu” tại Chương trình quản lý tờ khai (SLXNK) để hủy.

- Tờ khai xuất khẩu: sử dụng chức năng “Cập nhật tờ khai\A. Đăng ký tờ khai xuất khẩu” tại Chương trình quản lý tờ khai (SLXNK) để hủy.

1.6. Lưu 01 tờ khai hải quan được hủy (bản lưu của Hải quan) cùng với văn bản đề nghị thay tờ khai của người khai hải quan theo thứ tự số đăng ký tờ khai;

1.7. Đăng ký lại tờ khai hải quan mới. Chứng từ thuộc hồ sơ hải quan kèm tờ khai hải quan mới bao gồm các chứng từ thuộc hồ sơ kèm tờ khai hải quan được hủy và 01 bản gốc tờ khai được hủy (bản của người khai hải quan).

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan chịu trách nhiệm phân công và hướng dẫn công chức Hải quan thực hiện trình tự thủ tục nêu trên.

2. Hủy tờ khai hải quan:

Tờ khai đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng vì lý do naò không thể xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa hoặc tờ khai hải quan đã hết hiệu lực nhưng chưa có hàng hóa thực xuất khẩu, thực nhập khẩu thì phải tiến hành hủy tờ khai. Trình tự thủ tục hủy tờ khai hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 trên đây, trừ điểm 1.7.

Riêng việc lưu giữ tờ khai được hủy (điểm 1.6) thì phải lưu cả 02 tờ khai (bản lưu Hải quan và bản của người khai hải quan) cùng với văn bản đề nghị hủy tờ khai của người khai hải quan theo thứ tự sổ đăng ký tờ khai.

3. Hiệu lực thực hiện

Công văn này thay thế công văn số 2092/TCHQ-GSQL ngày 13/04/2007 của Tổng cục Hải quan và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Trang Web HQ;
- Lưu VT, GSQL(3)

KT. TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



 
Đặng Hạnh Thu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3737/TCHQ-GSQL về huỷ tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.254
DMCA.com Protection Status