Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 438/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 17/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 438/BXD-XL
V/v: Đăng ký Văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2008.

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 19/5/2004 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Tại điểm a khoản 2 Điều 7 của Quyết định quy định nghĩa vụ của nhà thầu là phải đăng ký Văn phòng điều hành công trình tại cơ quan theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh nơi có dự án sau khi được cấp giấy phép thầu.

Để thực hiện các giao dịch có liên quan đến thực hiện hợp đồng đã ký kết, nhà thầu chỉ cần đăng ký với cơ quan theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình nhận thầu về một số thông tin liên quan và cơ quan này chỉ cần xác nhận việc đăng ký của nhà thầu.

Tuy nhiên, hiện nay việc đăng ký Văn phòng điều hành ở các địa phương không thống nhất, thủ tục phức tạp, gây khó khăn cho nhà thầu. Để tạo thuận lợi cho các nhà thầu và thống nhất quản lý việc đăng ký Văn phòng điều hành trong cả nước, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau :

1- Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nên giao cho Sở Xây dựng là cơ quan giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý hoạt động xây dựng tại địa phương được tiếp nhận và xác nhận Giấy đăng ký Văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài nhận thầu các công trình xây dựng thuộc mọi nhóm dự án tại địa phương.

2- Sau khi nhận được giấy phép thầu, nhà thầu gửi đơn đăng ký Văn phòng điều hành theo mẫu tại Phụ lục số 1 kèm theo văn bản này và bản sao có chứng thực giấy phép thầu đến Sở Xây dựng nơi có dự án nhận thầu.

3- Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký của nhà thầu, Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận đăng ký Văn phòng điều hành công trình cho nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục số 2 kèm theo văn bản này, mà không được thu bất kỳ một loại lệ phí nào.

4- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra mọi hoạt động của nhà thầu theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện việc đăng ký Văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn nêu trên.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Lưu: VP, Vụ XL (LBL).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

PHỤ LỤC SỐ 1

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Văn bản số:

........., ngày......... tháng ......... năm ......

Kính gửi: Ông Giám đốc Sở Xây dựng ...............

Tôi (họ tên)       :                                               Chức vụ :

Đại diện cho      : Công ty

Địa chỉ đăng ký tại chính quốc :

Công ty chúng tôi được Bộ Xây dựng (Sở Xây dựng .........) cấp Giấy phép thầu số .............. ngày ......... để thực hiện thầu chính (thầu phụ) công việc .................... thuộc dự án ......................... tại ...............

Địa chỉ Văn phòng điều hành :

Điện thoại          :                                               Fax :

Chúng tôi đề nghị Sở Xây dựng cấp Giấy xác nhận đăng ký Văn phòng điều hành cho Công ty chúng tôi để tiện giao dịch các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng.

Văn phòng điều hành của chúng tôi xin cam đoan sẽ tuân thủ mọi quy định của pháp luật Việt Nam.

 

 

Thay mặt (hoặc thừa uỷ quyền)
(Ký tên, đóng dấu)
Họ tên người ký .....................

Chức vụ .................................

 

PHỤ LỤC SỐ 2

 

UBND TỈNH (THÀNH PHỐ)
SỞ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số:       /

..........., ngày tháng năm

 

GIẤY XÁC NHẬN

ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TRÌNH

Căn cứ văn bản đề nghị số .......... ngày ............. của nhà thầu ..... về việc đăng ký Văn phòng điều hành công trình tại tỉnh (thành phố) ..... Sở Xây dựng xác nhận :

1- Tên nhà thầu  :

2- Trụ sở chính  :

3- Nhận thầu (gói thầu, công trình) :

4- Số giấy phép thầu: ngày… tháng… năm…

Do ....................... cấp

5- Địa chỉ VP điều hành :

Điện thoại:                                             Fax :

6- Người đại diện VP điều hành :

Hoạt động của Văn phòng điều hành công trình phải tuân thủ theo các quy định có liên quan của luật pháp Việt Nam.

 

 

Giám đốc Sở Xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

 

MINISTRY OF CONSTRUCTION
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 438/BXD-XL
Re: Registration of foreign contractor's executive offices

Hanoi, 17 March 2008

 

To: People’s Committees of provinces and central-affiliated cities (referred to as People’s Committees of provinces)

On 19 May 2004, Prime Minister issued the Decision No. 87/2004/QD-TTg on releasing the Regulation on the administration of foreign contractors’ construction activities in Vietnam.  Point a, section 2, Article 7 of the Decision regulates that every contractor must register an executive office for construction management with the authorities as defined by the People’s Committee of the province where the project is located, upon the issuance of the contractor license.

In order to perform transactions for the execution of a signed contract, a contractor is only required to register certain information with the authorities, as defined by the People's Committee of the province where the project is located, and have such registration confirmed by the said authorities.

The registration of an executive office, however, varies in different localities while contractors face formalities of obstructive complexity. In order to support contractors and unanimously administer the registration of executive offices on nation-wide scale, the Ministry of Construction provides the following guidelines:

1- People’s Committees are recommended to assign the Departments of Construction of provinces to receive and endorse the written Registration of executive offices to permit foreign contractors' undertaking of building contracts in all local project categories, to support such People's Committees' management of local construction activities.

2- Upon receiving the contractor license, a contractor must submit an application for executive office registration, via the form available in Appendix 1 hereof, and a certified true copy of the contractor license to the Department of Construction within the location of the project.

3- Upon receiving a contractor's application for registration, the Department of Construction, in 5 working days, is responsible for issuing the Letter of confirmation of the registration of the executive office to the contractor, via the form available in Appendix 2 hereof, without any charges.

4- Department of Construction, in the scope of its functions and missions, is responsible for supervising and inspecting every activity of a contractor according to the laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Van Lien

 

APPENDIX 1

APPLICATION FOR THE REGISTRATION OF THE EXECUTIVE OFFICE

No. …

.........Date …

To: Director of Department of Construction of …

I (full name) am:                                               Position:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Registered address in the original nation:

We are licensed by Ministry of Construction (Department of Construction of ...) Contractor License No. … dated … to undertake the main contract (sub-contract) for … in the project … at …

Address of Executive office:

Telephone:                                                      Fax:

We request the Department of Construction to issue a Certificate of the registration of the executive office to allow our consummation of contract-related transactions.

Our executive office undertakes to abide by every regulation of the laws of Vietnam.

 

On behalf of (or as delegated by)
(sign and seal)
Signer’s full name …

Position …

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX 2

PEOPLE’S COMMITTEE OF …
DEPARTMENT OF CONSTRUCTION
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. …/ …

.............., date ...

 

CERTIFICATE OF

REGISTRATION OF EXECUTIVE OFFICE

Pursuant to the application no … dated … by ... on the registration of the executive office in the province (city) of ... Department of Construction confirms:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2- Main address:

3- Contract (work, project):

4- Contractor license no .... dated ...

Issuing place: …

5- Address of the executive office

Telephone:                                                      Fax:

6- Representative of the executive office:

The executive office’s activities must conform to relevant regulations of the laws of Vietnam.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 438/BXD-XL ngày 17/03/2008 về việc đăng ký Văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.603

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!