Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 306/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 24/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 306/BXD–KTXD
V/v:Áp dụng định mức chi phí quy hoạch xây dựng

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư LASYC

Trả lời Văn bản ngày 28/10/2008 và ngày 30/10/2008  của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư LASYC, tỉnh Bình Định về áp dụng định mức chi phí quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng thì không quy định tỷ trọng thiết kế trong đồ án quy hoạch mà do tổ chức lập quy hoạch tự quy định cho phù hợp với đặc điểm  của từng đồ án và đặc điểm của tổ chức lập đồ án; Việc vận dụng tỷ lệ theo các Quyết định trước đó làm cơ sở cho việc thanh toán do địa phương và các bên thực hiện lập đồ án quyết định.

2. Chi phí để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng được xác định trên cơ sở yêu cầu nội dung công việc quy hoạch cần điều chỉnh để xác định chi phí và bằng cách lập dự toán chi phí theo phụ lục hướng dẫn tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD để trình Người có thẩm quyền phê duyệt; điểm 13 phần I Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD chỉ để khống chế mức chi phí tối đa;

3. Việc thẩm tra sản phẩm đánh giá tác động môi trường của đồ án quy hoạch do tổ chức có năng lực, chuyên môn thực hiện.

4. Chi phí để thực hiện công tác chuyển mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa của đồ án quy hoạch xây dựng được xác định bằng cách lập dự toán chi phí theo quy trình kỹ thuật, nội dung công việc, điều kiện thực tế để trình Người có thẩm quyền phê duyệt; Định mức công tác chuyển mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa của đồ án quy hoạch xây dựng có thể vận dụng mã hiệu CK.04400- cắm mốc giới quy hoạch tại Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần Khảo sát xây dựng hoặc xây dựng định mức trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định làm cơ sở lập dự toán chi phí;

5. Việc có lập nhiệm vụ quy hoạch cho điều chỉnh quy hoạch công trình; lập quy hoạch chung của đồ án quy hoạch khu du lịch sinh thái trong quy hoạch chung của khu kinh tế phải căn cứ điều kiện, yêu cầu thực tế và do người có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, quy hoạch xem xét, quyết định.

6. Ngày 17/11/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng tại Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD và thay thế Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005; Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư LASYC nghiên cứu Quyết định nêu trên để thực hiện công việc quy hoạch tại địa phương cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, M5

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 306/BXD-KTXD ngày 24/11/2008 về việc áp dụng định mức chi phí quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.559
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251