Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2859/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 06/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2859/VPCP-KGVX
V/v đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (công văn số 908/UNDN-VX ngày 27 tháng 10 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8424/BKH-LĐVX ngày 24 tháng 11 năm 2010), của Bộ Tài chính (công văn số 15611/BTC-ĐT ngày 16 tháng 11 năm 2010) và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 4219/BVHTTDL-DSVH ngày 26 tháng 11 năm 2010) về việc đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng nêu tại công văn số 1000/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ, xác định rõ nguồn vốn cân đối của ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện dự án; trên cơ sở đó làm việc với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, để xác định mức hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT 25

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2859/VPCP-KGVX ngày 06/05/2011 về đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.350

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!