Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1299/SXD-QLKTXD về việc công bố đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1299/SXD-QLKTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Hiệp
Ngày ban hành: 29/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1299/SXD-QLKTXD
Về việc công bố đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29/2/2008

 

Kính gửi:

- Các Sở-ban-ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc thành phố;.

 

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng;
Căn cứ văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm;
Căn cứ theo Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Căn cứ Quyết định số 96/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng;
Sở Xây dựng công bố đơn giá xây dựng cơ bản (XDCB) (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD .
Sở Xây dựng hướng dẫn v
iệc xử lý chuyển tiếp việc áp dụng đơn giá XDCB (phần xây dựng và phần lắp đặt) như sau:

1/. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 21 tháng 7 năm 2007) thì chủ đầu tư tiếp tục áp dụng đơn giá XDCB (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2006 và các văn bản pháp lý có liên quan.

2/. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt từ ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, thì cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có thể tham khảo để quyết định áp dụng đơn giá XDCB (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Sở Xây dựng thành phố công bố tại văn bản này.

3/. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trình mà chủ đầu tư quyết định áp dụng theo đơn giá XDCB (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Sở Xây dựng thành phố công bố tại văn bản này, được thực hiện theo quy định hiện hành về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

4/. Nội dung đơn giá XDCB (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh được công bố đính kèm văn bản này sử dụng lại toàn bộ nội dung của đơn giá XDCB được ban hành kèm theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. Do đó, nhằm tiết kiệm chi phí in ấn, phát hành, Sở Xây dựng thành phố không thực hiện việc in ấn lại. Các đơn vị sử dụng nội dung phần đơn giá trong tập đơn giá XDCB đã ban hành trước đây (kèm theo Quyết định 104/2006/QĐ-UBND), nay chuyển sang đính kèm theo văn bản công bố này.

Sở Xây dựng sẽ cung cấp tất cả các tài liệu có liên quan khi các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- VP UBND-HĐND TP;
- Ban Chỉ đạo CCHC TP;
- BGĐ Sở XD;
- Tổ CNTT-Sở XD (đưa lên website SXD);
- Lưu VP, QLKTXD.
TQĐ

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1299/SXD-QLKTXD về việc công bố đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.534
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202