Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5566/VPCP-ĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 02/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5566/VPCP-ĐP
V/v giải quyết một số đề nghị của tỉnh Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

 

Về một số đề nghị của tỉnh Tuyên Quang trong chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 9 năm 2007, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý chỉ đạo như sau:

Giao các Bộ có tên trên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Báo cáo số 167-BC/VPTW ngày 20 tháng 9 năm 2007 của Văn phòng Trung ương Đảng, xem xét, xử lý cụ thể các đề nghị của tỉnh Tuyên Quang, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Xin gửi kèm Báo cáo số 167-BC/VPTW ngày 20 tháng 9 năm 2007 của Văn phòng Trung ương Đảng; Báo cáo số 2389/UBND-TH ngày 29 tháng 9 năm 2007 của Tỉnh ủy Tuyên Quang; Báo cáo số 2389/UBND-TH ngày 29 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang biết, thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Tuyên Quang;         
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,
 Các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, NC, VX, KG;
- Lưu: VT, ĐP (3), Th (38).

 KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5566/VPCP-ĐP ngày 02/10/2007 về việc giải quyết một số đề nghị của tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.279

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!